Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

SFS nr
2004:115
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-03-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1010

1 § I denna lag finns bestämmelser om självbetjäningstjänster
via Internet i fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra
förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning
handläggs av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten
(socialförsäkringens administration). Lagen är inte
tilllämplig i fråga om överklagande av beslut i annat fall än
då en begäran om omprövning ska anses som ett överklagande.

Med självbetjäningstjänster avses i denna lag möjligheter att
via Internet få tillgång till personuppgifter och annan
information samt utföra sådana rättshandlingar som anges i
2 § första stycket. Lag (2009:1010).

2 § En enskild får använda självbetjäningstjänster för att

a) lämna uppgifter,

b) göra anmälningar eller ansökningar,

c) förfoga över rättigheter samt

d) utföra andra rättshandlingar

i den utsträckning som framgår av föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Sådana rättshandlingar som anges i första stycket har samma
rättsverkningar som om de utförts i enlighet med de
föreskrifter om formkrav som annars gäller enligt författningar
om de förmåner och ersättningar som avses i 1 § första stycket.
Föreskrifter om att uppgifter skall lämnas på heder och samvete
skall dock alltid iakttas när självbetjäningstjänster används.

3 § Enskild som lämnar uppgifter i samband med att han eller
hon använder en självbetjäningstjänst skall använda en sådan
elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer. Om det är fråga om att
få tillgång till personuppgifter skall certifikat, till vilket
en säker identifieringsfunktion är knuten, användas för
kontroll av användarens identitet. Om det finns någon annan
metod för identifiering eller skydd mot förvanskning av
uppgifter som är tillräckligt säker med hänsyn till risken för
integritetsintrång eller annan skada får dock den användas.
Elektronisk signatur skall dock alltid användas när uppgifter
skall lämnas på heder och samvete.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om användningen av elektroniska
signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering.

4 § En handling eller uppgift som vid användning av en
självbetjäningstjänst översänts till en myndighet inom
socialförsäkringens administration, skall anses ha kommit in
till den myndighet till vilket ärendet hör när den har anlänt
till den del av ett system för automatiserad behandling som
anvisats som mottagningsställe för självbetjäningstjänsten.

5 § Den som, vid användning av självbetjäningstjänster som
avses i 1 §, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
oriktig uppgift eller förtiger sanningen, döms, om uppgifterna
lämnas på heder och samvete enligt bestämmelse i författning
och åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller
fängelse i högst sex månader. Om gärningen är belagd med straff
i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612) skall inte
dömas till ansvar enligt denna lag. Lag (2007:613).