Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2004:1360
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2004-12-16

Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har
beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för
vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra
stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om
förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt
och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution
661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361,
10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT
L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).

3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841
(1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4,
Celex 31994R1264).

4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).

5. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000
om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan
Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande
av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt
artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000,
s. 19, Celex 32000R2488).

6. Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19 juni
2001 om ändring, för första gången, av rådets förordning (EG)
nr 2488/2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning
till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (EGT
L 163, 20.6.2001, s. 14, Celex 32001R1205).

7. Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och
enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001,
s. 70, Celex 32001R2580).

8. Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om
införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med
Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade
personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr
467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till
Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av
spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel
beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, 29.5.2002, s.
9, Celex 32002R0881).

9. Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3 juni 2002
om ändring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande
införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder riktade mot
vissa med Usama bin Ladin, al-Qaidanätet och talibanerna
associerade personer och enheter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 145, 4.6.2002, s. 14, Celex
32002R0951).

10. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4
september 2002 om ändring för andra gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 237,
5.9.2002, s. 3, Celex 32002R1580).

11. Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002 av den 13
september 2002 om ändring för tredje gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001
(EGT L 247, 14.9.2002, s. 25, Celex 32002R1644).

12. Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober
2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr
881/2002 rörande införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter och rörande
upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 264,
2.10.2002, s. 23, Celex 32002R1754).

13. Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11
oktober 2002 om ändring för femte gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
rörande upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 276,
12.10.2002, s. 26, Celex 32002R1823).

14. Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2002 av den 23
oktober 2002 om ändring för sjätte gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L
286, 24.10.2002, s. 19, Celex 32002R1893).

15. Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2002 av den 29
oktober 2002 om ändring för sjunde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 rörande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
rörande upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L
295, 30.10.2002, s. 11, Celex 32002R1935).

16. Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2002 av den 22
november 2002 om ändring för åttonde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EGT L 319, 23.11.2002, s. 22, Celex 32002R2083).

17. Kommissionens förordning (EG) nr 145/2003 av den 27 januari
2003 om ändring för nionde gången av förordning (EG) nr
881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande
av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EGT L 23, 28.1.2003, s.
22, Celex 32003R0145).

18. Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003
om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (EGT L 24, 29.1.2003,
s. 2, Celex 32003R0147).

19. Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari
2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning 881/2002
beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande
av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 28, 4.2.2003, s.
41, Celex 32003R0215).

20. Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7 februari
2003 om ändring för elfte gången av rådets förordning (EG) nr
881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande
av förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 33, 8.2.2003, s. 28,
Celex 32003R0244).

21. Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21
februari 2003 om ändring för tolfte gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 49,
22.2.2003, s. 13, Celex 32003R0342).

22. Kommissionens förordning (EG) nr 350/2003 av den 25
februari 2003 om ändring för trettonde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 51, 26.2.2003, s. 19, Celex 32003R0350).

23. Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27
februari 2003 om ändring för fjortonde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 53, 28.2.2003, s. 33, Celex 32003R0370).

24. Kommissionens förordning (EG) nr 414/2003 av den 5 mars
2003 om ändring för femtonde gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 62,
6.3.2003, s. 24, Celex 32003R0414).

25. Rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27 mars 2003 om
ändring, när det gäller undantag från frysning av penningmedel
och ekonomiska resurser, av förordning (EG) nr 881/2002 om
införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med
Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade
personer och enheter (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1, Celex
32003R0561).

26. Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april
2003 om ändring för sjuttonde gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 106,
29.4.2003, s. 16, Celex 32003R0742).

27. Kommissionens förordning (EG) nr 745/2003 av den 28 april
2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i
syfte att bekämpa terrorism (EUT L 106, 29.4.2003, s. 22, Celex
32003R0745).

28. Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19 maj
2003 om ändring för artonde gången av rådets förordning (EG) nr
881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande
av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 124, 20.5.2003, s.
19, Celex 32003R0866).

29. Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003 av den 12 juni
2003 om ändring för nittonde gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 146,
13.6.2003, s. 50, Celex 32003R1012).

30. Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli
2003 om ändring för tjugonde gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 165,
3.7.2003, s. 21, Celex 32003R1184).

31. Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om
vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella
förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr
2465/96 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 6, Celex 32003R1210).

32. Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14
augusti 2003 om ändring för tjugoförsta gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 206, 15.8.2003, s. 27, Celex 32003R1456).

33. Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2003 av den 12
september 2003 om ändring för tjugoandra gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 229, 13.9.2003, s. 19, Celex 32003R1607).

34. Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2003 av den 29
september 2003 om ändring för tjugotredje gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 247, 30.9.2003, s. 18, Celex 32003R1724).

35. Rådets förordning (EG) nr 1727/2003 av den 29 september
2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken
Kongo (EUT L 249, 1.10.2003, s. 5, Celex 32003R1727).

36. Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13 oktober 2003
om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika
begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
med Irak (EUT L 264, 15.10.2003, s. 12, Celex 32003R1799).

37. Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2003 av den 12
november 2003 om ändring för tjugofjärde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 295, 13.11.2003, s. 81, Celex 32003R1991).

38. Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 av den 20
november 2003 om ändring för tjugofemte gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Osama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 303, 21.11.2003, s. 20, Celex 32003R2049).

39. Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003 av den 2
december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003
om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av
förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 318, 3.12.2003, s. 9, Celex
32003R2119).

40. Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2003 av den 10
december 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 324, 11.12.2003, s. 17, Celex 32003R2157).

41. Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003 av den 17
december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003
rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna med Irak (EUT L 330, 18.12.2003, s.
7, Celex 32003R2204).

42. Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7 januari
2004 om ändring för tjugosjunde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 4,
8.1.2004, s. 11, Celex 32004R0019).

43. Kommissionens förordning (EG) nr 100/2004 av den 21 januari
2004 om ändring för tjugoåttonde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 15,
22.1.2004, s. 18, Celex 32004R0100).

44. Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004
om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 21, 28.01.2004,
s. 1, Celex 32004R0131).

45. Kommissionens förordning (EG) nr 180/2004 av den 30 januari
2004 om ändring för tjugonionde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 28,
31.1.2004, s. 15, Celex 32004R0180).

46. Rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004
om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om
upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (EUT L 40,
12.2.2004, s. 1, Celex 32004R0234).

47. Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004
om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55,
24.2.2004, s. 1, Celex 32004R0314).

48. Kommissionens förordning (EG) nr 391/2004 av den 1 mars
2004 om ändring för trettionde gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 64,
2.3.2004, s. 36, Celex 32004R0391).

49. Kommissionens förordning (EG) nr 524/2004 av den 19 mars
2004 om ändring för trettioförsta gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 83,
20.3.2004, s. 10, Celex 32004R0524).

50. Kommissionens förordning (EG) nr 667/2004 av den 7 april
2004 om ändring för trettioandra gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 104,
8.4.2004, s. 110, Celex 32004R0667).

51. Rådets förordning (EG) nr 798/2004 av den 26 april 2004 om
förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och
om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000 (EUT L 125,
28.4.2004, s. 4, Celex 32004R0798).

52. Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om
ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 162,
30.4.2004, s. 32, Celex 32004R0872).

53. Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april
2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande
vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella
förbindelserna med Irak (EUT L 163, 30.4.2004, s. 100, Celex
32004R0924).

54. Kommissionens förordning (EG) nr 950/2004 av den 6 maj 2004
om ändring för trettiotredje gången av rådets förordning (EG)
nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 173,
7.5.2004, s. 6, Celex 32004R0950).

55. Kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 av den 14 maj
2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande
vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella
förbindelserna med Irak (EUT L 180, 15.5.2004, s. 9, Celex
32004R0979).

56. Kommissionens förordning (EG) nr 984/2004 av den 14 maj
2004 om ändring för trettiofjärde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 180,
15.5.2004, s. 24, Celex 32004R0984).

57. Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 av den 9 juni
2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande
vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella
förbindelserna med Irak (EUT L 207, 10.6.2004, s. 10, Celex
32004R1086).

58. Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2004 av den 22 juni
2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om
ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 222,
23.6.2004, s. 17, Celex 32004R1149).

59. Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2004 av den 25 juni
2004 om ändring för trettiofemte gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 227,
26.6.2004, s. 19, Celex 32004R1187).

60. Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2004 av den 5 juli
2004 om ändring för trettiosjätte gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 235,
6.7.2004, s. 5, Celex 32004R1237).

61. Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2004 av den 12 juli
2004 om ändring för trettiosjunde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 241,
13.7.2004, s. 12, Celex 32004R1277).

62. Rådets förordning (EG) nr 1353/2004 av den 26 juli 2004 om
ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva
åtgärder mot Sudan (EUT L 251, 27.7.2004, s. 1, Celex
32004R1353).

63. Rådets förordning (EG) nr 1412/2004 av den 3 augusti 2004
om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika
begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
med Irak (EUT L 257, 4.8.2004, s. 1, Celex 32004R1412).

64. Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004
om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 271,
19.8.2004, s. 36, Celex 32004R1478).

65. Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2004 av den 20
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004
om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 273,
21.8.2004, s. 12, Celex 32004R1488).

66. Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2004 av den 20
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 234/2004
om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om
upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (EUT L 273,
21.8.2004, s. 16, Celex 32004R1489).

67. Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2004 av den 25
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 131/2004
om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 278, 27.8.2004,
s. 15, Celex 32004R1516).

68. Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2004 av den 25
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 798/2004
om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar
och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000 (EUT L 278,
27.8.2004, s. 18, Celex 32004R1517).

69. Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2004 av den 31
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003
om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av
förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 285, 4.9.2004, s. 6, Celex
32004R1566).

70. Kommissionens förordning (EG) nr 1567/2004 av den 31
augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1727/2003
om vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo
(EUT L 285, 4.9.2004, s. 10, Celex 32004R1567).

71. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 av den 8
september 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004
om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 284,
10.9.2004, s. 4, Celex 32004R1580).

72. Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2004 av den 1 oktober
2004 om ändring för trettioåttonde gången av rådets förordning
(EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 (EUT L 306,
2.10.2004, s. 13, Celex 32004R1728).

73. Rådets förordning (EG) nr 1763/2004 av den 11 oktober 2004
om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett
effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d.
Jugoslaviens (ICTY) uppgift (EUT L 315, 14.10.2004, s. 14,
Celex 32004R1763).

74. Kommissionens förordning (EG) nr 1840/2004 av den 21
oktober 2004 om ändring för trettionionde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 322, 23.10.2004, s. 5, Celex 32004R1840).

75. Rådets förordning (EG) nr 1853/2004 av den 25 oktober 2004
om ytterligare restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar och om
ändring av förordning (EG) nr 798/2004 (EUT L 323, 26.10.2004,
s. 11, Celex 32004R1853).

76. Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2004 av den 15
november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1763/2004 om
införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett
effektivt genomförande av Internationella
krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift
(EUT L 339, 16.11.2004, s. 4, Celex 32004R1965).

77. Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2004 av den 26
november 2004 om ändring för fyrtionde gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin,
nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och
enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001
(EUT L 353, 27.11.2004, s. 11, Celex 32004R2034).