Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket

SFS nr
2004:1258
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1065
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:49

1 § Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för
fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och
för boendefrågor. Verket svarar också för den centrala
administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag för
finansiering av bostäder.

2 § Boverket skall inom sina ansvarsområden främja en hållbar
utveckling. När det är relevant skall verket beakta de
konsekvenser som verkets beslut och verksamheten i övrigt kan
få i frågor som rör boendesegregation och folkhälsan samt män,
kvinnor, barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund,
funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen.

3 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Boverket har ett särskilt sektorsansvar för
miljömålsarbetet.

Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har även det
övergripande ansvaret för frågor som avser fysisk planering,
byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga
miljökvalitetsmål.

Boverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första
och andra styckena rapportera till det miljömålsråd som finns
inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2006:1154).

4 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

5 § Boverket skall inom sitt verksamhetsområde

1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga
förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,

2. informera om nya eller ändrade regler,

3. följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera
effekterna av tillämpningen och lämna förslag till regeringen
om de åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall
nås,

4. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och
dess utveckling,

5. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete
med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.
19-21 §§ miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.
miljöbalken,

6. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,

7. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som
regeringen bedriver nationellt och internationellt,

8. medverka i internationellt samarbete som syftar till att
harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark-
och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och
byggprodukter, och

9. verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt
energisystem och särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i
enlighet med det av riksdagen beslutade planeringsmålet.
Förordning (2006:1154).

6 § Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva
uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning
enligt grunder som verket fastställer efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Boverket
med undantag av 17 och 21 §§.

Internrevision

7 a § Boverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1250).

Myndighetens ledning och styrelse

8 § Generaldirektören är chef för Boverket.

9 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

10 § Boverket bestämmer sin organisation, med undantag för vad
som anges i 11-15 §§.

Samlingslokaldelegationen

11 § Inom Boverket finns en samlingslokaldelegation.

Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och
till folkparksteatrar. Detta gäller dock inte ärenden som rör
författningsfrågor eller förslag till anslagsframställningar.

12 § Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och
högst åtta andra ledamöter. Ordföranden och andra ledamöter i
delegationen utses av regeringen för en bestämd tid.
Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

13 § Har upphävts förordning (2007:49).

14 § Har upphävts förordning (2007:49).

15 § Har upphävts förordning (2007:49).

Personalföreträdare

16 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Boverket.

Föreskrifter

17 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322).
Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell
betydelse eller större vikt.

Ärendenas handläggning

18 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, samlingslokaldelegationen eller
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2007:49).