Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile

SFS nr
2004:1051
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2004-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1412

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet som Sverige och Chile undertecknade den 4 juni
2004 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i
landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska,
spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår
av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige
som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1412).

Övergångsbestämmelser

2004:1051

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1
januari det år som följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast
följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, och

c) förmögenhetsskatt, om och i den omfattning en allmän skatt
på förmögenhet införs i Chile efter undertecknandet av avtalet,
för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari
det år som närmast följer efter den dag då en sådan allmän
skatt på förmögenhet införs eller senare.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sverige och Republiken Chile, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet,

har kommit överens om följande:

KAPITEL I

AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på
förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess
politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning,
oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla
skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess
helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri
inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal
tillämpas är särskilt:

a) i Chile, skatter som påförs enligt inkomstskattelagen, “Ley
sobre Impuesto a la Renta” (i det följande benämnda “chilensk
skatt”), och

b) i Sverige,

1. den statliga inkomstskatten,

2. kupongskatten,

3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.,

5. den kommunala inkomstskatten, och

6. den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda “svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag och på skatter på förmögenhet, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället
för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall i slutet av
varje år meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) “Chile” avser Republiken Chile och innefattar utöver Chiles
territorium, varje annat havsområde över vilket Republiken
Chile, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) “Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler,
utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande
staten” avser Chile eller Sverige, beroende på sammanhanget,

d) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning,

e) “bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs
av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

g) “internationell trafik” avser transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då transporten sker uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten,

h) “behörig myndighet” avser:

1) i Chile: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,
och

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

i) “medborgare” avser:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande
stat, eller

2) juridisk person eller association som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss
tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande
skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den
betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna
stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning
eller annan liknande omständighet och innefattar också denna
stat, dess politiska underavdelningar och lokala myndigheter
samt dess offentligrättsliga organ eller institutioner. Detta
uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för
förmögenhet belägen där.

Inkomst, vinst eller realisationsvinst som förvärvas av person
som är skattemässigt transparent enligt lagstiftningen i en av
de avtalsslutande staterna anses förvärvad av person med
hemvist i en avtalsslutande stat till den del inkomsten eller
vinsten enligt skattelagstiftningen i denna stat behandlas som
inkomst, vinst eller realisationsvinst för en person med
hemvist där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms dennes hemvist
på följande sätt:

a) fysisk person anses ha hemvist endast i den stat där
personen har en bostad som stadigvarande står till dennes
förfogande. Om fysisk person har en sådan bostad i båda
staterna, anses hemvist finnas endast i den stat med vilken
dennes personliga och ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat fysisk person har
centrum för sina levnadsintressen eller om personen inte i
någondera staten har en bostad som stadigvarande står till
dennes förfogande, anses hemvist finnas endast i den stat där
personen stadigvarande vistas,

c) om fysisk person stadigvarande vistas i båda staterna eller
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses hemvist finnas
endast i den stat där personen är medborgare,

d) om fysisk person är medborgare i båda staterna eller inte är
medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses
denne ha hemvist endast i den stat där denne är medborgare. Om
personen är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller
inte i någon av dem skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna söka fastställa dennes hemvist genom
ömsesidig överenskommelse. I avsaknad av sådan överenskommelse
skall personen inte vara berättigad till någon skattelättnad
eller något undantag från skatt enligt detta avtal.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats som
hänför sig till utforskning eller utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket “fast driftställe” skall också innefatta:

a) plats för byggnads-, anläggnings- eller
installationsverksamhet och verksamhet som består av
övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten
pågår längre än sex månader, och

b) tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster,
av ett företag genom anställda eller andra fysiska personer som
anlitas av företaget för sådant ändamål, om verksamheten pågår
inom en avtalsslutande stat under en tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod.

Vid beräkningen av de tidsgränser som anges i denna punkt skall
verksamhet som utförs av ett företag i intressegemenskap med
ett annat företag på sätt som anges i artikel 9 läggas samman
med den period under vilken verksamhet utförs av det sistnämnda
företaget om företagens verksamheter är identiska eller
väsentligen likartade.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för reklam, tillhandahållande av information eller
bedrivande av vetenskaplig forskning för företaget, om
verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett
företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt
använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och
2 i denna artikel – ha fast driftställe i denna stat i fråga om
varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta
gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver
är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den
bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte
skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till
fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande
stat endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet och att de villkor som avtalas eller
föreskrivs i personens handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser med företaget inte avviker från dem som skulle ha
avtalats med oberoende mäklare, kommissionärer eller
representanter.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av detta avtal har uttrycket “fast
egendom” den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket
inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och
döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast
egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har
bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som
är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör och med alla andra personer.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag
göras för nödvändiga utgifter som uppkommit för det fasta
driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets
ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inbegriper uttrycken:

a) “inkomst”:

