Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

SFS nr
2003:766
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:305

1 § I denna förordning ges föreskrifter i fråga om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av 114 kap.
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1723).

Personuppgifter som får behandlas i socialförsäkringsdatabasen

2 § Utöver de fall som anges i 114 kap. 15 § första stycket
socialförsäkringsbalken får för de ändamål som avses i det
stycket och med beaktande av de begränsningar som anges i
samma stycke samt i 11 och 12 §§ samma kapitel, i
socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling
som kommit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling,
som upprättats i ett ärende, som är nödvändiga för ärendets
handläggning samt uppgifter om

1. kön,

2. civilstånd,

3. medborgarskap,

4. födelseort,

5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,

6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och
arbetsuppgifter,

7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken
bransch den registrerade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomstbeskattning och fastighetstaxering,

9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för
bostadsrättslägenhet,

10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller
anmälningar,

11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen samt koder för de
tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd,

15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,

16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar,
dels för ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden,

17. nedsatt arbetsförmåga,

18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg
och utlåtanden av läkare eller annan intygsgivare,

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i
rehabiliteringsutredningar eller andra utredningar i
rehabiliteringsärenden samt rehabiliteringsplaner,

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna,
planerade och vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom
rehabiliteringsområdet,

22. vårdgivare,

23. remisser,

24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger
till grund för beslutet om ersättning,

25. diagnoser,

26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre
bostadskostnad som avses i 97 kap. 18 § andra stycket och 27 §
andra stycket socialförsäkringsbalken,

27. bevakningsanledningar,

28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,

29. anledningen till att ett ärende har avslutats,

30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten som är av betydelse för enskilda ärenden i
fråga om uppgifter om utgången, de bestämmelser som har
tillämpats och om avgörandet har överklagats,

31. beslut i ärenden,

32. att den registrerade får aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd,

33. att den registrerade har rätt till ersättning enligt
16–22 §§ förordningen om aktivitetsstöd,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning
helt eller delvis på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och
indrivningsdatabasen,

36. att den registrerade är häktad, intagen i
kriminalvårdsanstalt eller i övrigt har tagits om hand på det
allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild
boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas
eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt
föräldrabalken,

39. vilken personkrets enligt 52 kap. 10–13 §§
socialförsäkringsbalken som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp
varaktigt saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra
stater som har att handlägga ärenden om social trygghet i
enlighet med EU-rättsliga regler,

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av
Migrationsverket enligt förordningen (2001:720) om behandling
av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen, och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får
vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag. Förordning (2011:1465).

Direktåtkomst

3 § Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får
ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i
socialförsäkringsdatabasen som dels gäller den registrerades
namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer,
dels avses i 2 § 10, 16 och 33.

3 a § Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
får ha direktåtkomst till personuppgifter i
socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade
samtycker till det. Endast de personer vid nämnda myndigheter
som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den
registrerade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till
sådana personuppgifter. Förordning (2007:928).

3 b § En socialnämnd får under de förutsättningar som anges i
114 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ha direktåtkomst till
sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten enligt förordningen
(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453) ska lämna ut till socialnämnden.
Förordning (2010:1723).

3 c § En kommunal nämnd som handlägger ärenden om
vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag får, under de förutsättningar som anges i 114
kap. 23 § socialförsäkringsbalken, ha direktåtkomst till
sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten enligt förordningen
(2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag ska lämna till nämnden.
Förordning (2010:1723).

4 § Den registrerade får ha direktåtkomst till sådana
personuppgifter om sig själv i socialförsäkringsdatabasen som
får lämnas ut till denne. Vid sådan direktåtkomst skall den
registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för
identifiering.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

4 a § För handläggning av ärenden om sjukpenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning får uppgift om namn,
personnummer eller samordningsnummer, ärendebeteckning,
hälsotillstånd och arbetsförmåga i socialförsäkringsdatabasen
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till
vårdgivare. Förordning (2011:480).

4 b § För handläggning av ärenden om bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd får personnummer eller samordningsnummer
i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till en försäkringsinrättning som
administrerar avtalspensioner eller motsvarande ersättningar
som följer av kollektivavtal. Förordning (2011:480).

4 c § För beräkning och kontroll av sjukpenninggrundande
inkomst, bostadsbidrag, underhållsstöd, bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd får personnummer eller samordningsnummer
i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till Skatteverket.
Förordning (2011:1522).

4 d § För handläggning av ärenden som avser fordringar,
återkrav och kontrollutredning får personnummer eller
samordningsnummer i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:305).

5 § För tillhandahållande av information om fastställd
dagpenning och för redovisning av utbetalade aktivitetsstöd och
utvecklingsersättningar får personuppgifter i
socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.
Förordning (2007:928).

Uppgiftsskyldighet

5 a § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på
begäran lämna Inspektionen för socialförsäkringen de
uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och
effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 1 och 2
samt 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för
Inspektionen för socialförsäkringen. Förordning (2009:1196).

Sammanställningar

6 § Sammanställningar som avses i 114 kap. 28 §
socialförsäkringsbalken får göras avseende urval för tillsyn
samt sjukpenning, sjuk-, aktivitets-, rehabiliterings- och
arbetsskadeersättning i fråga om

1. stöd för prioritering och planering av handläggningen,

2. urval av ärenden för en tidig bedömning av den försäkrades
möjligheter att återfå arbetsförmågan,

3. underlag för diskussioner med arbetsgivare, vårdgivare
eller leverantörer,

4. urval av ärenden för särskilda rehabiliteringsinsatser, och

5. uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.

Behörighet att göra sådana sammanställningar får ges endast
till ett begränsat antal personer vid Försäkringskassan.
Förordning (2010:1723).

Undantag från gallring

7 § Riksarkivet får, efter samråd med Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som
ska gallras enligt 114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken får
bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål.
Förordning (2010:1723).

Bemyndiganden

8 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till
socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,

2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst
till och formerna för direktåtkomsten,

4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens
tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen
gemensamma organet för administration av personalpensioner får
ha direktåtkomst till,

5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas
ut på medium för automatiserad behandling för sammanställning
av gemensam pensionsinformation,

6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas
ut på medium för automatiserad behandling till organ som
driver försäkringsrörelse,

7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning
i socialförsäkringsdatabasen,

8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och
handlingar från socialförsäkringsdatabasen, om inte
utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en
annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan
skyldighet i lag eller förordning, och

9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten ska vidta för att kontrollera
efterlevnaden av bestämmelserna i 114 kap.
socialförsäkringsbalken.

Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som
faller under Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt
114 kap 6 § andra stycket socialförsäkringsbalken ska
föreskrifterna beslutas i samråd med Pensionsmyndigheten.
Förordning (2010:1723).

Övergångsbestämmelser

2008:199

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För uppgifter
i handlingar i ärenden enligt förordningen (1998:1337) om
tandvårdstaxa gäller äldre bestämmelser.