Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

SFS nr
2004:1110
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:959
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1320

Luftfartsstyrelsens uppgifter

1 § Luftfartsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ett
samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten.

Luftfartsstyrelsen skall verka för att de transportpolitiska
målen uppnås.

Myndighetens huvuduppgifter är att

1. främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil
luftfart,

2. pröva frågor om tillstånd inom civil luftfart,

3. utöva tillsyn av den civila luftfarten, särskilt
flygsäkerheten,

4. följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med
Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt
ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden till
Konkurrensverket,

5. ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets
miljöanpassning,

6. svara för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst
för civil luftfart och i fred för militär luftfart,

7. ha samordningsansvaret för krisberedskapsarbetet inom den
civila luftfarten,

8. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers
behov inom den civila luftfarten,

9. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom den
civila luftfarten.

2 § Luftfartsstyrelsen skall verkställa utredningar och
medverka vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat
land samt övervaka tilllämpningen av sådana överenskommelser.

Luftfartsstyrelsen får överlägga med luftfartsmyndigheter i
andra länder och handlägga ärenden som rör den civila
luftfartsorganisationen (ICAO), den europeiska civila
luftfartskonferensen (ECAC), den europeiska organisationen för
säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och den europeiska byrån
för luftfartssäkerhet (EASA). Ärenden av större ekonomisk eller
utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse skall alltid
underställas regeringen.

Luftfartsstyrelsen ansvarar tillsammans med Rikspolisstyrelsen
för förebyggande av brott mot civila luftfartens säkerhet
enligt lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

Avgifter

3 § Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

Influtna avgifter får inte användas för genomförande av
luftburna sjuktransporter enligt 13 §. Förordning (2006:1320).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Luftfartsstyrelsen med undantag av 3-5 §§ samt 13 § 4.

Luftfartsstyrelsens ledning

5 § Generaldirektören är chef för Luftfartsstyrelsen. Vid sidan
av myndighetschefen finns en styrelse. Myndighetschefen ingår i
styrelsen och är dess ordförande. Styrelsen består av högst sju
ledamöter, myndighetschefen medräknad.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 11 och 12 §§ samt 13 § 1-3
verksförordningen skall styrelsen besluta om föreskrifter.
Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om
föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i
övrigt av större vikt.

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller
hälsa eller föreligger det risk för betydande ekonomisk skada
om en föreskrift inte beslutas, får dock generaldirektören
besluta en sådan föreskrift.

Föreskrifter

7 § Luftfartsstyrelsen skall fortlöpande se över sina
föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt
utformade.

8 § Utöver vad som följer av 28 § första stycket
verksförordningen (1995:1322) gäller inte 27 § första stycket 4
den förordningen föreskrifter som beslutas av
Luftfartsstyrelsen med stöd av luftfartsförordningen (1986:171)
och som gäller flygsäkerhet eller 38 § förordningen (1986:172)
om luftfartygsregistret m.m.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Luftfartsstyrelsen.

Särskilda föreskrifter

10 § Luftfartsstyrelsen har myndighetsansvar för
flygtrafiktjänst för civil luftfart.

Luftfartsstyrelsen skall upprätta avtal med Försvarsmakten i
fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för
flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

11 § Luftfartsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken
och av plan- och bygglagen (1987:10).

12 § Luftfartsstyrelsen skall samråda med Statens räddningsverk
i frågor som rör transport av farligt gods. Luftfartsstyrelsen
skall vidare tillsammans med Statens räddningsverk och
Sjöfartsverket verka för att de nationella och internationella
säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas
mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom
området transport av farligt gods även i övrigt samordnas.
Luftfartsstyrelsen deltar i det råd för transport av farligt
gods som anges i 10 a § förordningen (1988:1040) med
instruktion för Statens räddningsverk.

13 § Luftfartsstyrelsen skall svara för förvaltning och
utveckling av ett krisberedskapssystem för luftburna
sjuktransporter.

Luftfartsstyrelsen skall upprätthålla en beredskap för att, i
samråd med Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och
Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna
sjuktransporter

– nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser
för sjuktransporter inte är tillräckliga,

– internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som
drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär
krishantering samt vid andra humanitära insatser.
Förordning (2006:1320).