Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket

SFS nr
2003:642
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-11-06

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag
eller annan författning beträffande skattemyndigheter,
skattemyndighet i viss region, Riksskatteverket, viss
taxeringsnämnd eller skatteförvaltningen skall efter utgången
av år 2003 i stället tillämpas på Skatteverket.

2 § Skattekontor som vid utgången av år 2003 finns vid
skattemyndighet skall anses vara skattekontor vid Skatteverket.

3 § Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i
skattenämnd vid en skattemyndighets skattekontor som har
förordnats eller valts före utgången av år 2003 skall ha samma
funktion i skattenämnd vid motsvarande skattekontor vid
Skatteverket under återstoden av förordnandet eller
valperioden.

4 § Beslut som Skatteverket fattar som första instans enligt
punkt 20 e tionde stycket av anvisningarna till 23 § den numera
upphävda kommunalskattelagen (1928:370)2 i dess lydelse före
den 1 juli 1998 och 27 § 4 mom. i den numera upphävda lagen
(1947:576)3 om statlig inkomstskatt i dess lydelse före den 1
januari 1999 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.