Lag (2003:84) om brevröstning i vissa fall

SFS nr
2003:84
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-03-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1054

Vem får brevrösta?

1 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val
till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till
riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får
väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i
utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag.

Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157)
tillämpas om inte annat följer av denna lag.

Hur brevröstning går till

2 § Den som vill brevrösta skall

– för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett
valkuvert,

– i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i
ordning i ett ytterkuvert för brevröst,

– klistra igen ytterkuvertet,

– försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert
gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning
utomlands respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart,

– skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för
brevröst, och

– intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad
som sägs i 6 §.

3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt
som sägs i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet

– skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under
försäkran och att de inte känner till något som gör att
innehållet i försäkran inte är riktigt, och

– skriva sina adresser.

4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn
eller makens barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo
eller sambons barn.

Hur brevrösten skall skickas

5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2
och 3 §§ skall väljaren

– lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,

– lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om
väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som
väljaren själv skrivit personnummer och namn på,

– klistra igen detta kuvert,

– skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet,
och

– skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala
valmyndigheten.

När brevrösten får göras i ordning

6 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val
till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till
riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får
ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett
fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen.

7 § Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala
valmyndigheten till handa senast dagen efter valdagen.

8 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom
omslagskuverten kommer från utlandet eller från ett fartyg i
utrikes fart fortlöpande anteckna hur många omslagskuvert som
kommer in till myndigheten och därefter skicka kuverten till
valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden.

Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten

9 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den
centrala valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna
detta i ett protokoll.

Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt
fram till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning
enligt 17 kap. vallagen (1997:157).

10 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras
innehåll vid valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning
enligt 17 kap. vallagen (1997:157).

Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 3-7 §§
vallagen skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst.
Vid denna granskning skall nämnden göra följande.

1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet.

2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall
valnämnden kontrollera att omslagskuvert

– inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen,

– har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i
utrikes fart, och

– inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än
dagen efter valdagen.

3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut
ytterkuvertet och kontrollera att väljarna

– har rösträtt i kommunen,

– inte har röstat i vallokalen under valdagen,

– inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 §
tredje stycket vallagen, och

– inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst.

11 § Uppfylls kraven som ställs i 10 § skall valnämnden
fortsätta att granska ytterkuvert och kontrollera att det är
igenklistrat.

Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin
fortsatta granskning kontrollera att väljaren

– på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete
att väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i
ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts
i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes
fart,

– skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och

– intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad
som sägs i 6 §.

Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på
ytterkuvertet skriftligen intygat att

– väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat
igen det,

– väljaren själv har skrivit under en försäkran på
ytterkuvertet,

– ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord
på ett fartyg i utrikes fart, och

– ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs
i 6 §.

12 § Uppfylls kraven i 11 § skall valnämnden öppna
ytterkuvertet och kontrollera att

– det innehåller valkuvert,

– väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av
val,

– det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert,
och

– varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel.

13 § Vid granskningen enligt 10-12 §§ skall valnämnden

– lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 10-12 §§ i valurnan
för den valkrets och för det val som valsedeln gäller,

– markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att
väljaren röstat,

– lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 10 § andra
stycket 2 i ett särskilt omslag,

– lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt
kraven i 10 § andra stycket 3 och i 11 och 12 §§ i sina
omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt
ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag,

– anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många
omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och

– försegla det särskilda omslaget.