Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

SFS nr
2003:56
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2003-02-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1332

1 § Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)
och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje
kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med
icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna
förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar
premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier
för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt
beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har
personlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av
regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter
som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om
sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta
särskilt anges i bilagan till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har
eller senare får en statlig anställning kan regeringen
besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av
andra pensionsbestämmelser än PA 03.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt
2 § punkt 3 PA 03 efter framställning av huvudmannen.
Förordning (2014:1332).

2 § I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns
bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 03.

I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.
Förordning (2014:1332).

2 a § Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 03 i en
annan anställning än som avses i denna förordning, skall
anställningen enligt PA 03 anses vara en sådan anställning som
avses i förordningen. Förordning (2003:856).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

4 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

5 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

6 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

7 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Samordning med tjänstepensionsförmåner

8 § En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en
jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver
pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension
som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar
pensionsförmånerna enligt tredje kapitlet PA 03.

Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad
pensionsförmån om det finns särskilda skäl.

Övriga bestämmelser

9 § Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av
tredje kapitlet PA 03 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket
och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att
huvudmannen får anslutas till det statliga avgiftsbestämda
tjänstepensionssystemet. Förordning (2010:559).

10 § Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga A Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga B Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga C Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa
särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen

Arbetstagare vid nordisk institution 1–3
som tjänstgör i Sverige

Arbetstagare vid Nordiska 1, 3
ministerrådets sekretariat som
tjänstgör i Sverige

Arbetstagare vid Nordiska rådets 1, 3
presidiesekretariat som
tjänstgör i Sverige

Undervisningsväsendet,
forskningsinstitutioner m.m.

Rektor och annan lärare än timlärare 1, 3
vid statsunderstödd
svensk utlandsskola

Bergsskolan i Filipstad: rektor, 3
studierektor och annan
lärare än timlärare

Arbetstagare vid Drottningholms 3
teatermuseum

Särskilda bestämmelser

1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska
ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses
arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga
tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas
till Statens tjänstepensionsverk.

2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner
för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av
överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid
nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas
på en institution ska de anställda även omfattas av
föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.

3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)
tillämpas. Förordning (2014:1332).

Övergångsbestämmelser

2003:56

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda
förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan
anställning som avses i förordningen och den 31 december 2002
har högst fem år kvar till pensionsåldern.

Föreskrifterna i den upphävda förordningen om förhöjning av
pensionsbelopp på grund av att arbetstagaren kvarstår i sin
anställning efter den tidpunkt då avgångsskyldighet förelåg
gäller bara när arbetsgivaren har begärt att arbetstagaren
skall kvarstå i anställningen. Förordning (2003:856).

3. För arbetstagare, som den 31 december 1991 omfattades av den
upphävda förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning, gäller följande.

Den som i sin anställning hade högst tolv år kvar till
pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och
fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande
huvudman, har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare
pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- eller musikinstitutioner som fått
sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder
ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla
bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas till och med den 31
december 2003.

För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den
upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om
personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om
pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

2003:856

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
Bestämmelserna i 1 och 2 a §§, bilaga A, bilaga B och punkt 2
första stycket i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i
sin nya lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 2003.

2. För Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,
Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium och
Apelrydsskolan gäller de äldre bestämmelserna till och med
utgången av augusti 2003.

3. Det särskilda villkoret 3 i bilaga A fortsätter att gälla
för Kungl. Djurgårdsförvaltningen i fråga om pensionsförmåner
med begynnelsetidpunkt före ingången av år 2003.

2004:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Den tillämpas
dock på Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg från och med den 1
februari 2004.

2005:170

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga
A från och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock
fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av
särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats
dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får medge att
Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier
enligt förordningen (1997:908) om premier för statens
avtalsförsäkringar. Förordning (2010:559).

3. För Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan
tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1
september 2004.

2012:695

1. Denna förordning träder i kraft den 28 december 2012.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2012.

2014:1332

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till
fribrev eller pension som inte är antastbar och som en
arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid
ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som
den 31 december 2014 har högst fem år kvar till
pensionsåldern. Huvudmannen för en teater-, dans- eller
musikinstitution får dock medge undantag från kravet att
arbetstagaren ska ha pensionsrätt enligt äldre bestämmelser.
Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som
inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant
beslut om undantag ska sändas till Statens
tjänstepensionsverk.

4. En arbetstagare som på grund av sjukdom vid
ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat
pensionssystem har rätt till statlig tjänstepension enligt 1
§ så länge det finns sådant hinder. Dessa arbetstagare har
även rätt till tjänstegrupplivförsäkring enligt 1 § om
arbetstagaren enligt äldre bestämmelser omfattades av den
statliga tjänstegrupplivförsäkringen.

5. En arbetstagare som under året 2013 eller 2014 har haft en
pensionsgrundande anställning hos en arbetsgivare som var
upptagen i den upphävda bilaga A under rubriken Teater-,
dans- och musikinstitutioner och hade en lägre pensionsålder
än 65 år, har rätt till en livsvarig omräkningspension från
och med 65 år under förutsättning att arbetstagaren den 1
januari 2015 inte har avgått med pension eller har
pensionsrätt enligt 3. Omräkningspensionen baseras på en
engångspremie som motsvarar hälften av det ingående fribrev
för pensionen före 65 år som legat till grund för beräkningen
av premier från och med år 2004 samt de premier som
tillgodoräknats enligt 1 § för arbetstagarens pension före 65
år under åren 2004–2014. För arbetstagare som har rätt till
fribrev enligt den upphävda 7 § ska premier under
anställningstid som grundar rätt till fribrevet inte räknas
med i omräkningspensionen. Storleken på omräkningspensionen
beräknas per den 1 januari 2015 i enlighet med de grunder som
har fastställts av Statens tjänstepensionsverk enligt 3 §
förordningen (1997:908) om premier för statens
avtalsförsäkringar. Omräkningspensionen anknyts till det för
år 2015 fastställda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken och värdesäkras genom omräkning med
senare förändringar av prisbasbeloppet. Omräkningspensionen
betalas ut livsvarigt från och med 65 år.

6. Det som sägs i 2–5 gäller även om en arbetsgivare som var
upptagen i den upphävda bilaga A har antagit nytt namn eller
bytt organisationsform, eller om verksamheterna hos två eller
flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A
har slagits samman.