Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

SFS nr
2003:62
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-02-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1105

Syfte och förutsättningar för stöd

1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för
informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och
näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga
anslutning till ett telenät med hög överföringskapacitet lämnas
till en kommun. Stödet lämnas i form av kreditering på
skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar
som anges i 4-6 §§.

2 § Med anslutning till telenät med hög överföringskapacitet
avses i denna förordning anslutning

1. till ett rikstäckande allmänt tillgängligt telenät med hög
överföringskapacitet, eller

2. till ett telenät med hög överföringskapacitet som är
anslutet till ett telenät enligt punkt 1.

Anslutningen skall medge sådan överföringskapacitet som är
tillräcklig för att täcka kommunens behov av IT-infrastruktur
enligt ett kommunalt IT-infrastrukturprogram. Anslutningen
skall avse nätkapacitet som består av fiberoptiska kablar som
tillhandahålls på skäliga och icke diskriminerande villkor.

3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som
sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 9-16 §§ i stället gälla det
regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län
skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i
stället gälla samverkansorganet.

4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av
länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 §
förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande
av IT-infrastrukturprogram.

5 § Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med
kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms
komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det
att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas
endast för projekt för att anlägga anslutning till telenät i
enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att
det behövs. Anslutning till telenät anläggs genom anläggande av
nytt telenät eller genom förvärv eller hyra av telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 januari 2003-31 december 2007.
Förordning (2006:1461).

6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen
upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät. Vid
upphandlingen ska principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört
skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.
Förordning (2007:1105).

Underlag för stöd och stödets storlek

7 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader
för projektering, material, arbete, maskinhyra och
dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att
anlägga anslutning till telenät. Även kostnader för att
förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i
underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte
ingå i underlaget.

8 § Det sammanlagda stödbeloppet per län anges i bilagan till
denna förordning.

Ansökan och beslut

9 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det
län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en
beskrivning av det projekt som ansökan avser och av det
kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

10 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett
visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får
avslås om anslutningen till telenätet inte är ändamålsenlig.
Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå
av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från
dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för
beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för
frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för
det.

11 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan
kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna
Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt
12 §. Förordning (2003:1041).

12 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras
kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät.

Hälften av det beviljade beloppet skall krediteras när beslut
om stödets storlek har fattats och den resterande delen när
kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt
och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen.

Återkrav

13 § Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det
under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts
slutligt om

1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
föranlett att stödet beviljades,

2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för
högt belopp,

3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller

4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet
upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

14 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd
utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna
villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av
ärendena.

15 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen
får då efterskänka statens rätt.

16 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:62

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. Förordningen
får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.

Bilaga

Beräknat maximistöd per län

Stockholms län 0
Uppsala län 370 000 kr
Södermanlands län 17 390 000 kr
Östergötlands län 12 580 000 kr
Jönköpings län 24 420 000 kr
Kronobergs län 4 440 000 kr
Kalmar län 39 590 000 kr
Gotlands län 8 510 000 kr
Blekinge län 0
Skåne län 24 790 000 kr
Hallands län 0
Västra Götalands län 67 340 000 kr
Värmlands län 24 420 000 kr
Örebro län 14 800 000 kr
Västmanlands län 14 060 000 kr
Dalarnas län 22 200 000 kr
Gävleborgs län 0
Västernorrlands län 5 920 000 kr
Jämtlands län 7 030 000 kr
Västerbottens län 29 230 000 kr
Norrbottens län 52 910 000 kr
Riket 370 000 000 kr