Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

SFS nr
2003:69
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-02-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:450

Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen.

Tidsfrist för yttrande från Internationella brottmålsdomstolen

2 § Om ett yttrande från Internationella brottmålsdomstolen
skall inhämtas enligt 7 § lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen, skall rätten bestämma en
tidsfrist inom vilken yttrandet skall lämnas. Tidsfristen får
inte överstiga fem dagar från det att Internationella
brottmålsdomstolen har underrättats om möjligheten att avge ett
yttrande.

Rättslig hjälp i Sverige

3 § Internationella brottmålsdomstolen skall underrättas om tid
och plats för åklagares förhör enligt bestämmelserna om
förundersökning i brottmål, om domstols förhandling enligt 4
kap. 2, 15 eller 16 § lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål och om annan åtgärd för vilken domare
vid Internationella brottmålsdomstolen eller företrädare för
parterna har begärt och medgivits rätt att närvara.

4 § När Internationella brottmålsdomstolen begär att förhör
skall hållas med någon som det finns anledning att anta har
gjort sig skyldig till ett brott som kan lagföras vid
domstolen, skall åklagaren underrätta den som skall höras om
att förhöret sker på begäran av Internationella
brottmålsdomstolen och att denne:

1. är misstänkt för brott som kan lagföras vid den domstolen,

2. har rätt att vägra att yttra sig utan att detta beaktas vid
domstolens avgörande av skuldfrågan,

3. har rätt till biträde av försvarare, och

4. har rätt att bli hörd i närvaro av försvararen, om inte den
misstänkte frivilligt avstår från rätten till biträde av
försvarare.

Uppgift om att underrättelse enligt första stycket har lämnats
skall antecknas i protokollet över förhöret.

5 § Har upphävts genom förordning (2013:450).

Översättningar

6 § Den åklagare eller domstol som handlägger en ansökan från
Internationella brottmålsdomstolen om en åtgärd som avses i 1 §
lagen (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen får vid behov vända sig till
Justitiedepartementet för översättning till svenska av ansökan
och bifogade handlingar.

7 § Har upphävts genom förordning (2013:450).

Ersättningar

8 § Regeringen eller Justitiedepartementet beslutar om
ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare för
arbete i ett ärende om överlämnande till Internationella
brottmålsdomstolen, utom i fråga om ersättning för arbete som
skall bestämmas av domstol.

9 § I fråga om ersättning enligt 18 § lagen (2002:329) om
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen tillämpas 1 §
andra och tredje styckena, 2-5, 8 och 10 §§ samt 11 § första
stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel
till vittnen m.m. Traktamente får dock bestämmas till högst 350
kr per dag.

10 § En framställan om ersättning eller förskott på ersättning
som avses i 9 § skall göras hos tingsrätten i den ort där den
kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen
(1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller
ärende vid domstol, m.m.

Återkrav av kostnader

11 § Följande kostnader skall återkrävas från Internationella
brottmålsdomstolen.

1. Kostnader för översättningar, tolkning och utskrifter.

2. Kostnader för vittnens resor och säkerhetsarrangemang.

3. Kostnader för transport vid överförande av en i Sverige
frihetsberövad person.

4. Kostnader för sakkunnigas resor och säkerhetsarrangemang
samt kostnader för sakkunnigas utlåtanden och rapporter som
domstolen har begärt.

5. Kostnader för transport för den som överlämnas till
domstolen.

12 § Extraordinära kostnader får återkrävas från
Internationella brottmålsdomstolen. Om det under handläggningen
visar sig att verkställande av en ansökan kommer att medföra
extraordinära kostnader, skall åklagare eller domstol
underrätta Justitiedepartementet om detta.

Justitiedepartementet skall i samråd med Internationella
brottmålsdomstolen fastställa vilka kostnader som den domstolen
skall stå för.

13 § Den myndighet som har haft en sådan kostnad som avses i 11
eller 12 § återkräver kostnaden från Internationella
brottmålsdomstolen. Ansökan om återkrav av kostnader skall
lämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till
Internationella brottmålsdomstolen.

Verkställighet av straff

14 § Om en fängelsedom som har meddelats av Internationella
brottmålsdomstolen verkställs i Sverige, skall Kriminalvården
underrätta domstolen när påföljden är till fullo verkställd.
Underrättelse skall också lämnas, om den dömde har avvikit från
kriminalvårdsanstalt innan påföljden har verkställts till fullo.
Förordning (2005:1027).

15 § En begäran om Internationella brottmålsdomstolens samtycke
till åtgärd enligt 23 § lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, skall
innehålla

1. uppgift om det eller de brott som åtgärden avser,

2. kopia av de straffbestämmelser och bestämmelser om påföljder
och preskription som gäller för aktuella brott,

3. kopia av dom, anhållningsbeslut eller häktningsbeslut, och

4. uppgift om den dömdes inställning till den åtgärd för vilken
domstolens samtycke söks.

Om en begäran om samtycke enligt första stycket grundar sig på
en framställan om överlämnande eller utlämning för brott till
en annan stat, skall begäran i stället innehålla

1. kopia av framställan om överlämnande eller utlämning och
bifogade handlingar, samt

2. uppgift om den dömdes inställning till begäran om
överlämnande eller utlämning.
Förordning (2003:1185).