Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

SFS nr
2003:7
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1293
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:431

Ansvarsområde

1 § Högskoleverket är central myndighet för frågor som rör

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434),

2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå vilka får
statsbidrag, och

3. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en
examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina.

Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på
eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

2 § Högskoleverket skall verka för att de mål och riktlinjer
förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för
verkets ansvarsområde.

Uppgifter

Utvärdering

3 § Högskoleverket skall

1. granska kvaliteten i högskoleutbildning,

2. utvärdera universitetens och högskolornas kvalitetsarbete,
och

3. följa upp resultaten av den utvärdering som avses i 1 och 2.
Förordning (2007:431).

Tillsyn

4 § Högskoleverket skall ha tillsyn över verksamheten inom sitt
ansvarsområde.

Uppföljning

5 § Högskoleverket skall

1. följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga
utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av
verksamhetens roll och sätt att fungera i förhållande till
samhällets och arbetslivets utveckling och kompetensbehov,

2. bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och
internationellt, som är av betydelse för högskolans verksamhet,

3. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av
de resultat och den bevakning som avses i 2,

4. stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor med
att förbättra verksamhetens kvalitet,

5. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data
om högskolan, och

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

Publicering av resultat

6 § Högskoleverket skall sammanfatta och publicera resultaten
av sitt arbete med utvärdering, tillsyn och uppföljning.

Information m.m.

7 § Högskoleverket skall

1. stimulera intresset för högskoleutbildning,

2. svara för information om verksamheten och det samlade
utbudet av utbildning vid universitet och högskolor samt ge
information i syfte att främja en korrekt värdering av svensk
högskoleutbildning och svenska högskoleexamina,

3. vara behörig myndighet för läraryrket enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och
kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad
regeringen särskilt beslutar,

4. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av
vissa andra EG-direktiv, vissa konventioner eller andra
internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen
särskilt beslutar,

5. svara för information om utländska eftergymnasiala
utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden, och

6. främja chefsutvecklingen inom högskolan.
Förordning (2007:431).

Bedömning av utländska utbildningar

8 § Högskoleverket skall svara för bedömningar av utländska
utbildningar på eftergymnasial nivå, dels enligt vad som är
särskilt föreskrivet, dels för tillämpningen i Sverige av
direktiv och konventioner om erkännanden av utländska
utbildningar.

Beslut enligt andra författningar

9 § I enlighet med vad som följer av andra författningar skall
Högskoleverket besluta om

1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman
examina inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå får avläggas enligt 1 kap. 11 § första stycket
högskolelagen (1992:1434),

2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha
en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2
studiestödsförordningen (2000:655), och

3. behörighetsbevis enligt 2 kap. 4 § första stycket 2
skollagen (1985:1100). Förordning (2007:431).

Främjande av likabehandling

10 § Högskoleverket skall inom sitt verksamhetsområde främja
likabehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet,
sexuell läggning eller funktionshinder.

Verket skall också bistå Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning och
Handikappombudsmannen med uppgifter om förhållandena i
högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för
ombudsmännens tillsyn enligt lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan.

Internationellt arbete

11 § Högskoleverket skall medverka i internationellt arbete
inom verksamhetsområdet.

Underlag för regeringsbeslut

12 § Högskoleverket skall på uppdrag av regeringen utarbeta
underlag för regeringsbeslut.

Administrativa uppgifter

13 § Högskoleverket skall se till att kansligöromål,
föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor
utförs åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans
avskiljandenämnd. Förordning (2005:1254).

Meddelande av föreskrifter

14 § Högskoleverket skall med stöd av riksdagens och
regeringens bemyndiganden meddela föreskrifter.

Verksförordningens tillämpning

15 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Högskoleverket med undantag av 2 §, 4 § andra stycket och 21§.

Myndighetens ledning

16 § Universitetskanslern är chef för myndigheten.

Vid verket finns också en styrelse som består av en ordförande,
universitetskanslern och högst nio andra ledamöter. Studenterna
har rätt att vara representerade med två ledamöter i styrelsen.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande.

17 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

19 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

20 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

Personalföreträdare

21 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Högskoleverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

22 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta

1. i principiella frågor som aktualiseras i verksamheten,

2. om viktigare föreskrifter, och

3. om den övergripande inriktningen av verksamheten inom ramen
för de mål och riktlinjer som angivits av riksdagen och
regeringen.

Ärendenas handläggning

23 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller
personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande. Förordning (2005:1254).

24 § Universitetskanslern skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

Universitetskanslern får delegera sina uppgifter, om det inte
är fråga om att meddela föreskrifter och om inte annat är
föreskrivet.

Hur detta skall gå till skall anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut. Förordning (2005:1254).

25 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

Överklagande

26 § Ett beslut av verket om tilldelning av medel får inte
överklagas.

Om överklagande i övrigt gäller 35 § verksförordningen
(1995:1322).