Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

SFS nr
2003:564
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-08-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1529

1 § Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag
lämnas enligt denna förordning till företag i syfte att
främja en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning,
energieffektivisering och för att stimulera upphandling av
effektivare energiteknik.

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. Förordning (2014:1529).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

Med teknikupphandling avses i denna förordning en upphandling
av produkter eller system för vilka utvecklingen av ny teknik
eller av en produktionsprocess i vilken tekniken tas fram är
nödvändig för att beställarens krav ska uppfyllas.
Förordning (2014:1529).

Förutsättningar för bidrag och bidragsberättigande åtgärder

2 a § Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats
innan en ansökan om stöd kommit in till Statens
energimyndighet. Förordning (2014:1529).

2 b § Bidrag till miljöskyddsåtgärder lämnas i enlighet med
kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2014:1529).

2 c § Har upphävts genom förordning (2013:28).

2 d § Har upphävts genom förordning (2013:28).

3 § Bidrag till energieffektiviseringsåtgärder lämnas i
enlighet med kapitel I och artikel 38 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1529).

4 § Bidrag till investeringar för att främja energi från
förnybara energikällor lämnas i enlighet med kapitel I och
artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529).

5 § Bidrag till investeringsstöd för energiinfrastruktur
lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 48 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529).

6 § Bidrag till miljöstudier lämnas i enlighet med kapitel I
och artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529).

Teknikupphandling

7 § Bidrag till teknikupphandling enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 får lämnas med högst 50 procent
av merkostnaderna jämfört med en traditionell upphandling för

1. framtagande av kravspecifikation,

2. provning av den produkt eller det system som upphandlas,

3. utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som
identifierats i teknikupphandlingen, och

4. att undersöka de tekniska förutsättningarna för att
uppfylla identifierade beställarkrav. Förordning (2014:1529).

Förfarandet

8 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om företagets namn, antal anställda,
årsomsättning och balansomslutning,

2. en beskrivning av projektet,

3. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,

4. en förteckning över projektkostnader,

5. uppgift om det finansieringsbelopp som behövs för
projektet, och

6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat
offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma
stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt
annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret. Förordning (2014:1529).

9 § Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål. Som villkor för
bidrag ska gälla att bidragsmottagaren efter uppmaning ska
lämna en skriftlig redovisning för den verksamhet som
bidraget gäller. Förordning (2013:28).

9 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund
av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1529).

10 § Statens energimyndighet får endast betala ut bidrag om
stödmottagaren kan styrka den stödberättigande kostnaden med
specificerade skriftliga underlag.

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd
inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2014:1529).

Återbetalning och återkrav

10 a § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 10 §
föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första
stycket, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl,
får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning
helt eller delvis. Förordning (2013:28).

Överklagande

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 9 a § och 10 § får dock inte överklagas.
Förordning (2014:1529).

Bemyndigande

12 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och på vilket
sätt uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2013:28).

Register och upplysningar

12 a § Statens energimyndighet ska föra de register som avses
i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,
och

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de
upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i
den förordningen. Förordning (2014:1529).

Övergångsbestämmelser

2002:564

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003, då
förordningen (1998:22) om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet och förordningen (1999:344) om
statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik
och ny energiteknik skall upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för
ansökningar om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet
före den 1 oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats
enligt de förordningarna.

2007:153

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2007.

2013:28

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som
beslutats före ikraftträdandet.