Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

SFS nr
2004:126
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-03-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1410
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1350

Vem som omfattas av lagen

1 § Den som är skattskyldig för förmögenhetsskatt och som
tillgodoräknats skattereduktion enligt bestämmelserna i lagen
(2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt skall under
de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag
för samma år tillgodoräknas skattereduktion för
förmögenhetsskatt. Detsamma gäller den som enligt 21 § lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt sambeskattas med någon
som tillgodoräknats skattereduktion för fastighetsskatt.

Vad som sägs i första stycket skall även gälla skattskyldiga
som på grund av lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa
fall vid 2007-2009 års taxeringar inte längre har rätt till
skattereduktion för fastighetsskatt. Lag (2006:1350).

Definitioner

2 § Med reduktionsfastighet avses reduktionsfastighet enligt
bestämmelserna i lagen (2001:906) om skattereduktion för
fastighetsskatt.

Som reduktionsfastighet enligt denna lag räknas enbart den del
av fastigheten som är skattepliktig enligt bestämmelserna i
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Om reduktionsfastigheten ägs även av delägare som inte
sambeskattas med den skattskyldige enligt 21 § lagen om statlig
förmögenhetsskatt, skall som reduktionsfastighet enligt denna
lag räknas enbart den del av fastigheten som ägs av den
skattskyldige.

Skattereduktionens storlek

3 § Skattereduktion skall tillgodoräknas den skattskyldige med
ett belopp som motsvarar den förmögenhetsskatt som påförts
honom enligt bestämmelserna i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt (underlaget för skattereduktion)
multiplicerad med kvoten mellan den skattereduktion som
tillgodoräknats honom för fastighetsskatt och den
fastighetsskatt som påförts honom för reduktionsfastigheten
enligt bestämmelserna i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt.

Om den skattskyldige utöver reduktionsfastigheten äger andra
tillgångar som är skattepliktiga enligt bestämmelserna i lagen
om statlig förmögenhetsskatt, utgörs underlaget för
skattereduktion av ett belopp som motsvarar den
förmögenhetsskatt som påförts honom multiplicerad med kvoten
mellan reduktionsfastighetens taxeringsvärde och det
sammanlagda värdet av hans skattepliktiga tillgångar såsom de
tagits upp vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten.

3 a § Bestämmelserna om begränsning av fastighetsskatt på
markvärde i 2 § lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa
fall vid 2007-2009 års taxeringar skall inte beaktas vid
beräkning av den i 3 § första stycket angivna kvoten mellan
skattereduktionen för fastighetsskatt och fastighetsskatten för
reduktionsfastigheten. Lag (2006:1350).

4 § Om förmögenhetsskatten har satts ned enligt bestämmelserna
i lagen (1997:324) om begränsning av skatt, skall vid
tillämpning av 3 § skattereduktionen beräknas på
förmögenhetsskatten efter nedsättningen.

5 § För personer som sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323)
om statlig förmögenhetsskatt beräknas skattereduktionen
gemensamt och fördelas i förhållande till deras skattepliktiga
förmögenheter.

Förfarandet

6 § I fråga om skattereduktion för förmögenhetsskatt tillämpas
vad som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt
enligt skattebetalningslagen (1997:483).

7 § Skattereduktion för förmögenhetsskatt räknas av mot statlig
förmögenhetsskatt.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt.

Övergångsbestämmelser

2004:126

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 och tillämpas första
gången i fråga om slutlig skatt enligt 2004 års taxering.

2006:1350

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2007:1410

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:126) om
skattereduktion för förmögenhetsskatt ska upphöra att gälla vid
utgången av år 2007. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande
vid 2007 och tidigare års taxeringar.