1) bruttointäkter som direkt härrör från användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik, och

2) ränta på belopp som direkt förvärvats genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, men endast om
ränteinkomsten i förhållande till verksamheten i övrigt är av
underordnad betydelse,

b) “användningen av skepp eller luftfartyg” av ett företag:

1) charter eller uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k.
bare boat basis, och

2) uthyrning av containrar och därtill hörande utrustning,

under förutsättning att sådan charter eller uthyrning, i
förhållande till företagets användning av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik, är av underordnad
betydelse.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag
i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar
– inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, skall denna andra stat, om den
samtycker, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp
som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas
övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat. Om den som har rätt till
utdelningen emellertid har hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag som, direkt eller indirekt,
kontrollerar minst 20 procent av det sammanlagda röstvärdet i
det utdelande bolaget, och

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning
för vinst av vilken utdelningen betalas.

Bestämmelserna i denna punkt innebär ingen begränsning vid
tillämpning av den tilläggsskatt (“the additional tax”) som tas
ut i Chile under förutsättning att den primära bolagsskatten
(“the first category tax”) fullt ut kan avräknas från
tilläggsskatten. Därutöver gäller att från sådan tidpunkt då
nämnda regelverk upphör att gälla skall de avtalsslutande
staterna överlägga med varandra i syfte att ändra avtalet för
att återupprätta balansen i åtagandena i avtalet.

3. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med
rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter som
enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på icke
utdelade vinster, även om utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i
denna andra stat.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos
någon av de personer som har inflytande över bildandet av
bolaget eller placeringen av andelar eller andra rättigheter på
grund av vilken utdelningen betalas, är att uppnå fördelarna i
denna artikel genom sådant bildande eller sådan placering.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av räntans bruttobelopp om denna utgår på grund av
lån som beviljats av bank eller försäkringsbolag,

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.

3. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte, och särskilt inkomst av värdepapper
som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller
debentures. Uttrycket inbegriper även inkomst som enligt den
statens lagstiftning från vilken inkomsten härrör behandlas på
samma sätt vid beskattningen som inkomst från utlåning.
Uttrycket “ränta” innefattar inte inkomst som avses i artikel
10.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas
inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, antingen denne har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, av någon anledning, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt
till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos
någon av de personer som har inflytande över tillskapandet
eller placeringen av den fordran för vilken räntan betalas, är
att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant tillskapande
eller sådan placering.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till
royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp för nyttjandet av eller
rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning,

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i alla andra fall.

3. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm eller
film, band eller annat medel för bild- eller ljudåtergivning,
patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt
recept eller hemlig tillverkningsmetod eller andra immateriella
tillgångar, samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja
industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller
för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas
inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14 i detta avtal.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar royaltyn, antingen denne har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den
rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos
någon av de personer som har inflytande över tillskapandet
eller placeringen av den rättighet i fråga om vilken royaltyn
betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant
tillskapande eller sådan placering.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är
belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst
på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har
hemvist.

4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra
rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag som har
hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna
andra avtalsslutande stat om,

a) vinsten härrör, direkt eller indirekt, till mer än 50
procent från fast egendom som är belägen i denna andra
avtalsslutande stat, eller

b) mottagaren av vinsten vid något tillfälle under en
tolvmånadersperiod före överlåtelsen, indirekt eller direkt,
ägde andelar eller andra rättigheter som motsvarar minst 20
procent av bolagets kapital, eller

c) mottagaren av vinsten är en fysisk person som har haft
hemvist i denna andra avtalsslutande stat och fått hemvist i
den förstnämnda avtalsslutande staten och överlåtelsen av
andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under de
tio år som följer närmast efter det att den fysiska personen
upphört att ha hemvist i denna andra stat.

Annan vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra
rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, men skatten får inte överstiga 16 procent
av vinstens belopp.

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna punkt, skall vinst
som pensionsfond med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som
representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda
avtalsslutande staten.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i föregående punkter beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan
självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, utom i
följande fall, då inkomsten också får beskattas i den andra
avtalsslutande staten:

a) om sådan fysisk person i den andra avtalsslutande staten har
en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till dennes
förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får endast
den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande
anordning beskattas i denna andra stat,

b) om sådan fysisk person vistas i den andra avtalsslutande
staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
uppgår till eller överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod. I sådant fall får endast den del av
inkomsten som härrör från verksamhet som utövats i denna andra
stat beskattas i denna stat.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i
den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra
staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel
beskattas ersättning, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på
skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik,
endast i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse
eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.
Inkomst som omfattas av bestämmelserna i denna punkt inbegriper
varje inkomst som en person uppbär från personlig verksamhet
som utförs i den andra staten som har anknytning till dennes
renommé som artist eller sportutövare.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 får,
i fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller
sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten
eller sportutövaren personligen utan annan person, denna
inkomst beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller
sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pension och underhållsbidrag

1. Pension som härrör från en avtalsslutande stat och betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda staten.

2. Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas till
person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i
denna stat. Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas
av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas,
till den del betalningen inte är avdragsgill för betalaren,
endast i den förstnämnda staten.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning (med undantag för pension), som
betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på
grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings
eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan ersättning beskattas emellertid endast i
den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat
och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra
arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön
och annan ersättning som betalas på grund av arbete som utförts
i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande, lärling eller affärspraktikant som har eller
omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist
i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som denne
erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om
beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten
härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får
inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten,
beskattas i denna andra stat.

