Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

SFS nr
2003:598
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:52

1 § Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,
statliga bidrag ges till kommuner för åtgärder i
naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt. Åtgärderna ska avse

1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för
framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv,

2. framtagande av underlag i form av kommunala
naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård
och därmed sammanhängande friluftsliv,

3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana
natur- eller kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd
av 7 kap. miljöbalken,

4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av
arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive
åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande
nyttjande av naturområden,

5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, eller

6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om
naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv.
Förordning (2012:52).

2 § Bidrag får ges till flera kommuner gemensamt, om det bedöms
lämpligt och bidraget avser projekt med åtgärder inom samtliga
dessa kommuner.

3 § Bidrag får avse högst 50 procent av kostnaden för
projektets bidragsberättigade åtgärder.

4 § Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamheter.

Bidrag får inte avse åtgärder

1. som påbörjats innan bidraget har beviljats,

2. som följer av skyldigheter i lag eller annan författning,
eller

3. för vilka stöd har beviljats enligt förordningen (2007:481)
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Förordning (2010:303).

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen i det län där projektet huvudsakligen avses att
genomföras.

6 § En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,

2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och
vilka åtgärder och metoder som avses att användas för att nå
resultaten,

3. hur projektet bidrar till att nå generationsmålet för
miljöarbetet och ett eller flera av de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt,

4. projektets samband med kommunens eller kommunernas
övergripande arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism,
areella näringar, kulturmiljö, friluftsliv och andra
verksamhetsområden med betydelse för naturvården,

5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete
med lokala aktörer är avsett att ske inom projektet,

6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och
långsiktigt naturvårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,

7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som
omfattas av projektet,

8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av
projektet och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks
för,

9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts
eller beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2012:52).

7 § När länsstyrelsen prövar en ansökan om bidrag skall den
särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets
totalkostnad är ägnade att från naturvårdssynpunkt uppfylla det
resultat som avses med projektet.

8 § Om länsstyrelsen beslutar att ge bidrag skall den
preliminärt bestämma bidragets storlek och besluta om
utbetalningen av bidraget. Länsstyrelsen skall förena ett
bidragsbeslut med de villkor som behövs med hänsyn till
bidragets syfte och i beslutet ange vilket resultat som måste
uppnås för att sökanden skall få rätt till hela bidraget.

Om bidraget avser ett flerårigt projekt skall utbetalningen av
bidraget fördelas över åren.

Högst 75 procent av det totala bidraget får betalas ut innan
projektet har slutrapporterats.

9 § En kommun skall senast den 1 mars efter varje år som den
har utfört åtgärder inom ett projekt för vilket bidrag
beviljats upprätta en verksamhetsrapport och lämna in den till
länsstyrelsen. I verksamhetsrapporten skall redovisas

1. hur tidsplanen följts för varje åtgärd som omfattas av
projektet,

2. vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har
medfört,

3. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts
och

4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att följas upp.

10 § En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet
har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till
länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas

1. projektets initiala och långsiktiga effekter från
naturvårdssynpunkt,

2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts,

3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och

4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av
projektet är avsedd att genomföras.

11 § När slutrapporten har lämnats in, skall länsstyrelsen
slutligt bestämma bidragets storlek.

Länsstyrelsen skall senast den 31 januari varje år till
Naturvårdsverket lämna in en sammanställning av de
slutrapporter som mottagits och de slutliga bidrag som bestämts
under det senaste året.

12 § Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt
eller delvis skall återbetalas om

1. en åtgärd som omfattas av projektet i väsentliga avseenden
avviker från villkor som avses i 8 § första stycket,

2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts
eller i något väsentligt avseende har ändrat inriktning utan
länsstyrelsens medgivande,

3. bidraget har beviljats till följd av att sökanden lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller bidraget getts med
felaktigt eller för högt belopp och detta orsakats av sökanden
på annat sätt, eller

4. bidraget har getts med felaktigt eller för högt belopp och
sökanden skäligen borde ha insett detta.

13 § Länsstyrelsen skall fortlöpande följa utvecklingen i länet
i fråga om projekt för vilka bidrag getts enligt denna
förordning.

14 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om tid för
ansökan om bidrag enligt denna förordning. Naturvårdsverket får
även meddela föreskrifter om den närmare utformningen av
ansökan och rapporter enligt denna förordning.
Förordning (2004:400).