Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet

SFS nr
2004:1192
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:807

1 § Konventionen den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas
förenta stater om social trygghet samt den samma dag
undertecknade tillämpningsöverenskommelsen, i den lydelse som
följer av tilläggsöverenskommelsen av den 22 juni 2004 mellan
de båda staterna och som framgår av bilagorna 1 och 2 till
denna lag, skall gälla som lag här i landet.

2 § Vid tillämpning av konventionen skall avgiften för
sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den
procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt
socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel
av denna avgift som finansierar sjukersättning och
aktivitetsersättning.

Övergångsbestämmelser

2004:1192

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Bestämmelserna i tilläggsöverenskommelsen den 22 juni 2004
skall inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person
har beviljats enligt konventionen före
tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

3. De bestämmelser i konventionen som är i kraft före
tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande skall fortsätta att
gälla med avseende på rätten till förmåner som kan fastställas
genom tillämpning av konventionen som den gällde före
tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta
stater om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters
regering som önskar reglera de båda staternas förhållanden på
den sociala trygghetens område, har kommit överens om följande
bestämmelser:

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention avses med uttrycken

1. “territorium”

med avseende på Förenta staterna, delstaterna, distriktet
Columbia, samväldet Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam,
Amerikanska Samoa och Norra Marianerna, och

med avseende på Sverige, Konungariket Sveriges territorium;

2. “medborgare”

med avseende på Förenta Staterna, en medborgare i Förenta
staterna enligt definitionen i paragraf 101 av 1952 års
immigrations- och medborgarskapslag med senare ändringar och

med avseende på Sverige, en person med svenskt medborgarskap;

3. “lagstiftning”

lagar, förordningar och administrativa föreskrifter rörande de
i artikel 2 angivna sociala trygghetssystemen;

4. “behörig myndighet”

med avseende på Förenta staterna, kommissionären för social
trygghet, och

med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet
regeringen förordnar;

5. “försäkringsorgan”

med avseende på Förenta staterna,
socialförsäkringsadministrationen, och

med avseende på Sverige, varje organ eller myndighet som svarar
för tillämpningen av den i artikel 2, 1 b) angivna
lagstiftningen;

6. “försäkringsperiod”

en avgiftsperiod, period med inkomster av anställning eller
självständig förvärvsverksamhet, bosättningsperiod eller varje
liknande period som betraktas som en försäkringsperiod enligt
den lagstiftning under vilken den fullgjorts;

7. “förmån” eller “pension”

varje pension eller annan förmån som enligt lagstiftningen i en
fördragsslutande stat utges på grund av ålderdom, till beroende
personer eller efterlevande eller på grund av invaliditet.

Artikel 2

1. Denna konvention är tillämplig på följande lagstiftning om
förmåner och avgifter:

a. med avseende på Förenta staterna, lagstiftningen om federala
system för ålders-, efterlevande- och invalidpension:

i) avdelning II i socialförsäkringslagen och därtill hörande
föreskrifter med undantag av paragraferna 226, 226 A och 228 i
nämnda avdelning och därtill hörande föreskrifter,

ii) kapitel 2 och kapitel 21 i 1986 års lag om inländsk
beskattning och föreskrifter till dessa kapitel;

b. med avseende på Sverige, lagstiftningen om

i) sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii) garantipensioner och inkomstgrundade ålderspensioner samt

iii) efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn;

varvid dock gäller att konventionen inte berör rätt till
förmåner eller skyldighet att betala avgifter inom andra grenar
av social trygghet än de ovan nämnda.

2. Denna konvention skall också tillämpas på framtida lagar och
föreskrifter som utvidgar en fördragsslutande stats
lagstiftning som anges i punkt 1 till att gälla nya kategorier
av förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte denna stat har
gjort invändning om detta till den andra staten senast tre
månader efter det att sådana framtida lagar och föreskrifter
har trätt i kraft.

3. I den mån ej annat föreskrivs i konventionen skall uttrycket
lagstiftning i första stycket inte omfatta avtal eller andra
internationella överenskommelser mellan en fördragsslutande
stat och en tredje stat och inte heller lagstiftning eller
föreskrifter för genomförandet av sådana överenskommelser.

Artikel 3

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention är
konventionen tillämplig på:

a) medborgare i de fördragsslutande staterna,

b) flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen
den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och
protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention samt
konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers
rättsliga ställning,

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder
från en medborgare i en fördragsslutande stat, från en flykting
eller från en statslös person och

d) de som är medborgare i annan stat än fördragsslutande stat
och som inte ingår bland de personer som anges i c) i denna
artikel.

Artikel 4

I artikel 3 a), b) eller c) nämnda personer, som är bosatta
inom en fördragsslutande stats territorium, skall vid
tillämpningen av denna stats lagstiftning likställas med
statens egna medborgare, i den mån ej annat föreskrivs i denna
konvention.

Artikel 5

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall
bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning, enligt
vilka rätt till eller utbetalning av förmåner är beroende av
bosättning eller vistelse inom denna stats territorium, inte
tillämpas på i artikel 3 a), b) eller c) angivna personer som
är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 6

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall förmåner
som utges enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande
staterna utges till medborgare i den andra fördragsslutande
staten, som är bosatta inom en tredje stats territorium, på
samma villkor och i samma utsträckning som till den första
statens medborgare som är bosatta i denna tredje stat.

Avdelning II. Tillämplig lagstiftning om
försäkringstillhörighet

Artikel 7

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall en
person, som är sysselsatt inom en fördragsslutande stats
territorium, i fråga om denna sysselsättning omfattas av
lagstiftningen endast i nämnda stat.

