Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket

SFS nr
2003:643
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01

1 § Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som
utses av regeringen.

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut
i en fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän
förvaltningsdomstol av ombudet.

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid
Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol
och Skatterättsnämnden.