Förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning

SFS nr
2003:769
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
2003-11-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:866
Upphävd
2006-01-01

1 § Nämnden för elektronisk förvaltning har till uppgift att
stödja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt
informationsutbyte mellan myndigheter samt mellan myndigheter
och enskilda genom att

1. besluta om de standarder eller liknande krav som skall vara
gemensamma för det elektroniska informationsutbytet för
myndigheter under regeringen,

2. bistå med information och utarbeta riktlinjer, samt

3. verka för att det på informationsteknikmarknaden
tillhandahålls tjänster och produkter till stöd för
elektroniskt informationsutbyte.

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst 15 personer. En av ledamöterna är
ordförande.

Organisation

3 § Statskontoret svarar för kanslistöd åt nämnden. Nämnden
utser i samråd med Statskontoret ansvarig för kansliet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt avgörs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över
beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre
vikt till ordföranden. Sådana beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

7 § Nämnden får i arbetsordning eller särskilda beslut även
överlämna till den som ansvarar för kansliet att avgöra ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 7 § inte behöver föredras.

Utseende av ledamöter

9 § Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för
bestämd tid.