Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

SFS nr
2003:596
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:435

Allmänna bestämmelser

1 § Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser och i
förekommande fall samverkansorgan och landsting som avses i
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den
projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket och av
länsstyrelser, samverkansorgan och landsting som avses i
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan
verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för
den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser som är
avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid,
ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2012:435).

2 § Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar
till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken om
projekten är förenliga med bestämmelserna i 4–6 §§.

Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt bör inte lämnas. Den som
trots det avser att lämna ett sådant bidrag ska underrätta
regeringen innan beslut fattas. Förordning (2012:435).

3 § Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket
ska vara förenlig med regionala strategier och program. Innan
beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med berörd
länsstyrelse, berört samverkansorgan eller berört landsting
som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska det
berörda organet informeras om detta.

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser,
samverkansorgan och landsting som avses i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska bedrivas i enlighet med
strategin för länets utveckling. Förordning (2012:435).

Projekt som kan ges bidrag

4 § Ett projekt får innebära samarbete mellan län.
Förordning (2006:1466).

5 § Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50
procent av utgifterna för projektet.

Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt
denna förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får
bidrag lämnas med upp till 100 procent av utgifterna för
projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta om bidrag
med högst 50 procent av utgifterna för projektet.
Förordning (2009:674).

6 § Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd
enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till
företagsutveckling, förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service, förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd eller förordningen (2008:762) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation, eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser.
Förordning (2009:674).

Bidragsberättigade utgifter

7 § Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av
personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och
avsluta projektet. Förordning (2012:435).

Ansökan

8 § Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En
ansökan som avser Tillväxtverkets projektverksamhet ges in
till verket. En ansökan som avser bidrag inom den
projektverksamhet som bedrivs av en länsstyrelse, ett
samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges in
till den som ska besluta om bidraget.

En ansökan ska innehålla uppgifter om

1. bidragsmottagaren, och

2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål,
tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan.

Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet
bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi,
miljö, integration och jämställdhet.

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning
som Tillväxtverket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller
landstinget beslutar. Förordning (2012:435).

Beslut

9 § Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska
innehålla

1. de villkor som förenas med beslutet,

2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,

3. total finansieringsplan för projektet,

4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och

5. beslutsmotivering.

Om beslutet fattas av en länsstyrelse, ett samverkansorgan
eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska beslutsmotiveringen
innehålla en beskrivning av projektets koppling till
strategin för länets utveckling. Förordning (2012:435).

10 § Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över
projektmedel, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för
medlens användning som överensstämmer med denna förordning.
Förordning (2012:435).

Utbetalning

11 § Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av
de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till
riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses
utgöra faktiskt betalda utgifter.

Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter
prövning av projektets ekonomiska bärkraft, betala ut en del
av beloppet i förskott. Förskott får lämnas endast om
bidragsmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk
förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig
stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av
bidragsmottagaren.

Förskott enligt andra stycket får lämnas med högst hälften av
det beviljade stödet, dock sammanlagt högst 400 000 kronor.
Förordning (2012:435).

Tillsyn, uppföljning och återkrav

12 § Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag
utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med
föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en
årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466).

13 § Den som har fattat ett beslut om bidrag för ett projekt
får upphäva beslutet helt eller delvis, om

1. bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden,

2. bidragsmottagaren har brutit mot de villkor som gäller för
beslutet, eller

3. bidragsmedel har använts i strid mot bestämmelserna i denna
förordning.

Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut till följd av
beslutet får beslutsfattaren kräva att bidraget betalas
tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio
år från det att beloppet betalades ut.

På bidrag som återkrävs skall ränta betalas enligt räntelagen
(1975:635). Beslutsfattaren får besluta om lägre ränta om det
finns särskilda skäl.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:596

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.
Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt
utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:595)
om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för
beslut om regional projektverksamhet som har fattats före
ikraftträdandet av denna förordning.