Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS nr
2003:884
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:761
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:734

1 § Ekonomistyrningsverket är central förvaltningsmyndighet för
ekonomisk styrning av statlig verksamhet.

Ekonomistyrningsverket skall, liksom Statskontoret och Verket
för förvaltningsutveckling, bistå regeringen med det underlag
regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och
ändamålsenlig statsförvaltning.

Ekonomistyrningsverket skall utveckla och förvalta regelverk
och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla
nivåer i staten. Verket skall även analysera och lämna
information om den statliga ekonomin. Förordning (2005:861).

2 § Ekonomistyrningsverket ska

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god
redovisningssed i staten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig
verksamhet,

3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,

4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska
rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som
helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella
utvecklingen,

6. förvalta statens informationssystem för budgetering och
uppföljning (Hermes),

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens
tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med därtill
hörande stöd,

8. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga
redovisningsorganisationen,

9. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,

10. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om
konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322),

11. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp,
leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller
tjänster från andra än statliga myndigheter,

12. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,

13. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt
i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen
(1998:796) om statlig inköpssamordning,

14. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler
som staten hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten
ansvar för detta samt svara för avveckling av lokaler i de fall
där staten är hyresgäst men någon myndighet som själv kan svara
för avvecklingen inte finns,

15. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga
lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna,

16. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor,

17. biträda regeringen i internationellt arbete avseende
ekonomisk styrning,

18. vara revisionsmyndighet för

a) Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1260/1999,

b) Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets
förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska
fiskerifonden för programperioden 2007-2013,

c) Fonden för yttre gränser som avses i artikel 27.1 c i
Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj
2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden
2007-2013 som en del av det allmänna programmet “Solidaritet
och hantering av migrationsströmmar”, och

d) Europeiska integrationsfonden som avses i artikel 23.1 c i
rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för
perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet
“Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

19. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för
jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning
(EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den
gemensamma jordbrukspolitiken,

20. genomföra substansgranskningar som avses i artikel 62.1 b i
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen
och det nationella programmet och som avses i artikel 61.1 b i
rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det nationella
programmet samt säkerställa att sådana granskningar genomförs
för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är
placerad i Sverige,

21. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i
artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr
1783/1999 för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige, samt

22. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och
redovisningar som framgår av punkt 44 i det
interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk
förvaltning (2006/C 139/01). Förordning (2007:734).

3 § Ekonomistyrningsverket skall inom området ekonomisk
styrning ge stöd genom metoder, riktlinjer, utredningar,
utbildning och rådgivning.

Verket får på uppdrag utföra utredningar inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2005:861).

Tjänsteexport

4 § Ekonomistyrningsverket får bedriva tjänsteexport på de
villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

Föreskrifter

5 § Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter i fråga om
den statliga redovisningen, finansieringen och
resultatstyrningen.

Rapportering

6 § Ekonomistyrningsverket skall varje år till regeringen lämna

1. en sammanställning och analys av utfallet på statsbudgeten
och för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

2. prognoser över statsbudgeten och ålderspensionssystemet,

3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre
nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som
Finansdepartementet inte gör,

4. underlag till årsredovisning för staten,

5. underlag till pris- och löneomräkning,

6. fastställda ekonomiadministrativa värden för varje
myndighet,

7. en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje
inkomsttitel,

8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig
avgiftsbelagd verksamhet, samt

9. en redovisning över den statliga internrevisionen.

I prognosarbetet över statens inkomster och utgifter skall
Ekonomistyrningsverket samarbeta med Konjunkturinstitutet och
bistå institutet med att förklara större skillnader mellan
myndigheternas prognoser. Förordning (2005:861).

7 § Ekonomistyrningsverket skall varje år lämna

1. information om statens finanser till internationella
organisationer, samt

2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska
centralbyrån och i det sammanhanget ta fram en redovisning av
skillnaden mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten.
Förordning (2004:1334).

Rätten att få upplysningar

8 § Ekonomistyrningsverket har rätt att från andra statliga
myndigheter få den information som verket behöver för sin
verksamhet.

Avgifter

9 § Ekonomistyrningsverket skall ta ut en avgift för samråd
enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters
redovisningssystem, för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen
(1992:191) och för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om
förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet.

10 § Ekonomistyrningsverket skall ta ut avgifter för verksamhet
hänförlig till de system som avses i 2 § första stycket 6 och 7
samt för tjänsteexport enligt 4 §.

11 § Ekonomistyrningsverket får ta ut avgifter för sådant stöd
och sådana utredningar som avses i 3 §.

Verksförordningens tillämpning

12 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket
med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

13 § Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är chef för
verket.

Organisation

14 § Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett råd som
består av generaldirektören och ytterligare högst nio
ledamöter, som utses av regeringen för bestämd tid.
Generaldirektören är rådets ordförande.

Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att
verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse
med målen för verksamheten. Generaldirektören skall löpande
informera rådet om verksamheten.

15 § Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett särskilt
råd för redovisningsfrågor. Detta råd skall bestå av högst nio
personer. Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen
för bestämd tid.

Redovisningsrådet skall biträda generaldirektören med råd för
att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten.

15 a § Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett särskilt
råd för internrevisionsfrågor som skall bestå av högst åtta
ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess
ordförande. Andra ledamöter i rådet utses av regeringen för en
bestämd tid.

Internrevisionsrådet skall biträda generaldirektören med råd
för att främja utvecklingen av god internrevision i staten.
Förordning (2005:861).

Personalföreträdare

16 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på verket.

Övergångsbestämmelser

2007:734

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 16
oktober 2007.