Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering

SFS nr
2004:1196
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:686
Upphävd
2013-01-01

Lagens ändamål

1 § Lagens ändamål är att främja en effektiv användning av
energi. I detta syfte innehåller lagen bestämmelser som ger
energiintensiva företag en möjlighet att delta i femåriga
program för energieffektivisering i utbyte mot en befrielse
från energiskatten på elektrisk kraft i enlighet med
bestämmelser i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

företag: ett företag i sin helhet eller en del av ett företag
som kan driva sin verksamhet självständigt och med egna medel,

energiledningssystem: ett standardiserat system för att styra
ett företags verksamhet och organisation, vilket syftar till en
effektiv energianvändning,

eleffektiviserande åtgärd: en åtgärd som medför en minskad
användning av elektrisk kraft i annan industriell
tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3
eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi, och

elkrävande utrustning: en utrustning vars elanvändning beräknas
överstiga 30 megawattimmar per år.

Ansökan om godkännande för att delta i ett program för
energieffektivisering

3 § Ett företag som deltar i ett program för
energieffektivisering skall vara godkänt av
tillsynsmyndigheten. Ett godkännande skall meddelas på ansökan
av företaget, om det

1. bedriver industriell verksamhet,

2. använder elektrisk kraft i tillverkningsprocessen,

3. uppfyller något av kraven på energiintensitet i 4 §, och

4. kan förväntas genomföra vad som följer av 5-14 §§.

Ett godkännande skall gälla från det månadsskifte som följer
efter den dag då en ansökan kommit in till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten får i särskilda fall bestämma att ett
godkännande skall gälla från ett senare månadsskifte. En
femårig programperiod börjar löpa från den dag då ett
godkännande har börjat att gälla.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om hur en ansökan om godkännande skall
vara utformad och vilka uppgifter den skall innehålla.

4 § Ett företag skall vid tillämpningen av denna lag anses
energiintensivt om

1. inköpskostnaderna för energiprodukter och el uppgått till
minst 3 procent av företagets produktionsvärde under basåret,
eller

2. energi-, koldioxid- och svavelskatterna på de
energiprodukter och den el som förbrukats av företaget under
basåret uppgått till minst 0,5 procent av företagets
förädlingsvärde under samma period.

Vid beräkningen av inköpskostnaderna samt förbrukningen av
energiprodukter och el skall el, värme och energiprodukter som
används för uppvärmning och i stationära motorer beaktas,
liksom de energi-, koldioxid- och svavelskatter som tagits ut
på sådana produkter. Sådana skatter skall beräknas på de
energimängder som använts av företaget under basåret, men efter
de skattenivåer som gäller när ansökan om godkännande görs.

Med basår enligt första stycket 1 och 2 avses det kalenderår
som föregår en ansökan om godkännande enligt 3 §, eller ett
annat kalenderår som väl avspeglar företagets industriella
verksamhet.

Energiledningssystem

5 § Ett företag som deltar i ett program för
energieffektivisering skall inom två år från det att ett
godkännande enligt 3 § har börjat gälla

1. tillämpa ett standardiserat energiledningssystem som
uppfyller de krav som följer av 6 § och låta ett ackrediterat
certifieringsorgan certifiera systemet, och

2. fullgöra de särskilda skyldigheter som följer av 7-10 §§.

6 § Det standardiserade energiledningssystem som ett företag
tillämpar skall dokumenteras och innehålla krav om att
företaget

1. fastställer en energipolicy, som är relevant för
verksamhetens art och omfattning, anger de övergripande
riktlinjerna för företagets energianvändning och arbete med
energiledningssystemet och innehåller ett åtagande om en
fortlöpande effektivisering av företagets energianvändning,

2. fortlöpande kartlägger och analyserar företagets
energianvändning och anger de energieffektiviserande åtgärder
som skall vidtas,

3. fastställer energimål, som är förenliga med företagets
energipolicy samt är mätbara och tidsbestämda,

4. upprättar en handlingsplan, som anger vilka åtgärder som
krävs för att företagets energimål skall uppnås, vilka resurser
som krävs för sådana åtgärder och när dessa åtgärder skall
inledas och vara genomförda,

5. fastställer rutiner, som säkerställer att företaget

a) värderar den energianvändning som följer av projekteringar,
ändringar och renoveringar av företagets anläggningar, drift
och underhåll av sådana anläggningar, inköp av energikrävande
utrustning och råvaror till sådana anläggningar samt nya eller
ändrade verksamheter, produkter eller tjänster,

b) regelbundet övervakar och mäter den energianvändning som har
betydelse för att energimålen uppnås,

c) förebygger och korrigerar avvikelser från
energiledningssystemet, samt

d) informerar och utbildar de anställda i den utsträckning som
behövs för att energiledningssystemet skall fungera på ett
tillförlitligt sätt, och

6. skapar en organisationsstruktur och tillhandahåller de
resurser som krävs för att energiledningssystemet skall fungera
på ett tillförlitligt sätt.