2. a) Om en person som normalt är i tjänst hos en arbetsgivare
som bedriver verksamhet inom den ena fördragsslutande statens
territorium, av denna arbetsgivare utsänds till den andra
fördragsslutande statens territorium för en period som inte
förväntas överstiga 60 månader, skall han eller hon omfattas av
lagstiftningen endast i den förra fördragsslutande staten som
om han eller hon fortfarande var sysselsatt inom dess
territorium.

b) Vid tillämpning av föregående stycke skall en arbetsgivare
och ett dotterbolag som tillhör arbetsgivaren (enligt
definitionen i lagstiftningen i den fördragsslutande stat från
vilken personen har utsänts) anses vara en och densamma, under
förutsättning att anställningen inom den andra fördragsslutande
statens territorium skulle ha omfattats av lagstiftningen i den
fördragsslutande stat från vilken personen har utsänts, om inte
denna konvention hade funnits.

c) En person som har utsänts av en arbetsgivare inom en
fördragsslutande stats territorium till den andra
fördragsslutande statens territorium och som omfattas av
lagstiftningen i den första staten enligt bestämmelserna i
stycke a i denna punkt, skall anses vara bosatt endast i den
förra staten vid tillämpning av svensk lagstiftning enligt
artikel 2.1 b. Detsamma gäller medföljande make och barn under
18 år, så länge de inte har anställning som faller under den
andra statens lagstiftning.

3. Punkt 2 i denna artikel skall tillämpas när en person som
har utsänts av sin arbetsgivare från en fördragsslutande stats
territorium till en tredje stats territorium, och som är
försäkrad enligt lagstiftningen i den fördragsslutande staten
under sin anställning inom den tredje statens territorium,
därefter av denna arbetsgivare utsänds från den tredje statens
territorium till den andra fördragsslutande statens
territorium.

Artikel 8

En person, som i annat fall skulle omfattas av lagstiftningen i
båda de fördragsslutande staterna med avseende på självständig
förvärvsverksamhet utförd i endera staten och som är bosatt i
en fördragsslutande stat, skall omfattas av lagstiftningen
endast i den stat där han är bosatt.

Artikel 9

1. Om en person är anställd som befäl eller medlem i
besättningen på ett fartyg, som för en fördragsslutande stats
flagga, och omfattas av lagstiftningen i båda de
fördragsslutande staterna, skall han vara underkastad
lagstiftningen endast i den stat, vars flagga fartyget för. Vid
tillämpning av den föregående meningen förstås med fartyg som
för Förenta staternas flagga ett fartyg som anses som
amerikanskt enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. En person som i annat fall skulle ha omfattats av
lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna med avseende
på anställning som befäl eller besättningsmedlem på ett
flygplan skall, vad avser denna anställning, endast omfattas av
svensk lagstiftning om han är bosatt inom Sveriges territorium
och endast av Förenta staternas lagstiftning om han är bosatt
inom Förenta staternas territorium.

Artikel 10

1. Bestämmelserna i Wienkonventionen den 18 april 1961 om
diplomatiska förbindelser och i Wienkonventionen den 24 april
1963 om konsulära förbindelser berörs inte av denna konvention.

2. Medborgare i en av de fördragsslutande staterna, som är
anställda av denna stat inom den andra fördragsslutande statens
territorium, men vilka inte är undantagna från den sistnämnda
statens lagstiftning på grund av de i första stycket nämnda
Wienkonventionerna, skall omfattas av lagstiftningen endast i
den förstnämnda staten. Med anställning hos Förenta staterna
avses anställning hos Förenta staternas regering eller hos ett
självständigt regeringsorgan.

Artikel 11

1. De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande
staterna kan komma överens om undantag från bestämmelserna i
artiklarna 7, 8, 9 och 10 med avseende på enskilda personer
eller persongrupper, dock att de berörda personerna skall
omfattas av lagstiftningen i en av de fördragsslutande
staterna.

2. När en person, som enligt denna konvention omfattas av
lagstiftningen i en fördragsslutande stat, även omfattas av
lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten eller i en
tredje stat enligt bestämmelser i en konvention mellan en
fördragsslutande stat och en tredje stat, kan de behöriga
myndigheterna i de två fördragsslutande staterna komma överens
om att undanta personen i fråga från tillämpningen av avdelning
II av denna konvention.

Avdelning III. Bestämmelser om förmåner

Kapitel I. Bestämmelser tillämpliga på Förenta staterna

Artikel 12

1. Om en person har fullgjort en försäkringsperiod av minst sex
kvartal enligt Förenta staternas lagstiftning, men inte har
fullgjort tillräckligt antal försäkringskvartal för att
uppfylla villkoren för rätt till förmåner enligt Förenta
staternas lagstiftning, skall försäkringsorganet i Förenta
staterna för att fastställa rätten till förmåner enligt denna
artikel medräkna försäkringsperioder fullgjorda enligt den
svenska lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension i den
mån de inte sammanfaller med försäkringsperioder som redan
tillgodoräknats enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. Vid bestämmandet av rätten till förmån enligt första stycket
i denna artikel skall försäkringsorganet i Förenta staterna
tillgodoräkna personen en försäkringsperiod av fyra kvartal för
varje förmånsgrundande år som intygats av försäkringsorganet i
Sverige. Någon försäkringsperiod skall dock inte tillgodoräknas
för kalenderkvartal som redan tillgodoräknats som
försäkringskvartal enligt Förenta staternas lagstiftning.
Sammanlagda antalet försäkringskvartal som tillgodoräknas för
ett år får icke överstiga fyra.

3. Om rätt till en förmån enligt Förenta staternas lagstiftning
föreligger enligt bestämmelserna i första stycket, skall
försäkringsorganet i Förenta staterna beräkna ett grundbelopp
pro rata enligt Förenta staternas lagstiftning beräknat på a)
de genomsnittsinkomster som tillgodoräknats uteslutande enligt
Förenta staternas lagstiftning och b) förhållandet mellan
längden av de försäkringsperioder som tillgodoräknats enligt
Förenta staternas lagstiftning och längden av en försäkringstid
för hela livet bestämd enligt Förenta staternas lagstiftning.
De förmåner som utges enligt Förenta staternas lagstiftning
skall grundas på detta grundbelopp pro rata.

