Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

SFS nr
2004:1145
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1020
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:297

1 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor är central
förvaltningsmyndighet för frågor om internationell
adoptionsförmedling.

Myndigheten har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den
internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

2 § Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med
anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd
av barn och samarbete vid internationella adoptioner och
fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

Myndigheten fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192)
om internationell adoptionsförmedling.

Myndigheten fullgör de uppgifter som centralmyndighet som anges
i avtalet den 4 februari 2004 mellan Konungariket Sverige och
den Socialistiska republiken Vietnam.

Myndigheten fullgör vidare de uppgifter som anges i
förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om
adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till organisationer för
adopterade. Förordning (2007:297).

3 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor skall
särskilt

– övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas
arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet
med lag och principen om barnets bästa såsom denna har kommit
till uttryck i FN: s konvention om barnets rättigheter och i
1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner samt på ett etiskt godtagbart sätt i
övrigt,

– följa den internationella utvecklingen på sitt område och
därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska
barn,

– följa utvecklingen av kostnaderna för adoptioner av utländska
barn,

– förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder
om frågor inom myndighetens verksamhetsområde,

– bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och
biträde åt myndigheter och organisationer,

– samråda med de adopterades organisationer samt med
Socialstyrelsen och andra myndigheter och organisationer vilkas
verksamhet berör hithörande frågor.

Myndighetens ledning

4 § Myndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Vid myndigheten skall det finnas ett råd som skall utöva
insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Rådet skall
bestå av högst sex ledamöter. Generaldirektören skall ingå i
rådet och vara dess ordförande.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30 och
33 §§.

7 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag
får inte överklagas. Förordning (2007:297).