Förordning (2003:587) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

SFS nr
2003:587
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2003-09-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:331
Upphävd
2006-07-01

1 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som skall lämnas i en anmälan enligt 5 § lagen
(2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

2 § I de fall som avses i 6 § lagen (2003:437) om
ursprungsgarantier avseende förnybar el skall anläggningens
innehavare särskilt beräkna och till Affärsverket svenska
kraftnät rapportera den elproduktion som skett med användande
av sådana energikällor som berättigar anläggningens innehavare
att få ursprungsgarantier. Detta gäller dock bara om
anläggningens innehavare har gjort en sådan anmälan som avses i
5 § lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar
el.

Närmare föreskrifter om sådan mätning och rapportering får
meddelas av Statens energimyndighet.

3 § I de fall som avses i 7 § andra stycket lagen (2003:437) om
ursprungsgarantier avseende förnybar el skall innehavaren av
produktionsanläggningen mäta och rapportera den inmatade
mängden el. Detta gäller dock bara om anläggningens innehavare
har gjort en sådan anmälan som avses i 5 § lagen (2003:437) om
ursprungsgarantier avseende förnybar el.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
sådan mätning och rapportering som avses i första stycket.

4 § Ytterligare föreskrifter om mätning och rapportering av
sådan elproduktion som avses i denna förordning finns i 9 §
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering
av överförd el.

5 § En elproducent som får en ursprungsgaranti skall betala en
avgift om 100 kronor till Affärsverket svenska kraftnät. Detta
gäller dock inte om ansökan om ursprungsgaranti har överförts
elektroniskt.