Förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

SFS nr
2004:1073
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01

1 § Denna förordning tillämpas på avtal om tekniköverföring som
ingåtts av två företag och som tillåter produktion av
avtalsprodukterna.

Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen
sägs om avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av
en sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden
mellan företag.

2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller
för avtal om tekniköverföring gruppundantag enligt 8 a §
konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

Undantaget gäller i den mån avtal om tekniköverföring
innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av 6 §
konkurrenslagen. Undantaget skall gälla till dess att de
immateriella rättigheterna till den licensierade tekniken har
upphört att gälla, förfallit eller förklarats ogiltiga eller, i
fråga om know-how, så länge som denna förblir hemlig, utom då
denna know-how blir allmänt tillgänglig till följd av en åtgärd
som vidtas av licenstagaren, varvid undantaget skall gälla lika
länge som avtalet.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 772/2004 av den 7 april 2004 om
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal
om tekniköverföring2 på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 2, 6, 7 och 9-11. Vidare skall hänvisningar till
undantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

Övergångsbestämmelser

2004:1073

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och
gäller till utgången av april 2014.

2. Intill utgången av mars 2006 skall förordningen (1996:345)
om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för
avtal om tekniköverföring, fortfarande tillämpas på avtal som
gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalen inte
uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i den
äldre förordningen.