Särskilda skyldigheter utöver energiledningssystemet

7 § Utöver vad som följer av 6 § 2 skall företagen

1. beskriva energianvändningen i företagets
produktionsprocesser och hjälpsystem och hur dessa kan samverka
i energieffektiviserande syfte,

2. göra en bedömning av hur företagets energianvändning kan
förändras på kort och lång sikt till följd av planerade eller
förväntade ändringar i produktionsförhållandena, och

3. ange de eleffektiviserande åtgärder i företagets
tillverkningsprocess som skall vidtas.

8 § De eleffektiviserande åtgärder som företaget angett enligt
6 § 2 och 7 §, och som medför investeringar som beräknas vara
återbetalda inom tre år, skall fastställas i en
åtgärdsförteckning och tas upp i en sådan handlingsplan som
avses i 6 § 4.

En eleffektiviserande åtgärd som medför en investering som
beräknas vara återbetald först efter en längre tid än som anges
i första stycket får också fastställas i en sådan
åtgärdsförteckning, om det behövs för att uppfylla de krav som
i 11 § andra stycket 3 ställs på eleffektiviserande åtgärder.

En kalkyl över kostnaderna för de investeringar som avses i
första eller andra stycket skall göras utan ränteberäkning.
Kalkylen skall baseras på den investeringskostnad som åtgärden
medför, företagets genomsnittliga elpris under det år då
åtgärdsförteckningen fastställs och den minskade elanvändning
som åtgärden förväntas medföra vid en oförändrad
produktionsvolym.

9 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid
projekteringar, ändringar och renoveringar av företagets
anläggningar ange olika lösningar och bedöma hur de i
energieffektiviserande syfte kan samverka med den befintliga
anläggningen samt bedöma vilka livscykelkostnader de har.

En lösnings livscykelkostnad skall beräknas som summan av den
investeringskostnad som lösningen medför och lösningens
energikostnad under dess förväntade brukstid.

10 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid
inköp av en elkrävande utrustning välja den utrustning som är
mest energieffektiv utifrån energiklassificering eller beräknad
livscykelkostnad, om merkostnaden för en sådan utrustning
jämförd med en i andra avseenden likvärdig utrustning beräknas
vara återbetald inom tre år.

En utrustnings livscykelkostnad skall beräknas som summan av
den investeringskostnad som utrustningen medför och
utrustningens elkostnad under dess förväntade brukstid,
omräknade till nuvärden. Ett sådant nuvärde får beräknas som
rakt nuvärde eller med annuitet och med hänsyn till kalkylränta
och prisförändringar.

En kalkyl över kostnaden för inköp som avses i första stycket
skall göras utan ränteberäkning. Kalkylen skall baseras på den
investeringskostnad som utrustningen medför, företagets
genomsnittliga elpris under det år då inköpet görs och den
minskade elanvändning som utrustningen förväntas medföra vid en
oförändrad produktionsvolym.

Redovisning och tillsynsmyndighetens bedömning av företagens
åtaganden

11 § När två år förflutit från det att ett godkännande enligt
3 § har börjat gälla, skall företaget inom tre månader till
tillsynsmyndigheten ge in en redovisning av programperiodens
första två år.

Tillsynsmyndigheten skall bedöma om företagets redovisning kan
fastställas. Ett beslut om att fastställa redovisningen skall
meddelas, om företaget

1. tillämpar ett standardiserat energiledningssystem och givit
in ett certifieringsintyg från ett ackrediterat
certifieringsorgan, som visar att energiledningssystemet
uppfyller de krav som följer av 6 §,

2. genomfört och givit in en kartläggning och analys som
uppfyller de krav som följer av 7 §,

3. givit in en åtgärdsförteckning som uppfyller de krav som
följer av 8 § och de eleffektiviserande åtgärderna,
sammantagna, kan förväntas medföra att en ökad eleffektivitet i
slutet av programperioden som i stort sett motsvarar vad som
skulle ha uppnåtts om en energiskatt i nivå med 0,5 euro per
megawattimme hade tillämpats under hela programperioden, och

4. har infört rutiner för projekteringar, ändringar och
renoveringar av företagets anläggningar samt för inköp av
elkrävande utrustning till dessa anläggningar och givit in en
dokumentation, som visar att rutinerna uppfyller de krav som
följer av 9 och 10 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om hur en redovisning skall vara utformad
och vilka uppgifter den skall innehålla.

12 § Om en redovisning enligt 11 § inte har lämnats eller om
tillsynsmyndigheten i annat fall inte kan fastställa en sådan
redovisning, skall myndigheten återkalla det tidigare meddelade
godkännandet enligt 3 § och besluta att företaget inte längre
skall delta i programmet. Ett sådant beslut gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

13 § Om det finns synnerliga skäl får tillsynsmyndigheten, på
ansökan av företaget, besluta att en eleffektiviserande åtgärd
som omfattas av ett fastställelsebeslut enligt 11 § andra
stycket 3 inte behöver genomföras under programperioden, eller
att en rutin som omfattas av ett fastställelsebeslut enligt
11 § andra stycket 4 inte behöver tillämpas i ett enskilt fall.

