Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

SFS nr
2003:65
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-02-13

1 § I fråga om nationella program för stegvis minskade utsläpp
av föroreningar i luften skall Naturvårdsverket ta fram det
underlag som behövs för Sveriges uppfyllande av artikel 6 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23
oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa
luftföroreningar. I sitt arbete med programmen skall
Naturvårdsverket inhämta erforderligt underlag från andra
berörda myndigheter.

2 § Naturvårdsverket skall genomföra utsläppsinventeringar och
utsläppsprognoser av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX),
flyktiga organiska föreningar (VOC) och ammoniak (NH3) i
enlighet med artikel 7 i direktiv 2001/81/EG. Naturvårdsverket
skall även fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering som
framgår av artikel 8.1 i direktiv 2001/81/EG.