Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS nr
2004:1200
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1153
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1153

Uppgifter

1 § Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet
för frågor om användning och tillförsel av energi.

Myndigheten skall verka för att på kort och lång sikt trygga
tillgången på el och annan energi på med omvärlden
konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten skall vidare inom sitt
verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning,
båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.
Myndigheten skall bidra till omställningen till ett ekologiskt
uthålligt energisystem.

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.
Myndigheten skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Förordning (2006:1153).

2 § Statens energimyndighet skall

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och
användning av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,

3. främja forskning, utveckling, demonstration och introduktion
av energiteknik samt planera och fördela statligt stöd till
detta,

4. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de
samlade energipolitiska programmen,

5. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och
särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan
på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets
konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,

6. inom sitt verksamhetsområde verka för att el-, gas- och
fjärrvärmemarknadernas funktion och effektivitet förbättras
samt vara expertmyndighet för elhandelsfrågor,

7. följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och
fjärrvärmemarknaderna samt delta i utvecklingen av marknaderna
för el och naturgas inom Norden och EG,

8. följa den internationella utvecklingen inom
verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i
internationellt samarbete,

9. inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv
informationsverksamhet,

10. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som
anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

11. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,

12. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de
projektbaserade mekanismerna gemensamt genomförande och ren
utveckling, ansvara för att formellt godkänna klimatprojekt i
enlighet med beslut 16/CP.7 och 17/CP.7 under Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändring,

13. verka för en ökad användning av förnybara energikällor,
särskilt vindkraft, vid produktion av el,

14. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning,
beakta behoven av funktionalitet, hanterbarhet och andra
konsumentaspekter vid utformning av märkning och tekniska
standarder samt vid provning av energianvändande utrustning,
och

15. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
Förordning (2006:1153).

3 § Föreskrifter om Statens energimyndighets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap.

Myndigheten skall fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt
dels kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram
(IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ
1975:50), dels rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december
1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha
minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, ändrat
genom rådets direktiv 98/93/EG.

Myndigheten skall planera, samordna, och i den utsträckning som
regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra
regleringar som gäller användning av energi. I frågor om
planering och samordning skall myndigheten samråda med
Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2006:972).

4 § Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten har
till uppgift att, tillsammans med Naturvårdsverket, löpande
informera verksamhetsutövare och allmänheten om
handelssystemet.

5 § Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde
utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen
skall ersättning tas ut.

Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av
myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
energimyndighet med undantag av 5, 21, 32 och 34 §§.
Bestämmelsen i 13 § 4 verksförordningen skall inte tillämpas i
fråga om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen beslutar
vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter som
nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) eller som
tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403). Vid
handläggning av ärenden i Energiutvecklingsnämnden skall inte
heller 24 § verksförordningen tillämpas.
Förordning (2006:1048).

Myndighetens ledning

7 § Generaldirektören är chef för Statens energimyndighet.

Organisation

8 § Inom Statens energimyndighet finns
Energimarknadsinspektionen och de andra enheter som myndigheten
bestämmer.

Energimarknadsinspektionen leds av en chef. För denne skall det
finnas en ställföreträdare.

Energimarknadsinspektionen

9 § Energimarknadsinspektionen har till uppgift att

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör
myndighetens uppgifter enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen
(2005:403) med undantag för frågor om försörjningstrygghet
enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
och

2. svara för myndighetens uppgifter enligt 2 § 6 och 7 samt,
inom inspektionens ansvarsområde, svara för myndighetens
uppgifter enligt 2 § 9. Förordning (2006:1048).

10 § Energimarknadsinspektionen skall medverka med
expertkunskap i myndighetens övriga verksamhet i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

11 § Chefen för Energimarknadsinspektionen beslutar om
föreskrifter och beslutar i ärenden som hör till
Energimarknadsinspektionens ansvarsområde.

Ärenden som inte behöver prövas av chefen för inspektionen får
avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna
råd.

