Lag (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering

SFS nr
2004:1006
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18

1 § Denna lag gäller vid militärt samarbete och samarbete om
krishantering som Sverige bedriver med annan stat eller
internationell organisation.

2 § Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar
hemvist här i landet, efter inbjudan av svensk myndighet, i
Sverige deltar i sådant samarbete som sägs i 1 § och det enligt
internationell överenskommelse gäller särskilda bestämmelser i
fråga om dennes skadeståndsskyldighet, skall svenska staten i
stället för den utländska personen ersätta skada som uppkommer
i samband med dennes tjänsteutövning under vistelsen och för
vilken den utländska personen annars skulle ha varit
skadeståndsskyldig enligt svensk lag. Staten skall dock inte
ersätta skada som uppkommer hos en sådan utländsk person.