Förordning (2003:880) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004

SFS nr
2003:880
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2003-11-20

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2004.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22
januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 8 743 kronor 874 kronor 236 kronor 72 kronor

4 eller fler 14 117 kronor 1 411 kronor 373 kronor 72 kronor

axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 7 741 kronor 774 kronor 209 kronor 72 kronor

4 eller fler 12 751 kronor 1 275 kronor 336 kronor 72 kronor
axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 6 831 kronor 683 kronor 182 kronor 72 kronor

4 eller fler 11 385 kronor 1 138 kronor 300 kronor 72 kronor
axlar

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.