Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

SFS nr
2003:623
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2003-10-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:927

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
arbetsplatsintroduktion. Förordning (2006:1558).

2 § Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad
arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande
utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan
erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en
anställning eller under arbetspraktik som föregår en
anställning.

Arbetsförmedlingen utser den specialutbildade
arbetsförmedlaren. Förordning (2007:927).

3 § Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en arbetssökande utan
erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan
erfarenhet och som är minst 20 år och

– deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat
introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller

– är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande
vid den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2007:179).

4 § Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverad. Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det
är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2007:179).

5 § Arbetsplatsintroduktion får lämnas under högst sex månader.
Om det finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under
längre tid. I sådant fall skall det anges vad de särskilda
skälen består i. Dokumentation skall ske av den information som
ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:179).

6 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:927).

7 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det
begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2007:927).

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2007:927).