Lag (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2003:886
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:342
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:805

1 § Kommuner skall under de förutsättningar som anges i denna
lag betala en utjämningsavgift till staten för kostnader enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Beräkning av verksamhetskostnader och avgifter

2 § För varje kommun beräknas en standardkostnad för
verksamheter enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade samt för den ersättning
varje kommun betalar till försäkringskassan enligt 20 § lagen
(1993:389) om assistansersättning.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad
teoretisk kostnad för de verksamheter och den ersättning som
anges i första stycket.

3 § En kommun vars standardkostnad per invånare understiger den
för landet genomsnittliga standardkostnaden per invånare skall
betala en avgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad
med antalet invånare i kommunen den 1 november året före det år
avgiften skall betalas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om beräkningen av avgiften.

4 § Avgiften beräknas på grundval av den indelning av kommuner
som gäller vid början av det år avgiften skall betalas
(avgiftsåret).

Hur avgiften fastställs

5 § Skatteverket beslutar preliminärt avgiftens storlek samt
lämnar senast den 20 januari under avgiftsåret uppgift till
varje kommun om detta.

Kommunerna får senast den 15 februari under avgiftsåret till
Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget
för beslutet.

Skatteverket fastställer avgifternas storlek samt lämnar senast
den 15 april under avgiftsåret uppgift till varje kommun om
storleken av dess avgift.

Betalning

6 § Avgiften skall betalas genom avräkning i samband med och på
motsvarande sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel
enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Överklagande

7 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 5 § tredje stycket får
sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har
påtalats först efter den tidpunkt som anges i 5 § andra
stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl.
Lag (2005:805).

Övergångsbestämmelser

2003:886

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas
första gången för avgiftsåret 2004.

För avgiftsåret 2004 skall i stället för vad som sägs i 5 §
följande gälla:

– Skatteverket skall senast den 19 mars lämna uppgift till
varje kommun om storleken av dess preliminära avgift,

– kommunerna får senast den 19 april påtala brister och
oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet, och

– Skatteverket skall senast den 10 maj lämna uppgift till varje
kommun om storleken av dess avgift.

2. Från och med 2004 till och med 2008 skall den avgift som en
kommun skall betala enligt lagen utgå med högst

– 250 kronor per invånare för 2004,

– 550 kronor per invånare för 2005,

– 850 kronor per invånare för 2006,

– 1 150 kronor per invånare för 2007, och

– 1 450 kronor per invånare för 2008.