Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

SFS nr
2004:1333
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA EU
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:226

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vilka
myndigheter som ansvarar för administration m.m. av den svenska
avgiften till EU:s allmänna budget.

Bestämmelser om beräkning, redovisning, betalning m.m. av
avgiften till EU finns i rådets förordning (EG, Euratom) nr
1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av rådets beslut
2007/436/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel,
rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989
om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel
som härrör från mervärdeskatt samt rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av
bruttonationalinkomsten till marknadspriser.
Förordning (2010:1163).

2 § Riksgäldskontoret samordnar betalningarna till Europeiska
kommissionen och administrerar ett konto i kommissionens namn
för kreditering av avgiften. Förordning (2010:1163).

3 § En myndighet som enligt 4–7 §§ administrerar en viss del av
den svenska avgiften till EU ska för den delen, om inte annat
anges i 6 eller 7 §, vidta de åtgärder som avser den delen och
som behövs för att fullgöra de skyldigheter som följer av de
förordningar som anges i 1 § andra stycket.
Förordning (2010:1163).

Traditionella egna medel

Tullavgifter

4 § Tullverket administrerar den del av den svenska avgiften
till EU som härrör från tullmedel. Kommerskollegium, Statens
jordbruksverk och Statistiska centralbyrån ska bistå Tullverket
med de uppgifter verket behöver. Förordning (2010:1163).

Sockeravgifter

5 § Statens jordbruksverk administrerar den del av den svenska
avgiften till EU som härrör från produktionsavgifter för
socker. Förordning (2010:1163).

Mervärdesskattebaserad avgift

6 § Skatteverket administrerar den mervärdesskattebaserade
delen av den svenska avgiften till EU. Statistiska centralbyrån
administrerar dock, med bistånd från Skatteverket, beräkningen
av den viktade genomsnittssatsen för mervärdesskatten. Vidare
sammanställer Ekonomistyrningsverket statens inkomster av
mervärdesskatt. Förordning (2010:1163).

Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

7 § Kammarkollegiet administrerar de delar av den svenska
avgiften till EU som baseras på bruttonationalinkomsten.
Statistiska centralbyrån svarar dock för den årliga
redovisningen av föregående års bruttonationalinkomst.
Förordning (2010:1163).

8 § Har upphävts genom förordning (2010:1163).

Övriga bestämmelser

9 § Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska
kommissionen om sådana förhållanden som avses i artikel 4
förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000. Förordning (2010:1163).

10 § I anslagsförordningen (2011:223) finns bestämmelser om
redovisning mot anslag och inkomsttitlar.

I förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring finns
bestämmelser om bokföringsskyldighet för myndigheter som lyder
omedelbart under regeringen. Förordning (2011:226).

11 § Myndigheterna som enligt denna förordning administrerar
den svenska avgiften till EU:s allmänna budget ska utan
dröjsmål informera Regeringskansliet om ärenden som rör
avgiften och som enligt 20 § förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet faller inom
Regeringskansliets ansvarsområde. Förordning (2010:1163).