4. Rätten till en förmån från Förenta staterna på grundval av
bestämmelserna i första stycket skall upphöra när enligt
Förenta staternas lagstiftning försäkringsperioder förvärvats
som är tillräckliga för rätt till lika stor eller större förmån
utan åberopande av bestämmelserna i första stycket.

5. Förenta staterna skall tillämpa artiklarna 4, 5 och 6 av
denna konvention på ett sätt som överensstämmer med paragraf
233 (c) 4 i Förenta staternas socialförsäkringslag.

Kapitel II. Bestämmelser tillämpliga på Sverige

Artikel 13

1. Om någon inte har rätt till en förmån på grund av att han
eller hon inte har tillgodoräknats tillräckliga
försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning skall, om inte
annat följer av denna konvention, rätten till förmånen
bestämmas genom sammanläggning av försäkringsperioder som
tillgodoräknats i de båda fördragsslutande staterna.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna punkt skall fyra
kvartal med försäkring enligt Förenta staternas lagstiftning
anses vara ett år som får tillgodoräknas enligt den svenska
lagstiftningen.

2. Bestämmelserna om sammanläggning i punkt 1 i denna artikel
skall inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i
Sverige för rätt till garantipension eller till sjukersättning
eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

3. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall försäkring enligt Förenta staternas
lagstiftning anses som försäkring enligt den svenska
lagstiftningen. Vid tillämpning av föregående mening skall en
person anses vara försäkrad enligt Förenta staternas
lagstiftning om han eller hon är berättigad till en förmån
enligt den lagstiftningen, eller kan tillgodoräkna sig minst
fyra kvartals försäkringsperioder enligt den lagstiftningen
under en period av åtta kalenderkvartal som slutar med det
kalenderkvartal under vilket personen blev arbetsoförmögen
enligt svensk lagstiftning.

Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall endast inkomst som intjänats under
perioder då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.
Förmåner enligt Förenta staternas lagstiftning skall inte
påverka ett sådant ersättningsbelopp.

4. Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall inte tillämpas på
efterlevandestöd till barn. De skall inte heller tillämpas på
garantipensioner eller sjukersättning eller
aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

Artikel 14

1. De behöriga myndigheterna skall vidtaga nödiga
administrativa åtgärder för tilllämpningen av denna konvention.

2. Förbindelseorgan för genomförandet av konventionen är:

a) för Förenta staterna, socialförsäkringsadministrationen;

b) för Sverige, Riksförsäkringsverket.

Artikel 15

1. De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter och
försäkringsorgan skall, inom ramen för sina befogenheter, bistå
varandra vid tillämpningen av konventionen. Sådant bistånd
lämnas utan vederlag med de undantag om vilka enighet nås i en
tillämpningsöverenskommelse.

2. Skriftväxling mellan de behöriga myndigheterna och
försäkringsorganen, meddelanden från enskilda personer och
ansökningar eller andra handlingar kan avfattas på engelska
eller svenska.

Artikel 16

De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt underrätta
varandra om sådana ändringar i den i artikel 2 angivna
lagstiftningen som kan beröra tillämpningen av konventionen.

Artikel 17

De behöriga myndigheterna skall hålla varandra underrättade om
de åtgärder som vidtas för tillämpningen av konventionen.

Artikel 18

I en fördragsslutande stat medgiven befrielse från avgifter
eller kostnader, inbegripet stämpel-, notariats- och
registreringsavgifter, för intyg och andra handlingar som skall
ingivas till myndigheter eller försäkringsorgan i denna stat
skall gälla även för handlingar som vid tillämpningen av
konventionen skall ingivas till myndigheter och
försäkringsorgan i den andra staten. Handlingar som skall
företes i ärenden enligt denna konvention behöver inte
legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 19

En ansökan, besvärsinlaga eller annan handling, som enligt en
fördragsslutande stats lagstiftning skall inges till ett
försäkringsorgan i denna stat inom viss tid, skall anses ha
inkommit i rätt tid, om den inom fastställd tid ingivits till
ett försäkringsorgan i den andra staten. I sådant fall skall
det försäkringsorgan, till vilket handlingen ingivits, anteckna
dagen för mottagandet på handlingen och utan dröjsmål
vidarebefordra den till förbindelseorganet i den andra staten.

Artikel 20

1. En skriftlig ansökan om förmåner som ingivits till ett
försäkringsorgan i en fördragsslutande stat skall skydda
sökandens rättigheter enligt den andra fördragsslutande statens
lagstiftning, om

a) sökanden begär att ansökan skall betraktas som ansökan
enligt den andra statens lagstiftning eller

b) sökanden, vid tiden för ansökningen lämnar upplysningar som
visar att den person, på vars förhållanden anspråket grundar
sig, har fullgjort försäkringsperioder enligt den andra statens
lagstiftning förutsatt att sökanden inte särskilt begär att
ansökan inte skall betraktas på detta sätt.

2. Sökanden kan begära att en ansökan som ingivits till ett
försäkringsorgan i en fördragsslutande stat får verkan från en
annan dag i den andra fördragsslutande staten, inom gränserna
för och i överensstämmelse med lagstiftningen i denna andra
stat.

Artikel 21

1. Utbetalningar enligt konventionen får göras i den
utbetalande statens valuta.

2. Om valutarestriktioner införs i någon av de fördragsslutande
staterna, skall de båda staternas regeringar omedelbart besluta
om erforderliga åtgärder för att säkerställa överföring av
belopp som någon av staterna har att utbetala enligt
bestämmelserna i konventionen.

Artikel 22

1. Tvister som uppkommer vid tillämpningen av konventionen
skall såvitt möjligt lösas i samförstånd av de fördragsslutande
staternas behöriga myndigheter.

2. Om en sådan tvist inte har lösts inom sex månader, kan var
och en av de fördragsslutande staterna hänskjuta ärendet för
bindande avgörande till en skiljedomstol, vars sammansättning
och förfarande de fördragsslutande staterna skall komma överens
om.

Artikel 23

1. Denna konvention kan ändras i framtiden genom tilläggsavtal
som från och med att de träder i kraft skall anses som
integrerade delar av konventionen. Sådana tilläggsavtal kan ges
retroaktiv verkan om så anges.