KAPITEL IV

BESKATTNING AV FÖRMÖGENHET

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av fast egendom vilken person med
hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen
i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra
stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för
att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i
internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat
och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana
skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4 tillämpas i en
avtalsslutande stat endast om båda avtalsslutande staterna tar
ut en allmän skatt på förmögenhet.

KAPITEL V

METODER FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Chile skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Person med hemvist i Chile som förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige får, med beaktande av bestämmelserna i
chilensk lag, avräkna erlagd svensk skatt från chilensk skatt
som skall betalas i fråga om samma inkomst eller förmögenhet
och denna punkt tillämpas på all inkomst som avses i avtalet.

b) Om person med hemvist i Chile förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal är
undantagen från beskattning i Chile, får Chile vid
fastställandet av skatteuttaget för övrig inkomst eller
förmögenhet för sådan person beakta den inkomst eller
förmögenhet som undantagits från beskattning.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
chilensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Chile, skall Sverige – med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom
att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)
– från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp
motsvarande den chilenska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Chile, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast
i Chile.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är
utdelning från bolag med hemvist i Chile till bolag med hemvist
i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till
svenska bolag från bolag i utlandet.

d) Om person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Chile,
skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna
ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i
Chile. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den
del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i
Chile.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden, särskilt såvitt
avser hemvist, är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som
medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är
ränta, royalty och annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, vars kapital
helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande bolag med hemvist i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. I denna artikel avses med uttrycket “beskattning” skatter
som omfattas av avtalet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för denne medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan personen, utan att detta
påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som
finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken
för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där
personen har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av
artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där denne är
medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas
av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa
skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna
artikel, skall den andra avtalsslutande staten inhämta de
upplysningar som framställningen avser på samma sätt som om det
gällde dess egen beskattning, även om denna andra stat vid
denna tidpunkt inte behöver sådana upplysningar. Om behörig
myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall
den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten söka
tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i den form
som begärs, såsom skriftliga vittnesintyg och kopior av ej
redigerade originalhandlingar (däri inbegripet böcker,
dokument, rapporter, protokoll, räkenskaper eller
skriftväxling) i samma omfattning som sådana intyg och
handlingar kan inhämtas enligt lagstiftning och administrativ
praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar
av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 28

Övriga bestämmelser

1. Vid tillämpningen av detta avtal får investeringsfonder och
varje annat slags fond som förvaltas av person med hemvist i
Chile, beskattas i Chile beträffande utdelning, ränta,
realisationsvinst och annan inkomst som härrör från egendom
eller investering i Chile.

2. Vid tillämpningen av artikel XXII punkt 3 (Konsultation) i
the General Agreement on Trade in Services, är de
avtalsslutande staterna överens om att, utan hinder av nämnda
punkt, tvist som uppstår mellan dem om huruvida en åtgärd
omfattas av detta avtal får, i enlighet med nämnda punkt,
avgöras av the Council for Trade in Services endast med
samtycke av båda avtalsslutande staterna. Tveksamhet om
tolkningen av denna punkt skall lösas enligt artikel 25 punkt 3
eller, om detta misslyckas, enligt annat förfarande som båda
avtalsslutande staterna enas om.

3. Detta avtal påverkar inte tillämpningen av gällande
bestämmelser i den chilenska lagen DL 600 i den lydelse de har
vid tiden för undertecknandet av detta avtal, med den lydelse
de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras.

4. Avgifter på grund av tjänster som utförs under ett år, och
som betalas under detta år av eller för en fysisk person med
hemvist i en avtalsslutande stat till en pensionsplan som
erkänns för skatteändamål i den andra avtalsslutande staten
skall, under en period som inte överstiger 60 månader,
behandlas på samma sätt för skatteändamål i den förstnämnda
staten som en avgift vilken betalas till en pensionsplan som
erkänns för skatteändamål i denna förstnämnda stat, om

a) betalningar gjorts regelbundet av eller för sådan fysisk
person till pensionsplanen under perioden omedelbart innan
personen fick hemvist i den förstnämnda staten, och

b) den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten anser att
pensionsplanen i stort överensstämmer med en pensionsplan
erkänd för skatteändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt omfattar uttrycket
“pensionsplan” en pensionsplan som tillkommit i enlighet med
socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat.

