Tillkännagivande (2003:603) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

SFS nr
2003:603
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:35
Upphävd
2005-02-15

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande
grundförordningar.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda som livsmedel (EGT L 273,
10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).