Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel

SFS nr
2004:12
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2004-01-22

Regeringen tillkännager att den EG-förordning som avses i 1 §
lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel är Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om
gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1, Celex 32003R2003).