5. Med beaktande av att det viktigaste syftet med avtalet är
att undvika internationell dubbelbeskattning är de
avtalsslutande staterna överens om att, för det fall avtalets
bestämmelser tillämpas på ett sådant sätt att förmåner utgår
som inte övervägts eller avsetts, de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna snabbt skall överlägga med varandra
i enlighet med förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt
artikel 25 i avsikt att ändra avtalet om så anses nödvändigt.

6. Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte beskattningen i
Chile av person med hemvist i Sverige i fråga om vinst som är
hänförlig till fast driftställe i Chile, såvitt avser både den
primära bolagsskatten (“the first category tax”) och
tilläggsskatten (“the additional tax”) under förutsättning att
den primära bolagsskatten kan avräknas från tilläggsskatten.

7. Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i
artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

8. Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i
artikel 13 endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

9. Beträffande förmögenhet som innehas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i
artikel 22 endast i fråga om den del av förmögenheten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

KAPITEL VII

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Vardera avtalsslutande staten skall på diplomatisk väg
underrätta den andra staten om när de åtgärder vidtagits enligt
respektive stats lagstiftning som krävs för att detta avtal
skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot.

2. Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas:

a) i Chile,

1) i fråga om skatter på inkomst som förvärvas och belopp som
betalas, tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller
redovisas som kostnad, den 1 januari det kalenderår som närmast
följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan
skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för
skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det
år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten
införs eller senare,

b) i Sverige,

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det
år då avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som
påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare,

3) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan
skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för
skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det
år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten
införs eller senare.

Artikel 30

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera
avtalsslutande staten kan senast den 30 juni under något
kalenderår som börjar efter utgången av året för avtalets
ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet
hos den andra avtalsslutande staten.

2. Bestämmelserna i detta avtal upphör att gälla:

a) i Chile,

i fråga om skatt på inkomst som förvärvas, belopp som betalas,
tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller redovisas
som kostnad, eller på förmögenhet som innehas, den 1 januari
det kalenderår som följer närmast efter det år då uppsägningen
sker eller senare,

b) i Sverige,

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som
påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller
senare,

3) i fråga om förmögenhetsskatt, för skatt som taxeras det
andra kalenderåret som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på
spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att
tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

Protokoll till avtalet mellan Konungariket Sverige och
Republiken Chile för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet

Vid undertecknandet av avtalet för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet mellan Konungariket
Sverige och Republiken Chile, har de avtalsslutande staterna
kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en
integrerande del av avtalet:

Artiklarna 10, 11 och 12

Beträffande artikel 10 punkt 6, artikel 11 punkt 7 och artikel
12 punkt 7 skall, när en avtalsslutande stat överväger att neka
en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
förmåner, de behöriga myndigheterna överlägga med varandra.

Artiklarna 11 och 12

Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Chile och en
medlemsstat av Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling föreskriver att Chile undantar från beskattning
ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande vissa
typer av ränta eller royalty) som härrör från Chile, eller
begränsar skatteuttaget på sådan ränta eller royalty (antingen
generellt eller beträffande vissa typer av ränta eller royalty)
till en lägre skattesats än som anges i artikel 11 punkt 2
eller artikel 12 punkt 2 i avtalet, skall sådant undantag eller
lägre skattesats gälla automatiskt på ränta eller royalty
(antingen generellt eller beträffande de särskilda typerna av
ränta eller royalty) som härrör från Chile och som rätteligen
tillkommer en person med hemvist i Sverige samt ränta eller
royalty som härrör från Sverige och som rätteligen tillkommer
en person med hemvist i Chile under samma förhållanden som om
undantaget eller den lägre skattesatsen hade föreskrivits i
nämnda punkter. Den behöriga myndigheten i Chile skall utan
dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i Sverige när
villkoren för tillämpningen av denna punkt har uppfyllts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på
spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att
tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of
Chile for the avoidance of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes on income and on
capital

The Kingdom of Sweden and the Republic of Chile, desiring to
conclude a Convention for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on
capital imposed on behalf of a Contracting State or of its
political subdivisions or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital
all taxes imposed on total income, on total capital, or on
elements of income or of capital, including taxes on gains from
the alienation of movable or immovable property, as well as
taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are,
in particular:

(a) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, (“Ley
sobre Impuesto a la Renta”) (hereinafter referred to as
“Chilean tax”); and

(b) in Sweden,

(i) the national income tax (“den statliga inkomstskatten”);

(ii) the withholding tax on dividends (“kupongskatten”);

(iii) the income tax on non-residents (“den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta”);

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes (“den
särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.”);

(v) the municipal income tax (“den kommunala inkomstskatten”);
and

(vi) the net wealth tax (“den statliga förmögenhetsskatten”)

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes and to taxes on capital which are
imposed after the date of signature of the Convention in
addition to, or in place of, the existing taxes. The competent
authorities of the Contracting States shall, at the end of each
year, notify each other of any significant changes which have
been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:

(a) the term “Chile” means the Republic of Chile and includes,
in addition to the national territory, any other maritime areas
over which the Republic of Chile exercises sovereign rights or
jurisdiction in accordance with international law;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes
the national territory, the territorial sea of Sweden as well
as other maritime areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting
State” mean, as the context requires, Chile or Sweden;

(d) the term “person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term “company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and
“enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term “international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when such transport is solely between places in
the other Contracting State;

(h) the term “competent authority” means:

(i) in the case of Chile, the Minister of Finance or the
Minister’s authorised representative, and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his
authorised representative or the authority which is designated
as a competent authority for the purposes of this Convention;

(i) the term “national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting
State, or

(ii) any legal person or association constituted in accordance
with the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by
a Contracting State, any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that State for the purposes of the
taxes to which the Convention applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a
Contracting State” means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of the person’s
domicile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a similar nature and
also includes that State, and any political subdivision, local
authority, governmental body or agency thereof. This term,
however, does not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from sources in that State
or of capital situated therein.

An item of income, profit or gain derived through a person that
is fiscally transparent under the laws of either Contracting
State shall be considered to be derived by a resident of a
Contracting State to the extent that the item is treated for
the purposes of the taxation law of that Contracting State as
the income, profit or gain of a resident.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then the
individual’s status shall be determined as follows:

(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the
State in which the individual has a permanent home available;
if the individual has a permanent home available in both
States, the individual shall be deemed to be a resident only of
the State with which the individual’s personal and economic
relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which the individual’s centre of vital
interests cannot be determined, or if there is not a permanent
home available to the individual in either State, the
individual shall be deemed to be a resident only of the State
in which the individual has an habitual abode;

(c) if the individual has an habitual abode in both States or
in neither of them, the individual shall be deemed to be a
resident only of the State of which the individual is a
national;

(d) if the individual is a national of both States or of
neither of them, the competent authorities of the Contracting
States shall settle the question by mutual agreement procedure.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident only of the
State of which it is a national. If the person is a national of
both Contracting States or of neither of them the Contracting
States shall by mutual agreement procedure endeavour to settle
the question. In the absence of a mutual agreement by the
competent authorities of the Contracting States, the person
shall not be entitled to any relief or exemption from tax
provided by the Convention.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place
relating to the exploration for or the exploitation of natural
resources.

3. The term “permanent establishment” shall also include:

(a) a building site or construction or installation project and
the supervisory activities in connection therewith but only if
such building site, project or activities last more than six
months, and

(b) the furnishing of services, including consultancy services,
by an enterprise through employees or other individuals engaged
by the enterprise for such purpose, where activities of that
nature continue within a Contracting State for a period or
periods exceeding in the aggregate 183 days within any twelve
month period.

For the purposes of computing the time limits in this
paragraph, activities carried on by an enterprise associated
with another enterprise within the meaning of Article 9 of this
Convention shall be aggregated with the period during which
activities are carried on by the last mentioned enterprise if
the activities of the associated enterprises are identical or
substantially similar.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term “permanent establishment” shall be deemed not to
include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of advertising, supplying information or carrying out
scientific research for the enterprise, if such activity is of
a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this
Article where a person (other than an agent of an independent
status to whom paragraph 6 of this Article applies) is acting
on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in
a Contracting State an authority to conclude contracts on
behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to
have a permanent establishment in that State in respect of any
activities which that person undertakes for the enterprise,
unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed place of business
a permanent establishment under the provisions of that
paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it carries
on business in that State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent status, provided
that such persons are acting in the ordinary course of their
business, and that the conditions that are made or imposed in
their commercial or financial relations with the enterprise do
not differ from those which would generally be agreed with
independent brokers or agents.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting
State controls or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. For the purposes of this Convention, the term “immovable
property” shall have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in question is
situated. The term shall in any case include property accessory
to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of
general law respecting landed property apply, buildings,
usufruct of immovable property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natural resources.
Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income
from immovable property used for the performance of independent
personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on or
has carried on business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent establishment
and with all other persons.

3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions necessary expenses which
are incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so
incurred, whether in the State in which the permanent
establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from
the operation of ships or aircraft in international traffic
shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article:

(a) the term “profits” includes:

(i) gross revenues derived directly from the operation of ships
or aircraft in international traffic, and

(ii) interest on amounts derived directly from the operation of
ships or aircraft in international traffic, but only if such
interest is incidental to the operation;

(b) the expression “operation of ships or aircraft” by an
enterprise, also includes:

(i) the charter or rental on a bare boat basis of ships and
aircraft, and

(ii) the rental of containers and related equipment;

if that charter or rental is incidental to the operation by the
enterprise of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, has not so accrued, may be included
in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State, shall, if it
agrees, make an appropriate adjustment to the amount of tax
charged therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authorities of the
Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company that is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. Such dividends may also be taxed in the Contracting State of
which the company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that State. However, if the beneficial
owner of the dividends is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company that controls directly or
indirectly at least 20 per cent of the voting power in the
company paying the dividends, and

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, in all
other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation
of the company in respect of the profits out of which the
dividends are paid.

