Lag (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering

SFS nr
2003:821
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-11-20

1 § Särskild skattereduktion enligt denna lag medges vid 2005
års taxering.

2 § Särskild skattereduktion medges fysisk person vars
beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229) uppgår till minst 100 kronor.

Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall
bestämmelserna i 4 kap. 1 § inkomstskattelagen om dödsbon
tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av skattereduktion.

3 § Särskild skattereduktion uppgår till 200 kronor.

4 § Bestämmelser om att hänsyn skall tas till särskild
skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §
skattebetalningslagen (1997:483).

5 § Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap.
skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den
skattskyldige har rätt till särskild skattereduktion enligt
denna lag.

Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap. skattebetalningslagen
skall om möjligt hänsyn tas till särskild skattereduktion
enligt denna lag.

6 § Särskild skattereduktion enligt denna lag räknas av mot
kommunal och statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

7 § Särskild skattereduktion skall inte beaktas vid beräkning
av skattebelopp enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt.