Förordning (2004:1160) om ränta på studielån för år 2005

SFS nr
2004:1160
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmel-serna till
studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,8 procent för år
2005.