The provisions of this paragraph shall not limit the
application of the additional tax to be paid in Chile provided
that the first category tax is fully creditable in computing
the amount of additional tax. In addition, from such time as
this condition ceases to exist the Contracting States shall
consult with each other with a view to amending the Convention
to re-establish the balance of benefits under the Convention.

3. The term “dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other rights
which is subjected to the same taxation treatment as income
from shares by the laws of the State of which the company
making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company that is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on undistributed profits, even
if the dividends paid or the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income arising in such other
State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the shares or
other rights in respect of which the dividend is paid to take
advantage of this Article by means of that creation or
assignment.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the interest derived from
loans granted by banks and insurance companies;

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all
other cases.

3. The term “interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage, and in particular, income from government securities
and income from bonds or debentures, as well as income which is
subjected to the same taxation treatment as income from money
lent by the laws of the State in which the income arises. The
term “interest” shall not include income dealt with in Article
10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall
not apply if the beneficial owner of the interest, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the interest arises through a
permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be,
shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether a resident of a Contracting
State or not, has in a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment or fixed
base, then such interest shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest exceeds, for whatever
reason, the amount that would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this Convention.

7. The provisions of this Article shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the debt-claim in
respect of which the interest is paid to take advantage of this
Article by means of that creation or assignment.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting
State in which they arise and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use
of, or the right to use, industrial, commercial or scientific
equipment,

(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all
other cases.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work, including cinematographic films or films, tapes or other
means of image or sound reproduction, patent, trade mark,
design or model, plan, secret formula or process or other
intangible property, or for the use of, or the right to use,
industrial, commercial or scientific equipment, or for
information concerning industrial, commercial or scientific
experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall
not apply if the beneficial owner of the royalties, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in respect of which
the royalties are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as
the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the royalties, whether a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the obligation to pay the royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is
situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties having regard to the use,
right or information for which they are paid exceeds the amount
that would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Convention.

7. The provisions of this Article shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the rights in
respect to which the royalties are paid to take advantage of
this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part
of the business property of a permanent establishment that an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or of movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other
State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or from movable property pertaining to
the operation of such ships or aircraft shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of shares or other rights representing the capital
of a company that is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other Contracting State if,

(a) the gains derive more than 50 per cent of their value
directly or indirectly from immovable property situated in that
other Contracting State; or

(b) the recipient of the gain at any time during the 12-month
period preceding such alienation owned, directly or indirectly,
shares or other rights consisting of 20 per cent or more of the
capital of that company; or

(c) the recipient of the gain is an individual who has been a
resident of that other Contracting State and who has become a
resident of the first-mentioned Contracting State and the
alienation of the shares or other corporate rights occurs at
any time during the ten years next following the date on which
the individual has ceased to be a resident of that other State.

Any other gains derived by a resident of a Contracting State
from the alienation of shares or other rights representing the
capital of a company resident in the other Contracting State
may be taxed in that other Contracting State but the tax so
charged shall not exceed 16 per cent of the amount of the gain.

Notwithstanding any other provision of this paragraph, gains
derived by a pension fund that is a resident of a Contracting
State from the alienation of shares or other rights
representing the capital of a company that is a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in the first-
mentioned Contracting State.

5. Gains from the alienation of any property other than that
referred to in the above mentioned paragraphs, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a
resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a
Contracting State in respect of professional services or other
activities of an independent character shall be taxable only in
that State except in the following circumstances, when such
income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if such individual has a fixed base regularly available in
the other Contracting State for purpose of performing the
activities; in that case, only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed in that other
State;

(b) if such individual stays in the other Contracting State for
a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate
183 days in any twelve month period; in that case, only so much
of the income as is derived from the activities performed in
that other State may be taxed in that State.

2. The term “professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employment is exercised
in the other Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the fiscal year concerned,
and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person
being an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base that the person being an employer has in the
other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft
operated in international traffic shall be taxable only in that
State.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other payments derived by a resident of a
Contracting State in the capacity as a member of the board of
directors or a similar organ of a company which is a resident
of the other Contracting State may be taxed in that other
State.

Article 17

Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Contracting State as an artiste,
such as a theatre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s
personal activities as such exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other State. The income referred to
in this paragraph shall include any income derived from any
personal activity exercised in the other State related with
that person’s renown as an artiste or sportsperson.

2. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,
where income in respect of personal activities exercised by an
artiste or a sportsperson in that capacity as such accrues not
to the artiste or sportsperson personally but to another
person, that income may be taxed in the Contracting State in
which the activities of the artiste or sportsperson are
exercised.

Article 18

Pensions and alimony

1. Pensions arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in the
first-mentioned State.

2. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of
a Contracting State shall be taxable only in that State.
However, any alimony or other maintenance payments paid by a
resident of one of the Contracting States to a resident of the
other Contracting State shall, to the extent it is not
allowable as a relief to the payer, be taxable only in the
first-mentioned State.