14 § När fem år förflutit från det att ett godkännande enligt
3 § har börjat gälla, skall företaget inom tre månader ge in en
slutlig redovisning till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten skall pröva om företaget uppnått en sådan
ökad eleffektivitet som avses i 11 § andra stycket 3.

Vid tillämpningen av andra stycket skall sådana åtgärder anses
genomförda som omfattas av ett beslut enligt 13 §.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om hur en slutredovisning skall vara
utformad och vilka uppgifter den skall innehålla.

15 § Om en slutlig redovisning enligt 14 § inte har lämnats
eller om den lämnade redovisningen är så bristfällig att den
inte kan ligga till grund för en prövning enligt 14 § andra
stycket, får tillsynsmyndigheten besluta att företaget inte har
fullgjort sina åtaganden enligt programmet för
energieffektivisering.

16 § Om ett företag vill delta i ett nytt program för
energieffektivisering, som skall starta i direkt anslutning
till den pågående programperioden, skall företaget ansöka om
ett nytt godkännande enligt 3 § innan den pågående
programperioden löpt ut. Ett nytt beslut om godkännande enligt
3 § skall gälla från den tidpunkt då den tidigare
programperioden löpte ut.

Återkallelse av beslut om godkännande och redovisningar

17 § Om ett företag vill avbryta sitt deltagande i ett program
för energieffektivisering eller om ett företag har ändrat sin
verksamhet på ett sådant sätt att det inte längre uppfyller de
krav som anges i 3 § första stycket, skall företaget anmäla
detta till tillsynsmyndigheten.

Har tillsynsmyndigheten fått en sådan anmälan eller har
myndigheten av någon annan anledning fått kännedom om att ett
företag har ändrat sin verksamhet enligt vad som sägs i första
stycket, skall myndigheten återkalla det tidigare godkännandet
enligt 3 § och besluta att företaget inte längre skall delta i
programmet. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.

18 § Om ett företag lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter i en ansökan om godkännande enligt 3 § eller i en
redovisning enligt 11 § och dessa uppgifter haft betydelse för
företagets rätt att delta i ett program för
energieffektivisering, skall tillsynsmyndigheten återkalla det
tidigare godkännandet enligt 3 § och besluta att företaget inte
längre skall delta i programmet.

Om ett företag lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i
en slutlig redovisning enligt 14 § och dessa uppgifter haft
betydelse för tillsynsmyndighetens prövning av om företaget
uppnått en sådan ökad eleffektivitet som avses i 11 § andra
stycket 3, skall tillsynsmyndigheten återkalla det tidigare
meddelade beslutet enligt 14 §.

Beslut enligt första och andra stycket gäller omedelbart, om
inte något annat anges i beslutet.

Tillsyn

19 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn
enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.

20 § Tillsynsmyndigheten får förelägga ett företag som deltar i
ett program för energieffektivisering eller ett sådant företags
elleverantör att tillhandahålla uppgifter eller handlingar
eller att lämna upplysningar i den utsträckning det behövs för
tillsynen.

21 § Om ett företag inte lämnar en redovisning enligt 11 eller
14 § i rätt tid, eller om den lämnade redovisningen är
ofullständig, får tillsynsmyndigheten förelägga företaget att
lämna en redovisning eller att göra de kompletteringar som
behövs.

22 § Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till
företagets lokaler och områden som hör till sådana lokaler i
den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar
inte bostäder.

23 § Ett föreläggande enligt 20 eller 21 § eller en begäran
enligt 22 § får förenas med vite.

Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen
har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att
medverka i utredning av en fråga som har samband med den
gärning som brottsmisstanken avser.

Elektronisk hantering

24 § En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning
enligt 11 och 14 §§ samt en anmälan enligt 17 § och därtill
hörande handlingar får överföras elektroniskt på det sätt som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten föreskriver.

Ansvar

25 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller
vilseledande uppgift i en ansökan om godkännande enligt 3 §
eller i en redovisning enligt 11 §, om uppgiften haft betydelse
för företagets rätt att delta i ett program för
energieffektivisering.

I ringa fall döms inte till ansvar.

26 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalkens eller skattebrottslagens
(1971:69) bestämmelser.

27 § Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas
till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet.

Överklagande

28 § Beslut av tillsynsmyndigheten i följande fall får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut i frågor om godkännande enligt 3 §,

2. beslut med anledning av en redovisning enligt 11 eller 14 §,

3. återkallelser av godkännande enligt 12, 17 eller 18 §,

4. undantag enligt 13 § beträffande en åtgärd eller en rutin,

5. beslut enligt 15 § att ett företag inte har fullgjort sina
åtaganden,

6. förelägganden m.m. som har förenats med vite enligt 23 §.

Andra beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2004:1196

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Ett företag som inom tre månader från lagens ikraftträdande
ansöker om godkännande enligt 3 § har rätt att få den femåriga
programperioden att börja löpa den 1 juli 2004, om ansökningen
leder till ett beslut om godkännande. Ett sådant beslut om
godkännande skall anses gälla från och med den 1 juli 2004.

2012:686

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för företag som
före utgången av 2012 har godkänts att delta i ett program för
energieffektivisering enligt 3 §.