Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

SFS nr
2003:752
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-11-06

Syfte med statsbidraget

1 § Syftet med statsbidraget är att stödja
pensionärsorganisationer som tillvaratar pensionärsgruppers
intressen inom ett flertal samhällsområden.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till
pensionärsorganisationer med minst 30 000 medlemmar. För att få
bidrag skall pensionärsorganisationen vara rikstäckande, vara
öppen för alla pensionärer och vara partipolitiskt obunden.
Medlemskap i pensionärsorganisationen skall vara frivilligt.

3 § Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas
till pensionärsorganisationer som inte är rikstäckande eller
har minst 30 000 medlemmar.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till en
organisation som för bidragsåret erhåller statsbidrag enligt
förordningen (2000:7) om statsbidrag till
handikapporganisationer.

Fördelning av statsbidraget

5 § Statsbidrag enligt 2 § lämnas som ett grundbidrag med
50 000 kr om pensionärsorganisationen har 30 000-75 000
medlemmar och med 100 000 kr om den har fler än 75 000
medlemmar. Återstående tillgängliga medel, som inte lämnas som
bidrag enligt 3 §, fördelas med lika stort belopp för varje
medlem.

Beslutande myndighet m.m.

6 § Beslut om bidrag meddelas av Socialstyrelsen som också
betalar ut bidraget. Vid bedömning av om en
pensionärsorganisation är berättigad till bidrag och vid
beräkning av bidraget skall Socialstyrelsen utgå från antalet
medlemmar i organisationen den 1 juli året före bidragsåret.

7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen till
Socialstyrelsen senast den 1 januari bidragsåret.

8 § Bidrag lämnas för ett kalenderår i taget. Bidraget betalas
ut kvartalsvis i efterskott.

Villkor m.m.

9 § Socialstyrelsen får begära in de uppgifter från sökanden
som krävs för en bedömning av om sökanden skall medges bidrag.

10 § En pensionärsorganisation som fått statsbidrag enligt
denna förordning är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen
eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för
dessa myndigheters granskning.

11 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall
betalas tillbaka eller att ett beviljat bidrag inte skall
betalas ut, om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från
sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats.

12 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Bemyndigande

13 § Socialstyrelsen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.