Article 19

Government service

1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a
pension, paid by a Contracting State or a political subdivision
or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other remuneration shall
be taxable only in the other Contracting State if the services
are rendered in that State and the individual is a resident of
that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the
purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to
salaries, wages and other remuneration in respect of services
rendered in connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student, apprentice or business trainee who
is, or was, immediately before visiting a Contracting State, a
resident of the other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose of that
individual’s education or training receives for the purpose of
that individual’s maintenance, education or training shall not
be taxed in that State, if such payments arise from sources
outside that State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items
of income of a resident of a Contracting State not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention and arising in the
other Contracting State may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV

TAXATION OF CAPITAL

Article 22

Capital

1. Capital represented by immovable property owned by a
resident of a Contracting State and situated in the other
Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in
international traffic by an enterprise of a Contracting State
and by movable property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting
State shall be taxable only in that State.

5. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall apply in a
Contracting State only if both Contracting States levy a
general tax on capital.

CHAPTER V

METHODS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

Article 23

Avoidance of double taxation

1. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) residents in Chile, obtaining income or owning capital
which may, in accordance with the provisions of this
Convention, be subject to taxation in Sweden, may credit the
Swedish tax so paid against any Chilean tax payable in respect
of the same income or capital, subject to the applicable
provisions of the law of Chile, this paragraph shall apply to
all income referred to in the Convention;

(b) where, in accordance with any provision of the Convention,
income derived or capital owned by a resident of Chile is
exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in
calculating the amount of tax on other income or capital, take
into account the exempted income or capital.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Chile and in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in Chile, Sweden shall allow – subject
to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for
foreign tax (as it may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) – as a deduction from
the tax on such income, an amount equal to the Chilean tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Chile, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Chile.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Chile to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

(d) Where a resident of Sweden owns capital which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed
in Chile, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the
capital of that resident an amount equal to the capital tax
paid in Chile. Such deduction shall not, however, exceed that
part of the Swedish capital tax, as computed before the
deduction is given, which is appropriate to the capital which
may be taxed in Chile.

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances, in particular with
respect to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment that an enterprise
of a Contracting State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State than the
taxation levied on enterprises of that other State carrying on
the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the other
Contracting State any personal allowances, reliefs and
reductions for taxation purposes on account of civil status or
family responsibilities that it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of
a Contracting State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the same conditions as
if they had been contracted to a resident of the first-
mentioned State.

5. Companies which are residents of a Contracting State, the
capital of which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents of the other
Contracting State, shall not be subjected in the first-
mentioned State to any taxation or any requirement connected
therewith that is other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which other similar companies of
the first-mentioned State are or may be subjected.

6. In this Article, the term “taxation” means taxes that are
the subject of this Convention.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for that person in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, that person may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States, present the case
to the competent authority of the Contracting State of which
that person is a resident or, if that person’s case comes under
paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of
which that person is a national.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a
mutual agreement procedure with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the avoidance of
taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by a mutual agreement procedure any
difficulties or doubts arising as to the interpretation or
application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the domestic laws in the
Contracting States concerning taxes covered by the Convention
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of information is not restricted by
Article 1. Any information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to the taxes covered by
this Convention. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed
so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and the administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information that is not obtainable under the laws
or in the normal course of the administration of that or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (“ordre public”).

3. If information is requested by a Contracting State in
accordance with this Article, the other Contracting State shall
obtain the information to which the request relates in the same
way as if its own taxation were involved even though the other
State does not, at that time, need such information. If
specifically requested by the competent authority of a
Contracting State, the competent authority of the other
Contracting State shall endeavour to provide information under
this Article in the form requested, such as depositions of
witnesses and copies of unedited original documents (including
books, papers, statements, records, accounts or writings), to
the same extent such depositions and documents can be obtained
under the laws and administrative practices of that other State
with respect to its own taxes.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges
of members of diplomatic missions or consular posts under the
general rules of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 28

Miscellaneous rules

1. For the purposes of this Convention, investment funds or any
other fund of any kind, which are being administered by a
person resident in Chile, may be taxed in Chile in respect of
dividends, interest, capital gains and other income derived
from property or investment in Chile.

2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII
(Consultation) of the General Agreement on Trade in Services,
the Contracting States agree that, notwithstanding that
paragraph, any dispute between them as to whether a measure
falls within the scope of this Convention may be brought before
the Council for Trade in Services, as provided by that
paragraph, only with the consent of both Contracting States.
Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be
resolved under paragraph 3 of Article 25 or, failing agreement
under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to
by both Contracting States.

3. Nothing in this Convention shall affect the application of
the existing provisions of the Chilean legislation DL 600 as
they are in force at the time of signature of this Convention
and as they may be amended from time to time without changing
the general principle hereof.