Insynsråd

12 § Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd
(insynsråd) som skall ha insyn i den verksamhet som fullgörs av
Energimarknadsinspektionen.

Insynsrådet har till uppgift att bevaka konsumenternas
intressen på el- och gasmarknaderna. Rådet skall ges möjlighet
att yttra sig i ärenden av större betydelse som rör tariffer
och i ärenden om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen
utfärdar vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter
som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) och som
tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403).

Rådet består av högst nio ledamöter. Förordning (2006:1048).

Programråd

13 § Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd
(programråd) i den verksamhet som följer av att myndigheten är
tillsynsmyndighet enligt lagen (2004:1196) om program för
energieffektivisering.

Programrådet har till uppgift att främja ett effektivt
genomförande av program för energieffektivisering. Rådet skall

1. ges möjlighet att yttra sig i ärenden om föreskrifter som
myndigheten utfärdar som tillsynsmyndighet enligt lagen om
program för energieffektivisering,

2. verka för fördjupad samverkan med berörda företag och
myndigheter om programmets utveckling, och

3. ges möjlighet att yttra sig över energimyndighetens årliga
rapportering av programmet till regeringen.

14 § Programrådet består av en ordförande och tio andra
ledamöter. Ordföranden och ledamöterna utses av Statens
energimyndighet.

Rådet för internationella klimatprojekt

14 a § Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd för
internationella klimatprojekt. Rådet skall bereda
Energimyndighetens ärenden om godkännande av deltagande i
sådana projektverksamheter som regleras i förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter och lämna förslag till
beslut, om

1. projektverksamheten avser byggande av vattenkraftverk med en
produktionskapacitet som överstiger 20 megawatt,

2. Energimyndigheten är ensam investerare i
projektverksamheten,

3. projektverksamheten avser gemensamt genomförande i Sverige,
eller

4. sökanden har begärt det.

Energimyndigheten får även i andra fall ge rådet tillfälle att
yttra sig i en fråga om godkännande av deltagande i en
projektverksamhet. Förordning (2006:1110).

14 b § Rådet för internationella klimatprojekt består av en
representant för vart och ett av Statens energimyndighet,
Naturvårdsverket, Verket för näringslivsutveckling och
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen
utser ledamöter och suppleanter för en bestämd tid.
Energimyndighetens representant är rådets ordförande.

Rådet är beslutfört när representanter för samtliga berörda
myndigheter är närvarande. Förordning (2006:1110).

Energiutvecklingsnämnden

15 § Vid Statens energimyndighet skall det finnas en beslutande
nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att
inom myndighetens verksamhetsområde

1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning,
utveckling och demonstration,

2. besluta om stöd till forskning, utveckling och demonstration
enligt förordningarna (1998:222) om statligt stöd till
energiforskning, (1998:653) om statligt stöd till energiteknik
och (1998:654) om energiteknikbidrag.

16 § Energiutvecklingsnämnden består av generaldirektören och
tio andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta
åt generaldirektören, eller åt den tjänsteman denne sätter i
sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av ärenden.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Ärenden som avgörs enligt 16 § tredje stycket behöver dock inte
föredras.

Personalföreträdare

18 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på Statens energimyndighet.

Ärendenas handläggning

19 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden,
Energimarknadsinspektionen eller Energiutvecklingsnämnden.

Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får
avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut av generaldirektören.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna
råd.

Anställningar m.m.

20 § Generaldirektören och chefen för
Energimarknadsinspektionen anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen som chef för Energimarknadsinspektionen får
tidsbegränsas. Andra anställningar beslutas av Statens
energimyndighet.

Andra ledamöter i Energiutveckling snämnden än
generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.
Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen för en bestämd
tid. Regeringen utser ordförande i rådet.

Rapportering

21 § Statens energimyndighet skall i fråga om sitt
miljömålsarbete enligt 2 § 15 rapportera till det miljömålsråd
som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2006:1153).