Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

SFS nr
2003:759
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:27

Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som
härrör från luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan
Sverige och Hong Kong SAR beträffande luftfart som
undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten
samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Övergångsbestämmelser

2003:759

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari
1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

CONCERNING SCHEDULED AIR

SERVICES

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s
Republic of China (“the Hong Kong Special Administrative
Region”),

Have agreed as follows:

ARTICLE 10

Avoidance of Double Taxation

1. Income and profits derived from the operation of aircraft in
international traffic by an airline of one Contracting Party,
including participation in a pool service, a joint air
transport operation or an international operating agency, which
are subject to tax in the area of that Contracting Party shall
be exempt from income tax, profits tax and all other taxes on
income and profits imposed in the area of the other Contracting
Party.

2. Capital and assets of an airline of one Contracting Party
relating to the operation of aircraft in international traffic
shall be exempt from taxes on capital and assets imposed in the
area of the other Contracting Party.

3. Gains from the alienation of aircraft operated in
international traffic and movable property pertaining to the
operation of such aircraft which are received by an airline of
one Contracting Party, the income and profits of which
according to paragraph 1 are taxable only in the area of that
Contracting Party, shall be exempt from any tax on gains
imposed in the area of the other Contracting Party.

4. For the purposes of this Article:

(a) the term “income and profits” includes revenues and gross
receipts from the operation of aircraft for the carriage of
persons, livestock, goods, mail or merchandise in international
traffic including:

i) the charter or rental of aircraft if such charter or rental
is incidental to the operation of aircraft in international
traffic;

ii) the sale of tickets or similar documents, and the provision
of services connected with such carriage, for the airline
itself or for other airlines, but in the latter case only if
such sales or provisions of services are incidental to the
operation of aircraft in international traffic; and

iii) interest on funds directly connected with the operation of
aircraft in international traffic;

(b) the term “international traffic” means any carriage by an
aircraft except when such carriage is solely between places in
the area of the other Contracting Party;

(c) the term “airline of one Contracting Party” means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,
an airline incorporated and having its principal place of
business in the Hong Kong Special Administrative Region; and

(ii) in the case of Sweden, any airline which, under the laws
of Sweden, is liable to tax therein by reason of domicile,
residence, place of management or any other criterion of a
similar nature, and includes the joint Swedish, Danish and
Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), but only insofar as profits derived by SAS Sverige AB,
the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS),
are in proportion to its share in that consortium;

(d) the term “competent authority” means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,
the Commissioner of Inland Revenue or his authorized
representative, or any person or body authorized to perform any
functions at present exercisable by the Commissioner or similar
functions; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his
authorized representative or the authority which is designated
as a competent authority for the purposes of this Article.

5. The competent authorities of the Contracting Parties shall,
through consultation, endeavour to resolve by mutual agreement
any disputes regarding the interpretation or application of
this Article. Article 17 (Settlement of Disputes) shall not
apply to any such dispute.

6. Notwithstanding Article 21 (Entry into Force) each
Contracting Party shall in writing notify the other of the
completion of the relevant procedures required by its law to
bring this Article into force. The Article shall enter into
force on the date of the receipt of the latter of these
notifications and shall thereupon have effect in respect of
income, profits and gains arising on or after the first day of
January 1997 and on capital and assets held on or after that
date.

7. Notwithstanding Article 19 (Termination) where notice of
termination of this Agreement is given under that Article, this
Article shall cease to have effect, in relation to income,
profits and gains received as well as capital and assets held
on or after the first day of January in the calendar year next
following the expiry of a period of six months after the date
when such notice is given.

8. This Article shall cease to have effect in the event that an
agreement for the avoidance of double taxation with respect to
taxes on income, providing for similar exemptions to those in
this Article, enters into force between the Contracting
Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by
their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Hong Kong this 14th day of March 2000 in
the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingolf Kiesow

For the Government of the Hong Kong Special Administrative
Region of the People’s Republic of China

Stephen IP Shu Kwan

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I
FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION

HONG KONG

BETRÄFFANDE LUFTFART

Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken
Kinas särskilda administrativa region Hong Kong (den särskilda
administrativa regionen Hong Kong),

har kommit överens om följande:

Artikel 10

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslutande part
förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell
trafik, inklusive genom deltagande i en pool, i ett gemensamt
lufttransportföretag eller i en internationell
driftsorganisation, undantas från inkomstskatt och all annan
skatt på inkomst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

2. Förmögenhet som innehas av lufttrafikföretag i en
avtalsslutande part och som är hänförliga till användningen av
luftfartyg i internationell trafik undantas från skatt på
förmögenhet i den andra avtalsslutande parten.

3. Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i internationell
trafik och lös egendom hänförlig till användning av sådant
luftfartyg som tas emot av lufttrafikföretag i en
avtalsslutande part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas
endast i denna avtalsslutande part, är undantagen från all
skatt på vinst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

4. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) innefattar uttrycket “inkomst” intäkter och bruttoinkomster
från användning av luftfartyg för transport i internationell
trafik av personer, levande inventarier, varor, post eller
handelsvaror inklusive:

1) chartring eller hyra av luftfartyg om sådan chartring eller
hyra är av underordnad betydelse i förhållande till
användningen av luftfartyg i internationell trafik,

2) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt
tillhandahållande av tjänster i samband med sådan transport,
för lufttrafikföretaget eller för andra lufttrafikföretag, men
i det senare fallet endast om sådan försäljning eller
tillhandahållande av tjänster är av underordnad betydelse i
förhållande till användningen av luftfartyg i internationell
trafik, och

3) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av
luftfartyg i internationell trafik,

b) avser uttrycket “internationell trafik” all transport med
luftfartyg utom då sådan transport sker uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande parten,

c) avser uttrycket “lufttrafikföretag i en avtalsslutande
part”,

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ett
lufttrafikföretag bildat och med säte i den särskilda
administrativa regionen Hong Kong, och

2) i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lagstiftningen i
Sverige är skattskyldigt där på grund av domicil, bosättning,
plats för företagsledning eller annan liknande omständighet,
och omfattar det gemensamma svenska, danska och norska
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men när
det gäller inkomster uppburna av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), endast till den
del inkomsten motsvarar dess andel i konsortiet,

d) avser uttrycket “behörig myndighet”,

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, “the
Commissioner of Inland Revenue” eller dennes befullmäktigade
ombud eller varje annan person eller organ med befogenhet att
utföra de funktioner som “the Commissioner” för närvarande
utför eller liknande funktioner, och

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av denna artikel.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna
skall, efter samråd, genom ömsesidig överenskommelse söka
avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen
av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlösning) är inte tillämplig
på sådana tvister.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 (Ikraftträdande)
skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta
varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som
enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel
skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid
tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997
eller senare och på förmögenhet som innehas detta datum eller
senare.

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 (Uppsägning)
skall, då meddelande om beslut att säga upp detta avtal lämnas
enligt nämnda artikel, denna artikel upphöra att gälla
beträffande såväl inkomst och vinst som förmögenhet som tas
emot respektive innehas från och med den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter utgången av sex månader
från dagen då uppsägningen äger rum.

8. Denna artikel skall upphöra att gälla när ett avtal om
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatt på inkomst
träder i kraft mellan de avtalsslutande parterna, under
förutsättning att avtalet innehåller liknade undantag som de i
denna artikel.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingolf Kiesow

För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa
region Hong Kong

Stephen IP Shu Kwan