2. Den behöriga myndigheten i endera staten kan kalla till möte
för övervägande av tillläggsavtal.

Avdelning V. Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 24

1. Denna konvention skall tillämpas på händelser som inträffat
före dess ikraftträdande, i den mån de är av betydelse för
rättigheter enligt den i artikel 2 angivna lagstiftningen.
Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av
förmåner för tid före ikraftträdandet, och engångsbelopp vid
dödsfall skall inte utbetalas om dödsfallet inträffade före
ikraftträdandet. Försäkringsperioder som fullgjorts före
konventionens ikraftträdande skall beaktas vid bestämmandet av
rätt till förmåner enligt konventionen.

2. Bestämmelserna i konventionens avdelning III är tillämpliga
endast på en ansökan om förmåner som ingivits tidigast dagen
för ikraftträdandet. Om inget slutgiltigt beslut har fattats
med anledning av en ansökan som ingivits före dagen för
konventionens ikraftträdande, skall ansökan anses ha ingivits
nämnda dag.

3. Beslut fattade före konventionens ikraftträdande skall icke
beröra rättigheter som uppstår enligt konventionen.
Konventionens ikraftträdande skall inte medföra att en
kontantförmåns belopp sätts ned.

4. Bestämmelser i svensk lagstiftning som begränsar rätten till
förmåner för förfluten tid skall icke tillämpas på en rätt som
uppkommer till följd av konventionens ikraftträdande, förutsatt
att den som gör anspråk på förmånerna ansöker om dessa inom ett
år från dagen efter konventionens ikraftträdande.

5. Sysselsättningsperioder som anges i artikel 7 andra stycket
skall räknas tidigast från den dag som denna konvention träder
i kraft.

Artikel 25

1. Denna konvention kan sägas upp av vardera av de
fördragsslutande staterna. Om konventionen sägs upp, skall den
förbli i kraft till utgången av kalenderåret efter det år,
under vilket den ena staten skriftligen delgav den andra staten
uppsägningen.

2. Upphör konventionen genom uppsägning, skall dess
bestämmelser äga fortsatt tilllämpning på förmåner som redan
har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör de
fördragsslutande staterna hur det skall förfaras med
rättigheter under förvärvande.

Artikel 26

Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden
efter den månad, under vilken vardera regeringen från den andra
regeringen mottagit skriftlig underrättelse om att alla
lagstadgade och författningsenliga åtgärder för konventionens
ikraftträdande har fullgjorts.

Till bevis härom har de fördragsslutande staternas ombud,
vederbörligen befullmäktigade av sina respektive regeringar,
undertecknat denna konvention.

Som skedde den 27 maj 1985 i Stockholm i två exemplar på
svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika
vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Agreement between the Kingdom of Sweden and the United States
of America on Social Security

The Government of the Kingdom of Sweden ant The Government of
the United States of America, being desirous of regulating the
relationship between their two countries in the field of Social
Security, have agreed to the following provisions:

Part I. General provisions

Article 1

For the purpose of this Agreement:

1. “Territory” means,

as regards the United States, the States, the District of
Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands,
Guam, American Samoa and the Northern Mariana Islands, and

as regards Sweden, the territory of the Kingdom of Sweden;

2. “National” means,

as regards the United States, a national of the United States
as defined in Section 101, Immigration and Nationality Act of
1952, as amended, and

as regards Sweden, a person of Swedish nationality;

3. “Laws” means,

the laws and regulations concerning the systems of social
security specified in Article 2;

4. “Competent Authority” means,

as regards the United States, the Commissioner of Social
Security,

and

as regards Sweden, the Government or the Authority nominated by
the Government;

5. “Agency” means,

as regards the United States, the Social Security
Administration, and

as regards Sweden, any agency or authority responsible for
implementing the laws specified in Article 2, paragraph 1 (b);

6. “Period of coverage” means,

a period of contributions, a period of earnings from employment
or selfemployment, a period of residence or any similar period
recognized as a period of coverage, according to the laws under
which it was completed;

7. “Benefit” or “Pension” means,

any old-age, dependent, survivor or disability pension or
benefit provided for in the laws of either Contracting State.

Article 2

1. For the purpose of this Agreement, the applicable laws
concerning benefits and contributions are:

a. As regards the United States, the laws governing the Federal
old-age, survivors, and disability insurance program:

(i) Title II of the Social Security Act and regulations
pertaining thereto, except sections 226, 226A and 228 of that
title and regulations pertaining to those sections,

(ii) Chapter 2 and Chapter 21 of the Internal Revenue Code of
1986 and regulations pertaining to those chapters;

b. As regards Sweden, the laws governing

(i) sickness compensation and activity compensation,

(ii) guaranteed pensions and in-come-based old-age pensions,
and

(iii) survivors pensions and surviving children´s allowance;

provided, however, that this Agreement shall not affect
coverage or the liability to pay contributions under branches
of social security other than those referred to in this
subparagraph.

2. This Agreement shall also apply to future laws and
regulations which extend the laws of a Contracting State
specified in paragraph 1 to new categories of beneficiaries or
to new benefits unless an objection on the part of that State
has been communicated to the other State not later than three
months following the entry into force of such future laws and
regulations.

3. Unless otherwise provided in this Agreement, laws within the
meaning of paragraph 1 shall not include treaties or other
international agreements concluded between one Contracting
State and a third State, or laws or regulations promulgated for
their specific implementation.

Article 3

Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement
shall apply to:

(a) nationals of the Contracting States,

(b) refugees and stateless persons within the meaning of the
Convention Relating to the Status of Refugees, dated July 28,
1951, and the Protocol to that Convention, dated January 31,
1967, and the Convention Relating to the Status of Stateless
Persons, dated September 28, 1954,

(c) other persons with respect to the rights they derive from a
national of either Contracting State, from a refugee or from a
stateless person, and

(d) nationals of a State other than a Contracting State who are
not included among the persons referred to in paragraph (c) of
this Article.

