Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

SFS nr
2004:1120
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1156
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:313

Luftfartsverkets uppgifter

1 § Luftfartsverket är en central förvaltningsmyndighet som på
ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning skall bidra till att de transportpolitiska
målen uppnås.

Verkets huvuduppgifter är att ansvara för drift och utveckling
av

1. statens flygplatser för civil luftfart,

2. flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart och
utbildning av flygledare.

Luftfartsverket får överlåta åt annan att ombesörja verksamhet
som avses i andra stycket. Verksamhet som rör militära
förhållanden får överlåtas endast i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket företräder staten vid domstol

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Luftfartsverket
staten vid domstol.

Affärsverkskoncernen

3 § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar
tillsammans en affärsverkskoncern.

Luftfartsverkets ledning

4 § Luftfartsverket leds av en styrelse. Den består av minst
fem och högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets
generaldirektör och personalföreträdarna vid verket.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 § Luftfartsverket bestämmer självt sin organisation.

Vid verket finns en personalansvarsnämnd.

6 § Generaldirektören har en ställföreträdare.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Styrelsen ansvarar för Luftfartsverkets verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare
tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra
företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

8 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och
koncernens företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med
hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och
miljöpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för
att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamhetens olika delar.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

9 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten
enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

10 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att
verkställa styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen
eller personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och
andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en
god service och tillgänglighet, genom information och genom ett
klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

11 § Generaldirektören skall också se till att verkets
personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten.
Detta innebär bl.a. att jämställdhet mellan kvinnor och män
skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl
förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

12 § Styrelsen skall se till att redovisningen och
förvaltningen av verkets medel är organiserade på ett
tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt
gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett
betryggande sätt.

13 § Verkets medel får inte lånas ut till företag i
affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje
särskilt fall.

Intern revision

14 § Luftfartsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1254).

Extern revision

15 § Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de
uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Luftfartsverkets föreskrifter m.m.

16 § Innan Luftfartsverket beslutar en föreskrift eller ett
allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725),
skall det

1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,

2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets
kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning,

3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket
tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,

4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om
den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som
berörs.

Om det innebär fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller
hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift
eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första
stycket 2-4 anstå till efter beslutet.

Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör
verksamheten inom verket.

17 § Luftfartsverket skall i en arbetsordning eller i särskilda
beslut meddela de närmare bestämmelser som behövs om verkets
organisation och formerna för verkets verksamhet. Om
bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen
mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av
styrelsen.

18 § Luftfartsverket skall fortlöpande se över sina
föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt
utformade.

Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m.
och hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c §
författningssamlingsförordningen (1976:725). Av samma
förordning framgår också att Luftfartsverkets föreskrifter
skall publiceras i Luftfartsstyrelsens författningssamling.

Personalföreträdare

19 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Luftfartsverket.

Personalansvarsnämnden

20 § Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Nämnden består – förutom av personalföreträdarna – av
generaldirektören, ordförande, chefsjuristen samt två andra
ledamöter som utses av styrelsen.

Ärendenas handläggning

21 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören
och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
tre andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

22 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och
minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

23 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

Luftfartsverkets beslut

24 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som
utvisar

– dagen för beslutet,

– beslutets innehåll,

– vem som har fattat beslutet,

– vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att
delta i avgörandet,

– vem som har varit föredragande.

Avgifter

25 § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter.

Anställningar m.m.

26 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i
styrelsen.

27 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Övriga anställningar beslutas av verket.

Överklagande

28 § 35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Luftfartsverket.

Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i
flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.
Förordning (2007:313).

29 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får
Luftfartsverket föreskriva att sådana beslut i personalärenden
som en lägre chef meddelar, skall överprövas av en högre chef,
om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När en sådan
föreskrift finns, tillämpas 28 § första stycket endast på den
högre chefens beslut.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret m.m.

30 § För flygtrafiktjänst som är av betydelse för
Försvarsmakten fastställer regeringen ansvars- och
uppgiftsfördelningen mellan Luftfartsverket och Försvarsmakten.

Luftfartsverket skall upprätta avtal med Försvarsmakten om
utnyttjande av flygplatser där både civil och militär luftfart
förekommer.

Medverkan i EU-arbetet

31 § Luftfartsverket skall ge regeringen stöd vid Sveriges
deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU) genom
att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten
utvecklas i de fall myndigheten eller dess personal medverkar
och om andra förhållanden som är av betydelse för deltagandet.

Luftfartsverket skall ställa den personal till förfogande för
Sveriges deltagande i EU som regeringen begär.

Övergångsbestämmelser

2007:313

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.