Lag (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2003:887
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:342
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:806

1 § Kommuner kan för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade få utjämningsbidrag
från staten enligt denna lag.

Beräkning av verksamhetskostnader och bidrag

2 § För varje kommun beräknas en standardkostnad för
verksamheter enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade samt för den ersättning
varje kommun betalar till försäkringskassan enligt 20 § lagen
(1993:389) om assistansersättning.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad
teoretisk kostnad för de verksamheter och den ersättning som
anges i första stycket.

3 § En kommun vars standardkostnad per invånare överstiger den
för landet genomsnittliga standardkostnaden per invånare har
rätt till ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med antalet invånare i kommunen den 1 november
året före det år bidraget skall lämnas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om beräkningen av bidraget.

4 § Bidraget beräknas på grundval av den indelning av kommuner
som gäller vid början av det år bidraget skall lämnas
(bidragsåret).

Hur bidrag fastställs

5 § Skatteverket beslutar preliminärt bidragens storlek samt
lämnar senast den 20 januari under bidragsåret uppgift till
varje kommun om detta.

Kommunerna får senast den 15 februari under bidragsåret till
Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget
för beslutet.

Skatteverket fastställer bidragens storlek samt lämnar senast
den 15 april under bidragsåret uppgift till varje kommun om
storleken av dess bidrag.

Utbetalning

6 § Bidraget skall betalas ut i samband med och på motsvarande
sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 §
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Överklagande

7 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 5 § tredje stycket får
sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har
påtalats först efter den tidpunkt som anges i 5 § andra
stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl.
Lag (2005:806).

Övergångsbestämmelser

2003:887

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas
första gången för bidragsåret 2004.

För bidragsåret 2004 skall i stället för vad som sägs i 5 §
följande gälla:

– Skatteverket skall senast den 19 mars lämna uppgift till
varje kommun om storleken av dess preliminära bidrag,

– kommunerna får senast den 19 april påtala brister och
oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet, och

– Skatteverket skall senast den 10 maj lämna uppgift till varje
kommun om storleken av dess bidrag.

2. Från och med 2004 till och med 2006 skall det bidrag som en
kommun har rätt till enligt lagen reduceras med högst

– 270 kronor per invånare för 2004,

– 70 kronor per invånare för 2005, och

– 15 kronor per invånare för 2006.