Article 4

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons
designated in Article 3 (a), (b) or (c) who reside in the
territory of a Contracting State shall, in the application of
the laws of that Contracting State, receive equal treatment
with the nationals of that Contracting State.

Article 5

Unless otherwise provided in this Agreement, the laws of a
Contracting State under which entitlement to or payment of
benefits is dependent on residence or presence in the territory
of that Contracting State shall not be applicable to the
persons designated in Article 3 (a), (b) or (c) who reside in
the territory of the other Contracting State.

Article 6

Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable
under the laws of one of the Contracting States shall be paid
to nationals of the other Contracting State, who are resident
in the territory of a third State, on the same terms and to the
same extent as to the nationals of the first Contracting State
resident in the territory of this third State.

Part II. Applicable laws on coverage

Article 7

1. Unless otherwise provided in this Agreement, a person
employed within the territory of one of the Contracting States
shall, with respect to that employment, be subject to the laws
of only that Contracting State.

2. (a) If a person normally in the service of an employer
having a place of business in the territory of one Contracting
State is sent by that employer to the territory of the other
Contracting State for a period not expected to exceed 60
months, he shall be subject to the laws of only the first
Contracting State as if he were still employed in the territory
of the first Contracting State.

(b) For purposes of applying the preceding subparagraph, an
employer and an affiliated or subsidiary company of the
employer (as defined under the laws of the Contracting State
from which the person was sent) shall be considered one and the
same, provided that the employment in the territory of the
other Contracting State would have been covered under the laws
of the Contracting State from which the person was sent in the
absence of this Agreement.

(c) A person who is sent by an employer located in the
territory of one Contracting State to the territory of the
other Contracting State, and who is subject to the laws of the
first State according to the provisions of subparagraph (a),
shall be considered resident in only the first State for
purposes of Swedish laws designated in Article 2.1.b. as shall
be the spouse and children under the age of 18 who accompany
that person for any period in which they are not engaged in
employment subject to the laws of the other State.

3. Paragraph 2 of this Article shall apply where a person who
has been sent by his employer from the territory of one
Contracting State to the territory of a third State, and who is
insured under the laws of that Contracting State while employed
in the territory of the third State, is subsequently sent by
that employer from the territory of the third State to the
territory of the other Contracting State.

Article 8

A person who would otherwise be covered under the laws of both
Contracting States with respect to self-employment performed in
either Contracting State and who is a resident of one
Contracting State shall be subject to the laws of only the
Contracting State of which he is a resident.

Article 9

1. If a person is employed as an officer or member of a crew on
a vessel which flies the flag of one Contracting State and is
covered under the laws of both Contracting States, the person
shall be subject to the laws of only the Contracting State
whose flag the vessel flies. For purposes of the preceding
sentence, a vessel which flies the flag of the United States is
one defined as an American vessel under the laws of the United
States.

2. A person who would other-wise be covered under the laws of
both Contracting States with respect to employment as an
officer or member of a crew on an aircraft shall, with respect
to that employment, be subject only to the laws of Sweden, and
only to United States laws if he resides in the territory of
the United States.

Article 10

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna
Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the
Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

2. Nationals of one of the Contracting States who are employed
by that State in the territory of the other Contracting State
but who are not exempt from the laws of the other Contracting
State by virtue of the Vienna Conventions mentioned in
paragraph 1 shall be subject to the laws of only the first
Contracting State. Employment by the United States shall mean
employment by the United States Government or an
instrumentality thereof.

Article 11

1. The Competent Authorities of the two Contracting States may
agree on exceptions to Articles 7, 8, 9 and 10, with respect to
persons or categories of persons, provided that the affected
persons shall be subject to the laws of one of the Contracting
States.

2. Where a person covered under the laws of a Contracting State
in accordance with this Agreement is also covered under the
laws of the other Contracting State or a third State in
accordance with the provisions of an agreement between either
Contracting State and a third State, the Competent Authorities
of the two Contracting States may agree to exclude the person
from the application of Part II of this Agreement.

Part III. Provisions on benefits

Chapter I. Provisions Applicable to the United States

Article 12

1. Where a person has completed at least six quarters of
coverage under United States laws, but does not have sufficient
quarters of coverage to satisfy the requirements for
entitlement to benefits under United States laws, the agency of
the United States shall take into account, for the purpose of
establishing entitlement to benefits under this Article,
periods of coverage which are credited under Swedish laws on
income-based old-age pension and which do not coincide with
periods of coverage already credited under United States laws.

2. In determining eligibility for benefits under paragraph 1 of
this Article, the agency of the United States shall credit four
quarters of coverage for each creditable year of coverage
certified by the agency of Sweden; however, no quarter of
coverage shall be credited for any calendar quarter already
credited as a quarter of coverage under United States laws. The
total number of quarters of coverage to be credited for a year
shall not exceed four.

3. Where entitlement to a benefit under United States laws is
established according to the provisions of paragraph 1, the
agency of the United States shall compute a pro rata primary
insurance amount in accordance with United States laws based on
(a) the person´s average earnings credited exclusively under
United States laws and (b) the ratio of the duration of the
person´s periods of coverage credited under United States laws
to the duration of a coverage lifetime as determined in
accordance with United States laws. Benefits payable under
United States laws shall be based on the pro rata primary
insurance amount.

4. Entitlement to a benefit from the United States which
results from paragraph 1 shall terminate with the acquisition
of sufficient periods of coverage under United States laws to
establish entitlement to an equal or higher benefit without the
need to invoke the provision of paragraph 1.

5. Articles 4, 5 and 6 of the Agreement shall be applied by the
United States in a manner consistent with section 233 (c) (4)
of the United States Social Security Act.

Chapter II. Provisions Applicable to Sweden

Article 13

1. Unless otherwise provided in this agreement, if a person is
not eligible for a benefit because he has not accumulated
sufficient periods of coverage under the laws of Sweden, the
eligibility of that person for the benefit shall be determined
by totalizing the periods of coverage accumulated in both
Contracting States.

When applying the provisions in this paragraph, four quarters
of coverage under United States laws shall be considered as a
year creditable under the Swedish laws.

2. The totalizing provisions of paragraph 1 of this Article
shall not apply to the basic requirement of three years of
residence in Sweden for entitlement to a guaranteed pension or
to sickness or activity compensation in the form of guaranteed
compensation.

3. When determining the right to sickness or activity
compensation, coverage under United States laws shall be
considered the same as coverage under Swedish laws. For
purposes of the preceding sentence, a person shall be
considered to be covered under United States laws if the person
is eligible for a benefit under suck laws or has credit for at
least 4 quarters of coverage under such laws during a period of
8 calendar quarters ending with the calendar quarter in which
the person became disabled according to Swedish laws.

When computing the amount of income-related sickness or
activity compensation, only income earned during periods when
Swedish laws were applicable shall be taken into account.
Benefits under the laws of the United States shall not affect
the amount of such compensation.

4. The provisions of Articles 5 and 6 shall not apply to
surviving children´s allowance. Neither shall it apply to
guaranteed pensions, nor to sickness or activity compensation
in the form of guaranteed compensation.

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 14

1. The Competent Authorities shall make all necessary
administrative arrangements for the application of this
Agreement.

2. Liaison agencies for the implementation of this Agreement
shall be:

(a) for the United States, the Social Security Administration;

(b) for Sweden. the National Social Insurance Board.

Article 15

1. The Competent Authorities and the agencies of the
Contracting States, within the scope of their respective
authority, shall assist each other in implementing this
Agreement. This assistance shall be free of charge subject to
exceptions to be agreed upon in an administrative arrangement.

2. Correspondence between the Competent Authorities and
agencies, communications from individual persons, and
applications or documents may be in English or Swedish.

Article 16

The Competent Authorities shall inform each other as soon as
possible of any amendments to the laws specified in Article 2
which may affect the application of this Agreement.

Article 17

The Competent Authorities shall keep each other informed of the
measures taken for the application of this Agreement.

Article I8

Any exemption granted by one of the Contracting States from
fees or charges. including stamp duties or notarial or
registration fees, in respect of certificates and documents
required to be submitted to its Competent Authority or an
agency shall also apply to certificates and documents which for
the purposes of this Agreement must be submitted to the
Competent Authority or an agency of the other Contracting
State. Documents and certificates which are presented for
purposes of this Agreement shall be exempted from requirements
for authentication by diplomatic or consular authorities.

Article 19

An application, appeal, or other document which according to
the laws of a Contracting State must be submitted to an agency
of that Contracting State within a specified period shall be
considered to have been timely filed if it is submitted within
the same period to an agency of the other Contracting State. In
such case, the agency with which the application, appeal, or
document has been filed shall indicate the date of receipt on
the document and transmit it without delay to the liaison
agency of the other Contracting State.

Article 20

1. A written application for benefits filed with an agency of
one Contracting State shall protect the rights of the claimants
under the laws of the other Contracting State if the applicant

(a) requests that it be considered an application under the
laws of the other Contracting State or

(b) in the absence of a request that it not be so considered,
provides information at the time of application indicating that
the person on whose record benefits are claimed has completed
periods of coverage under the laws of the other Contracting
State.

2. An applicant may request that an application filed with an
agency of one Contracting State be effective on a different
date in the other Contracting State within the limitations of
and in conformity with the laws of the other Contracting State.

Article 21

1. Payments under the Agreement may be made in the currency of
the Contracting State making the payment.

2. Should currency restrictions be introduced by either of the
Contracting States, the two Governments shall immediately
decide on the necessary steps to insure the transfer of amounts
owed by either Contracting State in conformity with the
provisions of this Agreement.

Article 22

1. Disagreements arising in connection with the application of
this Agreement shall, as far as possible, be resolved by mutual
agreement between the Competent Authorities of the Contracting
States.

2. If any such disagreement has not been resolved within a
period of six months, either Contracting State may submit the
matter to binding arbitration by an arbitral body whose
composition and procedure shall be agreed upon by the
Contracting States.

Article 23

1. This Agreement may be amended in the future by supplementary
agreements which, from their entry into force, shall be
considered an integral part of this Agreement. Such
supplementary agreements may be given retroactive effect if
they so specify.

2. The Competent Authority of either Contracting State may call
a meeting for the consideration of a supplementary agreement.

Part V. Transitional and final provisions

Article 24

1. This Agreement shall apply to events which occurred prior to
its entry into forte insofar as they are relevant to rights
under the laws specified in Article 2. However, no benefits
shall be payable under this Agreement with respect to any
period prior to its entry into force, and no lump sum death
benefit shall be payable if the person died before its entry
into force. Periods of coverage completed before the entry into
force of this Agreement shall be taken into account in order to
determine the right to benefits under this Agreement.

2. The provisions o Part III of this Agreement shall apply only
to an application for benefits which is filed on or after the
date this Agreement enters into force. Where no final decision
has been made on an application filed before the date this
Agreement enters into force, the application shall be
considered to have been filed on that date.

3. Determinations made before the entry into force of this
Agreement shall not affect rights arising under it. This
Agreement shall not result in the reduction of cash benefit
amounts because of its entry into force.

4. Provisions of Swedish laws limiting retroactivity of the
right to benefits shall not apply to rights arising as a result
of the entry into force of this Agreement, provided that the
claimant submits an application for benefits within one year
after the date of entry into force of this Agreement.

5. The period of work referred to in Article 7.2 shall be
measured beginning on or after the date on which this Agreement
enters into force.

Article 25

1. This Agreement may be denounced by either of the Contracting
States. If the Agreement is denounced it shall remain in force
and effect until the expiration of one calendar year following
the year in which written notice of its denunciation is given
by one of the Contracting States to the other Contracting
State.

2. If this Agreement is terminated by denunciation, its
provisions shall continue to apply to benefits which have
already been awarded. Rights in the process of being acquired
by virtue of this Agreement shall be settled by special
arrangement between the Contracting States.

