Förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor

SFS nr
2003:832
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2003-11-20

1 § Denna förordning tillämpas på skadeståndslivräntor som
fastställs enligt

1. kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga
skadelivräntor, m.m.,

2. lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor och

3. lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

2 § Finansinspektionen skall fastställa de procenttal som
indextillägg skall utgå med enligt 5 § kungörelsen (1971:14) om
tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m., 5 och 6 §§
lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor samt de
procenttal med vilka ändring skall ske enligt 2 och 3 §§ lagen
(1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

Finansinspektionen skall också fastställa procenttalen för
indextillägg enligt 5 och 6 §§ lagen om tillägg till vissa
ansvarslivräntor samt för ändring enligt 2 och 3 §§ lagen om
ändring av skadeståndslivräntor för livräntor där dessa lagar
gäller i deras lydelse före den 1 januari 2004.

3 § Finansinspektionen skall så snart som möjligt underrätta
dem som skall utge skadeståndslivränta och som är kända av
inspektionen om procenttalen enligt 2 § samt offentliggöra
talen på lämpligt sätt.

4 § Tillägg till skadeståndslivränta enligt lagen (1973:214) om
tillägg till vissa ansvarslivräntor utges utan föregående
ansökan och om möjligt i samma ordning som livräntan.

5 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor får beslutas
av Finansinspektionen.