Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter

SFS nr
2004:1225
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2004-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

1 § En kommun får ingå avtal med ett landsting om att utföra
sådana transporter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). En kommun får även ingå avtal med ett landsting om
att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.

2 § Den verksamhet avtalet gäller får drivas utan sådan
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som avses
i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

3 § Verksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.