Article 26

This Agreement shall enter into force on the first day of the
third month following the month in which each Government shall
have received from the other Government written notification
that it has complied with all statutory and constitutional
requirements for the entry into force of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by
their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Stockholm on the 27th of May, 1985 in duplicate in the
English and Swedish languages, both texts being equally
authentic.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Bilaga 2

Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan
Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social
trygghet

Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters
regering har i enlighet med artikel 14 första stycket i
konventionen av denna dag mellan Konungariket Sverige och
Amerikas förenta stater om social trygghet, nedan benämnd
“konventionen”, kommit överens om följande:

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna tillämpningsöverenskommelse använda uttryck skall ha
samma innebörd som i konventionen.

Artikel 2

De i konventionens artikel 14 andra stycket angivna
förbindelseorganen skall komma överens om gemensamma
förfaranden och blanketter som erfordras för genomförandet av
konventionen och denna tillämpningsöverenskommelse.

Kapitel 2. Bestämmelser om försäkringstillhörighet

Artikel 3

1. I fall som avses i konventionens artikel 7 andra stycket
skall genom intyg visas att lagstiftningen i en
fördragsslutande stat är tilllämplig. Aven i andra tillämpliga
fall som avses i avdelning II i konventionen kan sådant intyg
utfärdas.

2. Det i första stycket nämnda intyget skall på begäran
utfärdas

– i Förenta staterna

av socialförsäkringsadministrationen

– i Sverige

av Riksförsäkringsverket eller av de organ som verket har
bemyndigat därtill.

Kapitel 3. Bestämmelser om förmåner

Artikel 4

1. Det försäkringsorgan i en fördragsslutande stat, till vilket
en ansökan om förmåner först inges i enlighet med artikel 20 i
konventionen, skall utan dröjsmål underrätta den andra
fördragsslutande statens försäkringsorgan härom, varvid för
detta ändamål upprättade blanketter används. Försäkringsorganet
skall även översända handlingar och andra tillgängliga
uppgifter som kan erfordras för att försäkringsorganet i den
andra staten skall kunna fastställa sökandens rätt till
förmåner enligt bestämmelserna i konventionens avdelning III.
Avser ansökan förmåner vid invaliditet, skall
försäkringsorganet särskilt översända alla läkarutlåtanden om
sökandens invaliditet som det förfogar över och som har
betydelse för ärendet.

2. Det försäkringsorgan i en fördragsslutande stat som tar emot
en ansökan som ingivits till ett försäkringsorgan i den andra
fördragsslutande staten skall utan dröjsmål förse
försäkringsorganet i den andra staten med sådana utlåtanden och
andra tillgängliga uppgifter som detta kan behöva för att
slutbehandla ärendet.

3. Det försäkringsorgan i fördragsslutande stat, till vilket en
ansökan om förmåner ingivits, skall styrka riktigheten av de
uppgifter som lämnas om sökanden och hans familjemedlemmar.
Förbindelseorganen skall komma överens om vilka slag av
uppgifter som skall styrkas.

Artikel 5

Vid tillämpningen av artikel 12 i konventionen skall det
svenska försäkringsorganet underrätta Förenta staternas
försäkringsorgan om de år, för vilka en person har
förmånsgrundande försäkringsperioder enligt svensk
lagstiftning.

Artikel 6

Vid tillämpning av artikel 13 i konventionen skall
försäkringsorganet i Förenta staterna när så erfordras
underrätta det svenska försäkringsorganet om de
försäkringsperioder som en person fullgjort enligt Förenta
staternas lagstiftning.

Kapitel 4. Övriga bestämmelser

Artikel 7

På det sätt varom närmare överenskommelse träffas med stöd av
artikel 2 i denna tilllämpningsöverenskommelse skall
försäkringsorganet i en fördragsslutande stat på begäran av
försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten
tillhandahålla tillgängliga uppgifter om varje angiven enskild
persons anspråk som erfordras för tillämpning av konventionen
eller den i konventionens artikel 2 första stycket angivna
lagstiftningen.

Artikel 8

Kopior av handlingar som av försäkringsorganet i en
fördragsslutande stat intygas vara sanna och riktiga kopior
skall försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten
utan ytterligare bestyrkande godta som sanna och riktiga
kopior. Försäkringsorganet i var och en av de fördragsslutande
staterna avgör vid tilllämpning av sin lagstiftning slutligt
bevisvärdet av handlingar som underställts organet, oberoende
av varifrån de kommer.

Artikel 9

De två fördragsslutande staternas förbindelseorgan skall på
sätt varom överenskommelse skall träffas, för varje kalenderår
utväxla statistik över det antal intyg som utfärdats enligt
artikel 3 i denna tillämpningsöverenskommelse och de
utbetalningar som enligt konventionen gjorts till
förmånstagare. Uppgifterna skall för varje förmånsslag omfatta
antalet förmånstagare och totala förmånsbeloppet.

Artikel 10

1. Begärs administrativt bistånd enligt artikel 15 i
konventionen skall de försäkringsorgan som lämnar biståndet
ersättas för andra utgifter än normala personal och
driftkostnader.

2. Begär försäkringsorganet i en fördragsslutande stat att en
sökande till förmån eller förmånstagare skall genomgå
läkarundersökning, skall sådan undersökning, om
försäkringsorganet så begär, ombesörjas av försäkringsorganet i
den andra fördragsslutande staten, där sökanden eller
förmånstagaren vistas, i överensstämmelse med de regler som
gäller för det försäkringsorgan som ombesörjer undersökningen
och på bekostnad av det försäkringsorgan som begär
undersökningen.

3. Försäkringsorganet i endera fördragsslutande staten skall på
begäran, utan kostnad för försäkringsorganet i den andra
fördragsslutande staten, tillhandahålla alla medicinska
uppgifter och handlingar som det förfogar över och som är av
betydelse vid bedömning av sökandens eller förmånstagarens
arbetsoförmåga.

