Lag (2004:1167) om vägtransportledare

SFS nr
2004:1167
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:738

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som
vägtransportledare och om rätt för en vägtransportledare att ge
anvisningar för trafiken. Lag (2008:386).

2 § Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska
utföras med eskort enligt

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första
stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller

2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får
föras trots sådana föreskrifter om fordons och fordonstågs
längd, bredd eller vikt som har meddelats med stöd av 1 §
första stycket 8 lagen med bemyndigande att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
Lag (2008:386).

3 § Med eskort avses i denna lag medverkan av en person som har
rätt att ge anvisningar för trafiken på väg.

Anvisningar för trafiken

4 § En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för
trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras
med eskort. Lag (2008:386).

Förordnande som vägtransportledare

5 § Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som

1. har genomgått särskild utbildning,

2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är
lämplig för uppdraget, och

3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt
utländskt körkort som gäller i Sverige.

Den som är anställd som polisman får inte förordnas som
vägtransportledare.

6 § Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av
Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.
Lag (2014:738).

Allmänna skyldigheter för vägtransportledare

7 § En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är
skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar.
Lag (2014:738).

8 § En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna
information om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta
Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes
verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom.
Lag (2014:738).

9 § En vägtransportledare skall innan transporten påbörjas
kontrollera att den får ske med stöd av ett sådant undantag som
sägs i 2 §.

10 § En vägtransportledare skall sträva efter att ge sådana
anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att
annan trafik störs.

Återkallelse av förordnande m.m.

11 § Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om
vägtransportledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 §
första stycket 2. Detsamma gäller om det annars finns någon
särskild anledning att återkalla förordnandet. Lag (2014:738).

12 § Polismyndigheten ska besluta att stänga av en
vägtransportledare från vidare tjänstgöring om det på
sannolika skäl kan antas att förordnandet kommer att
återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess
återkallelsefrågan har prövats slutligt.

Även i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av
en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag, om han
eller hon åsidosätter sina skyldigheter i fråga om
uppdraget. Lag (2014:738).

13 § Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för
att det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett
beslut om att stänga av en vägtransportledare för ett visst
eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett sådant beslut ska
skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstängningen
inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva
om den ska bestå. Lag (2014:738).

14 § En vägtransportledare får inte utöva verksamhet enligt 4 §
under tid som hans eller hennes körkort är ogiltigt. Detsamma
gäller om ogiltigheten är begränsad och omfattar behörigheten
C.

Överklagande

15 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte
överklagas. Lag (2014:738).

Verkställighet

16 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. utbildning och avgifter för utbildningen,

2. avgifter för ärendehandläggning,

3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt

4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för
eskort. Lag (2010:1569).