Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan

SFS nr
2004:1299
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1235
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1565

Uppgifter

1 § Försäkringskassan är central förvaltningsmyndighet för
socialförsäkringen samt för andra förmåner och ersättningar som
enligt lag eller förordning skall handläggas av
Försäkringskassan.

2 § Försäkringskassan skall

1. utreda och besluta i ärenden som enligt lag eller annan
författning skall handläggas av Försäkringskassan,

2. meddela behövliga föreskrifter enligt förordningen
(1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan eller
enligt bemyndiganden i andra författningar,

3. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana
allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen
(1976:725) eller andra åtgärder,

4. biträda Regeringskansliet inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i
fråga om de verksamhetsområden som Försäkringskassan har ansvar
för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller
för myndigheten,

6. samverka med Arbetsmarknadsverket, Arbetsmiljöverket och
Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av
tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet och får i
samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting och
länsarbetsnämnd,

7. genom att samordna rehabilitering, verka för att försäkrade
ges förutsättningar att tillvarata sin förmåga att arbeta och
försörja sig själva genom förvärvsarbete,

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

9. ansvara för att allmänheten får en god information om
rättigheter och skyldigheter och planerade förändringar inom
socialförsäkringen och de andra förmåner eller ersättningar som
hör till myndighetens verksamhetsområde samt ha huvudansvaret
för att ge allmänheten en övergripande information om det
allmänna ålderspensionssystemet,

10. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

11. utöva tillsyn över Skatteverkets verksamhet när det gäller
beslut om pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,

12. delta i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde, och

13. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.

3 § Föreskrifter om Försäkringskassans medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap. Förordning (2006:965).

4 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Försäkringskassan
staten vid domstol, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Försäkringskassan får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett
ombud att föra myndighetens talan.

5 § Försäkringskassan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i
övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Försäkringskassan med undantag av

2 § om rätt att företräda staten vid domstol,

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

8 § om ansvaret för myndighetens arbetsgivarpolitik,

12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,

17 § om myndighetens organisation,

21 § om ärendenas handläggning, och

32 § om anställningar.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling
skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Det som sägs i 6, 7 och 9 §§ verksförordningen om myndighetens
chef skall i stället gälla styrelsen.

Internrevision

6 a § Försäkringskassan skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1235).

Myndighetens ledning

7 § Försäkringskassan leds av en styrelse som ansvarar för
myndighetens verksamhet.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt
högst åtta andra ledamöter.

Styrelsen utser vice ordförande.

8 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller av
större vikt.

9 § Generaldirektören är under styrelsen chef för myndigheten
samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt
styrelsens direktiv och riktlinjer.

10 § Generaldirektören ansvarar för myndighetens
arbetsgivarpolitik och skall

1. företräda myndigheten som arbetsgivare,

2. i samverkan med andra myndighetschefer utveckla och samordna
den statliga arbetsgivarpolitiken,

3. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för
verksamheten,

4. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla
de anställdas kompetens och erfarenhet.

11 § Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, socialförsäkringsnämnd, det allmänna
ombudet eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till andra
tjänstemän i myndigheten, om inte styrelsen bestämt något
annat.

Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses
fattade av generaldirektören. Förordning (2006:1565).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Försäkringskassan.

Myndighetens organisation

14 § Försäkringskassan skall, om inte annat anges i 15-20 §§,
själv bestämma sin organisation.

15 § Försäkringskassans verksamhet enligt 2 § 1 skall vara
indelad i länsorganisationer. Om det är lämpligt med hänsyn
till verksamhetens karaktär, behovet av effektivt
resursutnyttjande, enhetlighet i tillämpningen eller annat
sådant skäl får dock myndigheten besluta att delar av
verksamheten skall förläggas till en annan del av myndigheten
än en länsorganisation.

16 § Försäkringskassan skall ha ett huvudkontor, som har det
sammanhållande ansvaret för ledning och styrning av
verksamheten.

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1235).

18 § I 18 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring finns
bestämmelser om att det i Försäkringskassan skall finnas
socialförsäkringsnämnder. Förordning (2006:1565).

Utseende av styrelse

19 § Styrelseledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser styrelsens ordförande.

Anställningar

20 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare, dock
längst till en viss tidpunkt.

21 § Andra anställningar än dem som avses i 19 § beslutas av
Försäkringskassan.

Arvode m.m.

22 § Arvode och annan ersättning till ledamöter i
socialförsäkringsnämnder bestäms av regeringen.

23 § Har upphävts genom förordning (2006:1565).

24 § Har upphävts genom förordning (2006:1565).

25 § Har upphävts genom förordning (2006:1565).

26 § Har upphävts genom förordning (2006:1565).

Socialförsäkringsnämnder

27 § I 18 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring föreskrivs
att ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av
Försäkringskassan.

Socialförsäkringsnämndens ledamöter skall utses för en tid av
fyra år från och med den 1 april året efter det år då ordinarie
val till landstings- och kommunfullmäktige har hållits. Om det
under en pågående mandatperiod inrättas en ny nämnd, skall de
nytillträdande ledamöterna i nämnden utses för den tid som
återstår av mandatperioden. Förordning (2006:1565).

27 a § Utan hinder av vad som anges i 27 § andra stycket får
Försäkringskassan förlänga förordnanden för ledamöter i
socialförsäkringsnämnderna, som annars skulle ha löpt ut den 31
mars 2007. Förordnandena får dock förlängas längst till och med
den 31 december 2007. Förordning (2006:1565).

28 § En ledamot i socialförsäkringsnämnd får inte ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Fem av ledamöterna i socialförsäkringsnämnden skall utses på
förslag av de politiska partier som finns representerade i
riksdagen. Fördelningen av ledamöterna bör ske utifrån den
procentuella andel av rösterna som riksdagspartierna vid det
ordinarie valet till riksdagen erhållit i respektive län. De
övriga två ledamöterna skall utses på förslag av de
organisationer på arbetsmarknaden som finns inom
länsorganisationens verksamhetsområde.

Det bör eftersträvas att socialförsäkringsnämnden får en
allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke. Förordning (2006:1565).

28 a § Utan hinder av vad som anges i 28 § andra stycket andra
meningen får Försäkringskassan besluta om annan fördelning av
ledamöterna än den som anges i bestämmelsen. Detta gäller dock
endast om den avvikande fördelningen föranleds av att
förordnandet för en eller flera av ledamöterna har förlängts
med stöd av 27 a §. Förordning (2006:1565).

29 § Om en ledamot i socialförsäkringsnämnd visar giltigt
hinder, får Försäkringskassan entlediga ledamoten.

Om en ledamot inte uppfyller kravet i 28 § första stycket
förfaller uppdraget.

När en ledamot blir entledigad eller uppdraget förfaller utses
en ny ledamot för den tid som återstår. Förordning (2006:1565).

30 § Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande
från en socialförsäkringsnämnds sammanträde utser de närvarande
den som skall leda sammanträdet.

Socialförsäkringsnämnden är beslutför om fler än hälften av de
ledamöter som får delta i avgörandet är närvarande.

31 § Vid socialförsäkringsnämndens sammanträden skall det föras
protokoll.

Om det bland ledamöterna eller hos föredraganden förekommer
avvikande mening skall denna anmälas innan sammanträdet är
slut.

Övergångsbestämmelser

2004:1299

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005, då
förordningen (1998:739) med instruktion för
Riksförsäkringsverket skall upphöra att gälla. Bestämmelser om
årsredovisning i den upphävda förordningen skall dock gälla i
tillämpliga delar efter utgången av år 2004.