Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS nr
2003:767
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:380

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som ska
betalas till Post- och telestyrelsen enligt

– 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),

– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning,

– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer, och

– 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2010:1051).

Elektronisk kommunikation

2 § Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska
betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt
lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer, får
uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för
tillstånd att använda nummer. Förordning (2011:1010).

3 § Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska
betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för
anmäld verksamhet, får uppgå till högst 120 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets
materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1
500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får
avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.
Förordning (2014:1271).

4 § Den som får radiocertifikat skall betala en avgift med
högst 1 000 kr.

5 § Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får
en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet
enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller
medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt
av den som använder radiosändare, men som enligt lagen är
undantagen från tillståndsplikt. Förordning (2011:1010).

Radio- och teleterminalutrustning

6 § Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen
(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning – över dels
dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem som har
tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag – får
uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets
materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst
90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får
avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.
Förordning (2014:1271).

Postverksamhet

7 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Den som är tillståndshavarare enligt postlagen
(2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala
avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och
telestyrelsen har för sin verksamhet enligt nämnda lag och
får uppgå till högst 18 000 000 kr per år. Avgiften ska
fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.
Förordning (2010:1051).

7 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045)
ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska
motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin
verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst
23 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel
på tillståndshavarna. Förordning (2015:380).

8 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att
den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt
postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.
Förordning (2010:1051).

9 § Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045)
ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds
in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska
motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet
och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska
fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.
Förordning (2011:1010).

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

10 § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som
bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832)
om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig
avgift om högst 5 000 kr.

Gemensamma bestämmelser

11 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter
om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller avgifter för
postverksamhet och utfärdande av kvalificerade certifikat helt
eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet, om det
finns särskilda skäl till det.

12 § Post- och telestyrelsen skall offentliggöra en översikt
över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av
uppburna avgifter.

Övergångsbestämmelser

2003:767

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Den
tidigare gällande förordningen (2003:398) om finansiering av
Post- och telestyrelsens verksamhet gäller dock fortfarande i
fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.