Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd

SFS nr
2004:1101
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1274

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

Förebyggande av brott

1 a § Transportstyrelsen ska tillsammans med Polismyndigheten
ansvara för att förebygga brott mot den civila luftfartens
säkerhet. Förordning (2014:1274).

Förvaltning av avgiftsutjämningssystemet

2 § Transportstyrelsen skall förvalta det
avgiftsutjämningssystem som följer av 11 § lagen (2004:1100)
om luftfartsskydd. Förordning (2008:1149).

Underlag

3 § En innehavare av en flygplats som är säkerhetsgodkänd i
enlighet med förordning (EG) 2320/2002 skall till
Transportstyrelsen lämna det underlag som följer av 14 § lagen
(2004:1100) om luftfartsskydd och som behövs för beräkningen av
avgiften och av de belopp som skall fördelas tillbaka till
flygplatserna. Förordning (2008:1149).

Kompletterande föreskrifter

4 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för avgiftsutjämningssystemet. Förordning (2008:1149).

Kostnadseffektivitet

5 § Transportstyrelsen skall verka för att
avgiftsutjämningssystemet drivs kostnadseffektivt.
Transportstyrelsen får, om det bedöms vara lämpligt, lämna
rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder till berörda
parter.

Transportstyrelsen skall efter samråd med den referensgrupp som
anges i 12 § ta fram riktlinjer om vilka kostnader för
luftfartsskydd som normalt kan bedömas vara skäliga.
Förordning (2008:1149).

Genomblickbarhet

6 § Avgiftsutjämningssystemet skall vara genomblickbart för
berörda flygplatser och flygbolag.

Närmare om fastställandet av avgiften för säkerhetskontroll

7 § Transportstyrelsen fastställer avgiften för
säkerhetskontroll. Förordning (2008:1149).

8 § Avgiften för säkerhetskontroll skall beräknas och
fastställas för ett år i taget. Den får dock justeras oftare om
det finns synnerliga skäl.

Ett beslut om avgiften skall meddelas och kungöras minst två
månader innan det träder i kraft om inte synnerliga skäl talar
för en kortare period.

Sådana synnerliga skäl som åberopas i beslut med stöd av denna
paragraf skall framgå av beslutet.

9 § När avgiften för säkerhetskontroll fastställs skall
tidigare uppkommet underskott eller överskott i
avgiftsutjämningssystemet om möjligt utjämnas.

Återföring av medel till flygplatserna

10 § Varje flygplats som omfattas av avgiftsutjämningssystemet
skall, i enlighet med kostnadsunderlag som godkänts av
Transportstyrelsen för säkerhetskontrollerna, ersättas
regelbundet under året för de kontroller som utförts på de
berörda flygplatserna. Slutlig reglering skall ske mot
fastställda skäliga kostnader för de kontroller som har utförts
på respektive flygplats. Transportstyrelsen skall före
avräkning samråda med berörd flygplats och den referensgrupp
som anges i 12 §. Förordning (2008:1149).

Kostnader för förvaltningen av avgiftsutjämningssystemet

11 § Kostnaderna för förvaltningen av avgiftsutjämningssystemet
bör täckas av avgiften för säkerhetskontroll och skall ingå i
underlaget för avgiften för säkerhetskontroll. Dessa kostnader
får dock inte ingå i underlaget till högre del än en procent av
avgiften.

Referensgrupp

12 § Vid handläggningen av frågor enligt denna förordning skall
Transportstyrelsen biträdas av en rådgivande referensgrupp, som
utses av Transportstyrelsen. Referensgruppen skall bestå av
företrädare för flygbolag, flygplatser och andra som har ett
berättigat intresse av dessa frågor. Deltagarna i
referensgruppen har inte rätt till ersättning från
Transportstyrelsen för sin medverkan. Förordning (2008:1149).

13 § Samråd med referensgruppen behöver inte äga rum i frågor
som saknar principiellt intresse.

14 § Ett uteblivet samråd med referensgruppen medför inte att
ett beslut som Transportstyrelsen fattar med stöd av lagen
(2004:1100) om luftfartsskydd eller denna förordning blir
ogiltigt. Förordning (2008:1149).