Lag (2004:1100) om luftfartsskydd

SFS nr
2004:1100
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:737

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av
den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila
luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr
2320/2002. Lag (2010:99).

Undersökning av personer och förvaringsställen

2 § Sådan säkerhetskontroll av personer, medförda
föremål och fordon, som görs på flygplats, och som följer av
förordning (EG) nr 300/2008, av beslut enligt 9 § eller som
anges i 3 och 4 §§ ska utföras av en polisman eller av annan
särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten.

Kontroll enligt första stycket som utförs av en särskilt
utsedd person ska utföras under en polismans ledning.

Första stycket gäller inte för företag som efter godkännande
av behörig myndighet får svara för säkerhetskontrollen av den
egna personalen. Lag (2014:737).

3 § För att förebygga brott som utgör fara för säkerheten
vid luftfart får, utöver vad som följer av förordning (EG)
nr 300/2008, den som uppehåller sig inom flygplatsens område
kroppsvisiteras. För samma ändamål får väskor, fordon eller
andra slutna förvaringsställen inom flygplatsens område
undersökas.

Den som vägrar att låta sig eller sin egendom undersökas får
avvisas eller avlägsnas från flygplatsområdet. Lag (2010:99).

4 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall
utföras i ett avskilt utrymme. Sådan visitation skall ske i
vittnes närvaro, om den som undersöker eller den som skall
undersökas begär det och det kan ske utan större omgång.
Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av
en annan kvinna, om undersökningen inte sker genom
metalldetektor eller liknande anordning. Kroppsvisitation som
enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig undersöks
får dock utföras och bevittnas av en man.

5 § Om det vid kroppsvisitation eller annan undersökning
påträffas föremål som kan komma till användning vid brott som
utgör fara för säkerheten vid luftfart skall, om föremålet inte
tas i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, den hos
vilken föremålet påträffats uppmanas att förvara föremålet på
sådant sätt att det inte kan användas för brott. Den som inte
följer en sådan uppmaning får avvisas eller avlägsnas från
flygplatsens område eller del av detta.

6 § Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord
kroppsvisitation om den undersökte begär det vid förrättningen
eller om föremål tas i beslag.

Kompletterande bestämmelse om inspektioner

7 § När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i
artikel 15 i förordning (EG) nr 300/2008 ska berörda organ
och personer underkasta sig sådan inspektion. Om så behövs
får de som bemyndigats att utföra inspektionen begära
handräckning av Kronofogdemyndigheten för att kunna
genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av
Kronofogdemyndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte
avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den
hos vilken inspektionen ska genomföras innan verkställighet
sker. Lag (2010:99).

Genomförande av säkerhetskontroller m.m.

8 § Flygplatshavaren har ansvaret, inklusive det ekonomiska
ansvaret, för att det finns tillräcklig personal, lokaler och
utrustning för luftfartsskyddet på den egna flygplatsen,
såvida inte annat följer av särskilt meddelade bestämmelser
om luftfartsskydd. De kostnader Polismyndigheten har för en
polismans ledning av kontrollerna enligt 2 § liksom för
övrigt arbete som myndigheten själv utför på en flygplats ska
betalas av myndigheten. Lag (2014:737).

Strängare åtgärder

9 § Polismyndigheten får, efter att ha hört
Transportstyrelsen, besluta om strängare åtgärder än vad som
följer av förordning (EG) nr 300/2008. Ett sådant beslut får
tidsbegränsas. Det får också begränsas till en viss flygplats
eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om
åtgärderna ska dessa anges i beslutet.

I brådskande fall får Polismyndigheten besluta om strängare
åtgärder utan att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant
beslut ska dock snarast omprövas av Polismyndigheten efter
att Transportstyrelsen har hörts. Lag (2014:737).

10 § Beslut om strängare åtgärder som rör de
verksamhetsutövare som omfattas av det nationella
säkerhetsprogrammet för civil luftfart enligt förordning (EG)
nr 300/2008 fattas av Transportstyrelsen efter det att
myndigheten har hört Polismyndigheten. Lag (2014:737).

Avgift för säkerhetskontroll

11 § Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroll av
passagerare och deras bagage ska täckas av en avgift. Denna
avgift ska tas ut i ett avgiftsutjämningssystem som omfattar
alla flygplatser som är säkerhetsgodkända i enlighet med
förordning (EG) nr 300/2008. Avgiften ska tas ut för varje
avresande passagerare och ska vara lika för alla flygplatser
i landet som ingår i avgiftsutjämningssystemet. Avgiften ska
tas ut av de flygföretag som transporterar passagerarna.

För en ankommande passagerare som redan blivit föremål för
säkerhetskontroll som uppfyller kraven i förordning (EG) nr
300/2008 och som fortsätter sin resa utan att bli
kontrollerad på nytt ska någon avgift enligt denna paragraf
inte betalas. Lag (2010:99).

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att en avgift som avses i 11 § också
skall tas ut av dem som använder flygplatser för att sända
varor, gods och liknande som inte befordras som en passagerares
bagage.

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgiftens storlek och om hur influtna
avgifter skall fördelas för att täcka skäliga kostnader för
luftfartsskydd som avses i 11 §.

14 § En flygplatshavare skall lämna underlag för beräkningen av
avgiften och av de belopp som skall fördelas. Underlaget skall
lämnas till den myndighet som regeringen bestämmer.