Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

SFS nr
2004:1364
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Upphävd
2009-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1107

Inledning

1 § I denna förordning finns bestämmelser om myndigheters inköp
och leasing av personbilar i syfte att öka andelen
miljöanpassade bilar i den statliga förvaltningen.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

miljöbil: en personbil som är utrustad med teknik för drift
helt eller delvis med annat drivmedel än gasol och som tillhör
miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid enligt
bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen, samt uppfyller kraven i 3-7 §§,

förnybara bränslen: sådana förnybara bränslen som framställs ur
förnybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27
september 2001 om främjande av el producerad från förnybara
energikällor på den inre marknaden för el, ändrat genom bilaga
II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

bensin: sådan motorbensin som får saluföras enligt lagen om
motorfordons avgasrening och motorbränslen,

diesel: sådant dieselbränsle som får saluföras enligt lagen om
motorfordons avgasrening och motorbränslen,

leasing: hyra av en personbil med en bestämd hyrestid om minst
ett år.

Andra beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2005:1228).

Utsläppskrav

3 § Om en personbil är utrustad med teknik för drift endast med
bensin, eller är utrustad med teknik för drift endast med
diesel, får, enligt uppgift i vägtrafikregistret, utsläppet av
koldioxid vid blandad körning inte överstiga 120 gram per
kilometer. Förordning (2005:1228).

4 § Om en personbil är utrustad med en kompressionständ motor
skall, enligt uppgift i vägtrafikregistret eller enligt uppgift
som avses i 5 § andra stycket, utsläppet av partiklar vara
lägre än 5 milligram per kilometer. Förordning (2005:1228).

5 § Om en personbil är utrustad med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller diesel (alternativt
bränsle), får, enligt uppgift i vägtrafikregistret,
bränsleförbrukningen per 100 kilometer vid blandad körning inte
överstiga 9,2 liter bensin, 8,4 liter diesel eller 9,7
kubikmeter gas. Om det i vägtrafikregistret finns uppgift om
att personbilen kan drivas med två olika bränslen, gäller det
för personbilen mest fördelaktiga värdet.

Om fordonet inte är typgodkänt för det alternativa bränslet
skall det genom uppgifter från tillverkaren eller
generalagenten säkerställas att fordonet vid drift även med
sådant bränsle motsvarar kraven enligt miljöklass 2005 och, om
fordonet har en kompressionständ motor, att utsläppet av
partiklar är lägre än 5 milligram per kilometer.

Om en personbil inte kan drivas med en bränsleblandning som
till övervägande del, räknat på bränslets energiinnehåll,
består av alternativt bränsle, gäller i stället för
gränsvärdena i första stycket det gränsvärde som anges i 3 §.
Förordning (2005:1228).

6 § Om en personbil tillhör miljöklass El får, enligt uppgifter
från tillverkaren eller generalagenten, elenergiförbrukningen
per 100 kilometer inte överstiga 37 kilowattimmar.
Förordning (2005:1228).

7 § En automatväxlad personbil skall anses uppfylla de
gränsvärden som anges i 5 § första stycket, om den i övrigt är
identisk med en manuellt växlad personbil som uppfyller
tillämpligt gränsvärde. Förordning (2005:1228).

Myndigheternas inköp och leasing av personbilar

8 § Minst 85 procent av det totala antalet personbilar som en
myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett
kalenderår skall vara miljöbilar. Vid denna beräkning skall
dock inte följande typer av bilar omfattas:

1. utryckningsfordon och fordon som används i
spaningsverksamhet inom polisen, Tullverket eller
Kustbevakningen,

2. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver
förarplatsen, och

3. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2006:1572).

8 a § Minst 25 procent av det totala antalet personbilar som är
utryckningsfordon som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar.
Förordning (2006:1572).

9 § En myndighet skall se till att myndighetens miljöbilar som
är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med
alternativt bränsle i största möjliga utsträckning drivs med
förnybara bränslen. Förordning (2005:1228).

10 § En myndighet som under ett kalenderår köpt in eller leasat
minst en personbil skall senast den 1 mars följande år till
Transportstyrelsen lämna en redogörelse för sina inköp och
sin leasing av personbilar under kalenderåret. Det skall
framgå av redogörelsen hur många personbilar som köpts in
och leasats under året samt hur stor andel av dessa som är
miljöbilar. Vidare skall det framgå med vilken teknik för
drift som miljöbilarna är utrustade samt hur myndigheten
har uppfyllt kravet i 9 §. Förordning (2008:1107).

11 § En myndighet som under ett kalenderår ägt eller leasat
minst en miljöbil som är utrustad med teknik för drift helt
eller delvis med alternativt bränsle skall senast den 1 mars
följande år till Transportstyrelsen lämna en redogörelse för
den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle, fördelat på
slag av bränslen, för sådana miljöbilar under kalenderåret.
Förordning (2008:1107).

12 § Transportstyrelsen skall göra en sammanställning av
myndigheternas redogörelser enligt 10 och 11 §§ och i den
inkludera en sådan redogörelse som avses i dessa paragrafer
för styrelsens inköp och leasing av personbilar och bruk av
miljöbilar. Sammanställningen skall lämnas till regeringen
senast den 1 april varje år. Förordning (2008:1107).

Övergångsbestämmelser

2004:1364

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
Bestämmelserna i 5 § skall tillämpas första gången för inköp
och leasing av personbilar som sker under år 2005.

2005:1228

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. En redogörelse enligt 10 § skall för tiden till och med den
31 december 2005 göras med tillämpning av 2 och 4 §§ i sina
äldre lydelser.