4. Belopp som skall ersättas enligt första och andra styckena
skall gottgöras så snart detaljerade uppgifter om utgifterna
framlagts.

Artikel 11

I fall då konventionen eller tillämpningsöverenskommelsen
föreskriver att meddelanden lämnas mellan försäkringsorgan i de
fördragsslutande staterna, kan försäkringsorganen lämna sådana
meddelanden antingen direkt eller genom förbindelseorganen.

Artikel 12

Såvida inte annat är medgivet enligt den allmänna
lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall uppgifter om en
enskild person, som i överensstämmelse med konventionen
vidarebefordras till denna stat av den andra fördragsslutande
staten, användas uteslutande för tilllämpning av konventionen.
Uppgifter av detta slag som en fördragsslutande stat har
mottagit skall behandlas i enlighet med den nationella
lagstiftningen i nämnda stat om skydd för uppgifter av privat
och konfidentiell natur.

Artikel 13

Denna tillämpningsöverenskommelse skall träda i kraft samma dag
som konventionen träder i kraft och skall gälla under samma
tid.

Som skedde i Stockholm den 27 maj 1985 i två exemplar på
svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika
vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Administrative Arrangement for the Implementation of the
Agreement Between the Kingdom of Sweden and the United States
of America on Social Security

The Government of the Kingdom of Sweden and The Government of
the United States of America, in conformity with article 14.1
of the Agreement Between the Kingdom of Sweden and the United
States of America on Social Security of this date, hereinafter
referred to as the “Agreement”, have agreed as follows:

Chapter 1. General Provisions

Article 1

Terms used in this Administrative Arrangement shall have the
same meaning as in the Agreement.

Article 2

The liaison agencies designated in Article 14.2 of the
Agreement shall agree upon joint procedures and forms necessary
for the implementation of the Agreement and this Administrative
Arrangement.

Chapter 2. Provisions of Coverage

Article 3

1. In cases referred to in Article 7.2 of the Agreement, the
application of the laws of a Contracting State shall be proved
by a certificate. In other appropriate cases referred to in
Part II of the Agreement, such a certificate may also be
issued.

2. The certificate referred to in paragraph 1 shall be issued
upon request

– In the United States

By the Social Security Administration

– In Sweden

By the National Social Insurance Board or, after authorization,
its delegate.

Chapter 3. Provisions on Benefits

Article 4

1. The agency of the Contracting State with which an
application for benefits is first filed in accordance with
Article 20 of the Agreement shall inform the agency of the
other Contracting State of this fact without delay, using forms
established for this purpose. It shall also transmit documents
and such other available information as may be necessary for
the agency of the other Contracting State to establish the
right of the applicant to benefits according to the provisions
of Part III of the Agreement. In the case of an application for
disability benefits it shall. in particular, transmit all
relevant medical evidence in its possession concerning the
disability of the applicant.

2. The agency of a Contracting State which receives an
application filed with an agency of the other Contracting State
shall without delay provide the agency of the other Contracting
State with such evidence and other available information as it
may require to complete action on the claim.

3. The agency of the Contracting State with which an
application for benefits has been filed shall verify the
accuracy of the information pertaining to the applicant and his
family members. The types of information to be verified shall
be agreed upon by the liaison agencies.

Article 5

In the application of Article 12 of the Agreement, the Swedish
agency shall notify the United States agency of the years in
which a person has creditable periods of coverage under Swedish
laws.

Article 6

In the application of Article 13 of the Agreement, the United
States agency shall when necessary notify the Swedish agency of
the periods of coverage which a person has completed under the
laws of the United States.

Chapter 4. Miscellaneous Provisions

Article 7

In accordance with measures to be agreed upon pursuant to
Article 2 of this Administrative Arrangement, the agency of one
Contracting State shall, upon request of the agency of the
other Contracting State, furnish available information relating
to the claim of any specified individual for the purpose of
administering the Agreement or the laws specified in Article
2.1 of the Agreement.

Article 8

Copies of documents which are certified as true and exact
copies by the agency of one Contracting State shall be accepted
as true and exact copies by the agency of the other Contracting
State, without further certification. When applying its laws,
the agency of each Contracting State shall be the final judge
of the probative value of the evidence submitted to it from
whatever source.

Article 9

The liaison agencies of the two Contracting States shall
exchange statistics on the number of certificates issued under
Article 3 of this Administrative Arrangement and on the
payments made to beneficiaries under the Agreement for each
calendar year in a form to be agreed upon. The data shall
include the number of beneficiaries and the total amount of
benefits, by type of benefit.

Article 10

1. Where administrative assistance is requested under Article
15 of the Agreement, expenses other than regular personnel and
operating costs of the agencies providing the assistance shall
be reimbursed.

2. Where the agency of a Contracting State requires that a
claimant or beneficiary submit to a medical examination, such
examination, if requested by that agency, shall be arranged by
the agency of the other Contracting State in which the claimant
or beneficiary is present, in accordance with the rules of the
agency making the arrangements and the expense of the agency
which requests the examination.

3. Upon request, the agency of either Contracting State shall
furnish without expense to the agency of the other Contracting
State any medical information and documentation in its
possession relevant to the disability of the claimant or
beneficiary.

4. Amounts owed under paragraphs 1 and 2 shall be reimbursed
upon presentation of a detailed statement of expenses.

Article 11

Where the Agreement or this Administrative Arrangement provides
for communication between agencies of the Contracting States,
the agencies may communicate either directly or through the
liaison agencies.

Article 12

Unless authorized by the national statues of a Contracting
State, information about an individual which is transmitted in
accordance with the Agreement to that Contracting State by
other Contracting State shall be used exclusively for purposes
of implementing the Agreement. Such information received by a
Contracting State shall be governed by the national statues of
that Contracting State for the protection of privacy and
confidentiality of personal data.

Article 13

This Administrative Agreement shall enter into force on the
date of entry into force of the Agreement and shall have the
same period of validity.

Done at Stockholm on the 27th of May, 1985 in duplicate in the
Swedish and English languages, both texts being equally
authentic.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg