Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

SFS nr
2003:862
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:573

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare
tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av
konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i
livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte tillämplig
när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan
placering än som nu sagts. Lag (2004:571).

2 § I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Lag (2007:560).

3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel
för en konsument.

3 a § Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell
rådgivning som tillhandahålls av

1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

4. AIF-förvaltare enligt 3 kap. 2 § andra stycket 4 lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Lag (2013:573).

Näringsidkarens skyldigheter

4 § Näringsidkaren skall

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig
kompetens,

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället,
och

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta
när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av
rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag
från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god
rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara
konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa
rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte
rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga
för konsumenten.

Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder
som inte kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov,
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Skadestånd

6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen
eller av oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada
skall ersätta skadan.

7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har
orsakat honom eller henne ren förmögenhetsskada, skall
konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid
efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada
har uppkommit.

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som
följer av första stycket, faller rätten till skadestånd enligt
denna lag bort. Detsamma gäller om konsumenten inte väcker
talan inom tio år från rådgivningstillfället.

Tillsyn

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Verkets
tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under
Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av
advokater.

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos
näringsidkare som tillhandahåller finansiell rådgivning och att
ta del av samtliga handlingar som behövs för tillsynen.
Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som
begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller
lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga
näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn
utför finansiell rådgivning i strid med de krav som ställs i
lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får
verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med
finansiell rådgivning.

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela
varning.

10 § Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 §
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2007:560

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.