4. Contributions in a year in respect of services rendered in
that year paid by, or on behalf of, an individual who is a
resident of a Contracting State to a pension plan that is
recognised for tax purposes in the other Contracting State
shall, during a period not exceeding in the aggregate 60
months, be treated in the same way for tax purposes in the
first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan
that is recognised for tax purposes in that first-mentioned
State, if

(a) contributions were made by, or on behalf of, such
individual on a regular basis to the pension plan for a period
ending immediately before that individual became a resident of
the first-mentioned State; and

(b) the competent authority of the first-mentioned State agrees
that the pension plan generally corresponds to a pension plan
recognised for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph, “pension plan” includes a
pension plan created under the social security system in a
Contracting State.

5. Considering that the main aim of the Convention is to avoid
international double taxation, the Contracting States agree
that, in the event the provisions of the Convention are used in
such a manner as to provide benefits not contemplated or not
intended, the competent authorities of the Contracting States
shall in an expeditious manner, consult according to the mutual
agreement procedure of Article 25 with a view to amending the
Convention, where necessary.

6. Nothing in this Convention shall affect the taxation in
Chile of a resident in Sweden in respect of profits
attributable to a permanent establishment situated in Chile,
under both the first category tax and the additional tax but
only as long as the first category tax is deductible in
computing the additional tax.

7. With respect to profits derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of
Article 8 paragraph 1 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

8. With respect to gains derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions
of Article 13 shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

9. With respect to capital owned by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions
of Article 22 shall apply only to such part of the capital as
corresponds to the participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify the other
through diplomatic channels of the completion of the procedures
required by law for the bringing into force of this Convention.
This Convention shall enter into force on the date of the
receipt of the later of these notifications.

2. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in Chile,

(i) in respect of taxes on income obtained and amounts paid,
credited to an account, put at the disposal or accounted as an
expense, on or after the first day of January in the calendar
year next following that in which this Convention enters into
force;

(ii) in respect of taxes on capital, if and to the extent such
tax will be imposed by Chile after the date of signature of
this Convention, for tax levied in relation to capital owned on
or after the first day of January of the year next following
the date on which tax on capital has been introduced; and

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or
credited on or after the first day of January of the year next
following the date on which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, on income tax
chargeable for any tax year beginning on or after the first day
of January of the year next following the date on which the
Convention enters into force;

(iii) in respect of taxes on capital, if and to the extent such
tax will be imposed by Chile after the date of signature of
this Convention, for tax levied in relation to capital owned on
or after the first day of January of the year next following
the date on which tax on capital has been introduced.

Article 30

Termination

1. This Convention shall continue in effect indefinitely but
either Contracting State may, on or before the thirtieth day of
June in any calendar year beginning after the year in which the
Convention enters into force, give to the other Contracting
State a notice of termination in writing through diplomatic
channels.

2. The provisions of this Convention shall cease to have
effect:

(a) in Chile,

in respect of taxes on income obtained and amounts paid,
credited to an account, put at the disposal or accounted as an
expense, or on capital owned, on or after the first day of
January in the calendar year next following that in which the
notice is given; and

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or
credited on or after the first day of January of the year next
following the end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on income, on income tax
chargeable for any tax year beginning on or after the first day
of January of the year next following the end of the six month
period;

(iii) in respect of taxes on capital, for tax which is assessed
on or after the second calendar year next following the end of
the six month period.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that
effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Stockholm this 4th day of June 2004, in
the Spanish, Swedish and English languages. In case of
divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre

Protocol to the Convention between the Kingdom of Sweden and
the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital

At the moment of signing the Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on capital between the Kingdom
of Sweden and the Republic of Chile, the Contracting States
have agreed that the following provisions shall form an
integral part of the Convention:

Articles 10, 11 and 12

In respect of paragraph 6 of Article 10, paragraph 7 of Article
11 and paragraph 7 of Article 12, it is agreed that when a
Contracting State contemplates to deny benefits to a resident
of the other Contracting State, the competent authorities
should consult with each other.

Articles 11 and 12

It is agreed that if any agreement or convention between Chile
and a member state of the Organisation for Economic Co-
operation and Development provides that Chile shall exempt from
tax interest or royalties (either generally or in respect of
specific categories of interest or royalties) arising in Chile,
or limit the tax charged in Chile on such interest or royalties
(either generally or in respect of specific categories of
interest or royalties) to a rate lower than that provided for
in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of
the Convention, such exemption or lower rate shall
automatically apply to interest or royalties (either generally
or in respect of those specific categories of interest or
royalties) arising in Chile and beneficially owned by a
resident of Sweden and interest or royalties arising in Sweden
and beneficially owned by a resident of Chile under the same
conditions as if such exemption or lower rate had been
specified in those paragraphs. The competent authority of Chile
shall inform the competent authority of Sweden without delay
that the conditions for the application of this paragraph have
been met.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that
effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm this 4th day of June 2004, in
the Spanish, Swedish and English languages. In case of
divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre