Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron

SFS nr
2003:83
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:850
Upphävd
2006-01-01

1 § Den 14 september 2003 skall folkomröstning hållas i hela
landet om införande av euron.

Omröstningen gäller ja eller nej till följande fråga:

“Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”

2 § För folkomröstningen gäller folkomröstningslagen (1979:369)
och de föreskrifter som finns i 3-7 §§.

3 § Rösträtt vid folkomröstningen har också

1. medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt
medborgare i Island eller Norge som fyller 18 år senast på
dagen för folkomröstningen och som är folkbokförda i Sverige,

2. andra utlänningar som fyller 18 år senast på dagen för
folkomröstningen och som har varit folkbokförda i Sverige tre
år i följd före den dagen.

4 § På röstsedlarna skall finnas

1. rubriken “Folkomröstning”,

2. den i 1 § angivna frågan,

3. något av svarsalternativen “Ja” eller “Nej”.

På de blanka röstsedlarna skall dock förutom rubriken endast
finnas orden “Blank röstsedel”.

5 § De partier som är representerade i riksdagen och sådana
kampanjorganisationer som verkar för något av svarsalternativen
ja eller nej och som får statsbidrag för sin verksamhet får hos
den centrala valmyndigheten beställa önskat antal röstsedlar.
Staten svarar för kostnaderna för röstsedlarna, dock högst till
ett antal som för varje beställare motsvarar två gånger antalet
röstberättigade i landet. Varje parti och organisation får
dessutom på begäran kostnadsfritt röstkuvert, ytterkuvert för
budröst och kuvert för brevröstning i den utsträckning som den
centrala valmyndigheten anser att det behövs.

6 § De lantbrevbärare som tar hand om ytterkuvert för budröst
skall ha med sig röstsedlar för de två svarsalternativen och
blanka röstsedlar.

7 § Den centrala valmyndigheten bestämmer den sista dag då
beställning av röstsedlar skall ha gjorts för att leverans
skall kunna ske 30 dagar före dagen för omröstningen. I övrigt
tillämpas bestämmelserna i 6 kap. 15 § vallagen (1997:157).