Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete

SFS nr
2003:595
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:713
Upphävd
2008-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om

1. regionalt utvecklingsarbete för länsstyrelser och övriga
statliga myndigheter samt, i förekommande fall, samverkansorgan
eller regionala självstyrelseorgan,

2. regionala utvecklingsprogram,

3. regional sektorssamordning, och

4. myndighetsinformation i frågor som har betydelse för den
regionala utvecklingen.

Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
utvecklingspolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Regionalt utvecklingsarbete i län utan samverkansorgan eller
regionalt självstyrelseorgan

2 § Länsstyrelsen skall verka för att det av riksdagen
fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i
länet och beakta de nationella målen för integration,
jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional
utveckling.

3 § Länsstyrelsen skall samordna det regionala
utvecklingsarbetet och de statliga myndigheternas insatser i
det regionala utvecklingsarbetet.

4 § Länsstyrelsen skall utarbeta ett tidsbundet regionalt
utvecklingsprogram som grund för det regionala
utvecklingsarbetet.

5 § Länsstyrelsen skall i det regionala utvecklingsarbetet

1. utgå från det regionala utvecklingsprogrammet,

2. använda tilldelade resurser för regionala
utvecklingsinsatser enligt det regionala utvecklingsprogrammet,

3. fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala
arbetsmarknadsregionerna och vid behov ta initiativ till
förändringar i det regionala utvecklingsprogrammet,

4. hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de
statliga myndigheterna följer det regionala
utvecklingsprogrammet, och

5. beakta kommunernas översiktliga planering.

Regionalt utvecklingsarbete i län med samverkansorgan eller
regionalt självstyrelseorgan

6 § Länsstyrelsen och samverkansorganet eller det regionala
självstyrelseorganet skall verka för att det av riksdagen
fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i
länet och beakta de nationella målen för integration,
jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional
utveckling.

7 § Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet
skall samordna det regionala utvecklingsarbetet.

8 § Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet
skall utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram som
grund för det regionala utvecklingsarbetet.

9 § Länsstyrelsen skall

1. samordna de statliga myndigheternas insatser i det regionala
utvecklingsarbetet, och

2. hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de
statliga myndigheterna följer det regionala
utvecklingsprogrammet.

10 § Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det
skall länsstyrelsen informera dem om de statliga insatserna för
regional utveckling.

11 § Länsstyrelsen och samverkansorganet eller det regionala
självstyrelseorganet skall i det regionala utvecklingsarbetet

1. utgå från det regionala utvecklingsprogrammet,

2. använda tilldelade resurser för regionala
utvecklingsinsatser enligt det regionala utvecklingsprogrammet,

3. fortlöpande följa utvecklingen i länet och de lokala
arbetsmarknadsregionerna och vid behov ta initiativ till
förändringar i det regionala utvecklingsprogrammet, och

4. beakta kommunernas översiktliga planering.

Regionalt utvecklingsprogram

12 § Det regionala utvecklingsprogrammet skall utformas så att
det utgör underlag för

1. samverkan mellan och inom statlig och kommunal verksamhet,
och

2. olika delprogram som tillsammans skall bidra till att uppnå
målen för länets eller regionens utveckling.

13 § Det regionala utvecklingsprogrammet skall

1. utgå från en analys av de särskilda
utvecklingsförutsättningarna med beaktande av de lokala
arbetsmarknadsregionerna och andra relevanta funktionella
regioner,

2. beakta möjligheterna till samverkan med andra län och
regioner,

3. redovisa målen för programmet med beaktande av det av
riksdagen fastställda målet för den regionala
utvecklingspolitiken samt övriga nationella mål,

4. ange inriktning och prioriteringar av arbetet för en hållbar
regional utveckling,

5. redovisa vilka åtgärder som vidtas inom programmet och genom
andra delprogram, och

6. innehålla en plan för uppföljning och utvärdering av
programmet.

14 § Det regionala utvecklingsprogrammet skall utarbetas i
samråd med kommuner och landsting, näringsliv, organisationer
samt berörda statliga myndigheter.

15 § När länsstyrelsen har fastställt ett regionalt
utvecklingsprogram skall den samordna insatserna för
genomförandet av programmet och därvid samverka med kommuner
och landsting, näringslivet, berörda organisationer och berörda
statliga myndigheter.

När ett samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan
har fastställt ett regionalt utvecklingsprogram skall detta
organ samordna insatserna för genomförandet av programmet och
därvid samverka med kommuner och landsting. Samverkan bör också
ske med näringslivet och berörda organisationer. Berörda
statliga myndigheter skall samverka med samverkansorganet eller
det regionala självstyrelseorganet.

Länsstyrelsen skall i samtliga fall samordna de statliga
myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsprogrammet.

16 § Länsstyrelsen, eller i förekommande fall samverkansorganet
eller det regionala självstyrelseorganet, skall löpande följa
upp det regionala utvecklingsprogrammet och säkerställa en
ändamålsenlig utvärdering av detta.

17 § När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller
ändrats skall ett exemplar av det fastställda eller ändrade
programmet inges till regeringen.

Regionalt utvecklingsarbete hos andra statliga myndigheter än
länsstyrelsen

18 § Statliga myndigheter skall inom sina verksamhetsområden
verka för att målet för den regionala utvecklingspolitiken
uppnås genom att

1. i sin planering av verksamheten beakta de regionala
utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen,

2. beakta möjligheterna till decentralisering av sin
verksamhet,

3. i god tid samråda med länsstyrelsen om de avser att minska
eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden eller
fatta beslut som är av väsentlig betydelse för den regionala
utvecklingen i ett län, och

4. vid överväganden om verksamhetsminskningar, särskilt i de
nationella stödområdena och EG:s strukturfondsområden, i samråd
med länsstyrelsen och tillsammans med andra berörda
myndigheter, kommuner, landsting och privata intressenter,
undersöka möjligheten att genom samordning eller samverkan
upprätthålla eller utveckla verksamheten inom området.

För att minska verksamheten på orter i de nationella
stödområdena eller EG:s strukturfondsområden bör det finnas
särskilda skäl.

19 § Statliga regionala myndigheter skall informera sig om
målen för länets utveckling som de framgår av det regionala
utvecklingsprogrammet, och skall redovisa för länsstyrelsen,
och i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala
självstyrelseorganet, hur de i sin planering av verksamheten
avser att bidra till att uppnå målen för länets utveckling.

20 § Statliga myndigheter skall på ett ändamålsenligt sätt
bistå länsstyrelsen, och i förekommande fall samverkansorganet
eller det regionala självstyrelseorganet, i det regionala
utvecklingsarbetet.

21 § De statliga regionala myndigheterna skall löpande
informera länsstyrelsen, och i förekommande fall
samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet, om
pågående och planerad verksamhet som har betydelse för länets
utveckling.